Toivomusponsi, naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn tehostaminen

HEL 2020-013099
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 68 §

Valtuutettu Katju Aron toivomusponsi väkivaltatyön koordinaattorin palkkaamisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

Palautusehdotus:
Anna Vuorjoki: Palautetaan asia valmisteluun siten, että valmistellaan väkivallan ehkäisyn koordinaattorin palkkaamista ponsiesityksessä ehdotetun mukaisesti.

Kannattaja: Reetta Vanhanen

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

Äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Anna Vuorjoen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 7
Otto Meri, Pia Pakarinen, Mika Raatikainen, Wille Rydman, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 8
Veronika Honkasalo, Marcus Rantala, Nasima Razmyar, Anni Sinnemäki, Reetta Vanhanen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki, Ozan Yanar

Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi äänin 7 - 8.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Palautetaan asia valmisteluun siten, että valmistellaan väkivallan ehkäisyn koordinaattorin palkkaamista ponsiesityksessä ehdotetun mukaisesti.

Jäsen Valtuustoryhmä
Meri, Otto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Pakarinen, Pia Ei valtuustoryhmää
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Rydman, Wille Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sazonov, Daniel Ei valtuustoryhmää
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Rantala, Marcus Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Vanhanen, Reetta Vihreä valtuustoryhmä
Vesikansa, Sanna Ei valtuustoryhmää
Vuorjoki, Anna Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Yanar, Ozan Vihreä valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 4 1 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 2 0 0
Vihreä valtuustoryhmä 0 3 0 0
Sulje

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 25.11.2020 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Käsitellessään 25.11.2020 (§ 329) aloitetta sosiaalisen jälleenrakentamisen ohjelman laatimiseksi koronan jälkeiseen aikaan kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen:

"Hyväksyessään esityksen kaupunginvaltuusto pyytää selvittämään
voitaisiinko naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä tehostaa
palkkaamalla tehtävään erityinen väkivaltatyön koordinaattori.
Koordinaattorin vastuulla voisi olla kaikille lähisuhdeväkivaltaa
kokeneille tarkoitetun palveluketjun vahvistaminen ja aiemmin päätetyn
naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen toimenpideohjelman
laatiminen."

Kunnat ovat Suomessa vastuussa ehkäisevän väkivaltatyön suunnittelusta ja palvelujen järjestämisestä. Helsingissä on ollut toiminnassa vuodesta 2011 alkaen monialainen lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä.

Kansliapäällikkö asetti 18.12.2020 (§ 298) uuden lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän toimikaudeksi 1.1.2021―31.12.2025. Työryhmän tehtävänä on edistää valtakunnallisten suositusten ja toimenpide-ehdotusten paikallista toimeenpanoa Helsingissä. Työryhmän tehtävänä on myös edistää yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden kaupunkien kanssa sekä seurata lähisuhdeväkivaltarikoslukumäärän kehitystä.

Työryhmä tekee esityksiä lähisuhdeväkivaltaa ehkäisevistä toimenpiteistä, tiedotuksesta ja koulutuksesta. Sen tehtävänä on lisäksi vastata asukkaille tarkoitettujen ohjeiden tuottamisesta ja tiedotuskampanjoista.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä tulee toimimaan läheisessä yhteistyössä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän kanssa ja osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostoa.

Lähisuhdeväkivaltatyö on kytketty myös osaksi Helsingin turvallisuussuunnittelutoimintoa.

Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä on kokoonpanoltaan ja tehtäviltään toimialarajat ylittävä ja sen toimintaan osallistuvat myös keskeiset viranomais- ja kansalaisjärjestötahot. Puheenjohtajuus kiertää toimialojen kesken. Vuonna 2021 puheenjohtajuus on sosiaali- ja terveystoimialalla. Työryhmän käytössä on 180 000 euron vuosimääräraha. Työryhmän tukena toimii nimettävä valmistelusihteeristö.

Toimintamallilla saavutetaan Helsingissä lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn tähtäävään työhön suurempi kattavuus ja tiiviimpi kytkeytyminen muuhun hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtäävään työhön kuin palkkaamalla valtion yleisessä toimintamallissa ehdottama väkivallan ehkäisyn koordinaattori.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä.

Sulje

Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 43

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Veronika Honkasalon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Olli Lahtinen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36055

olli.lahtinen@hel.fi