Ehdotus, nuorisoneuvoston jäsenten taloudellisista etuuksista, nuorisoneuvosto

HEL 2020-013198
Asialla on uudempia käsittelyjä
27. / 343 §

Nuorisoneuvoston kokouksista maksettavat palkkiot

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että nuorisoneuvoston kokouksista maksetaan palkkioita ja korvauksia seuraavasti:

 • Nuorisoneuvoston varsinaisista kokouksista maksettavien palkkioiden vuosittainen kokonaissumma on korkeintaan 15 000 euroa.
 • Nuorisoneuvoston tulee vuosittain ennalta päättää kyseisen vuoden aikana pidettävien kokousten lukumäärä. Kokouskohtainen palkkiosumma määräytyy jakamalla vuosittainen kokonaissumma kokousten määrällä.
 • Jäsenkohtainen kokouspalkkio määräytyy jakamalla kokouskohtainen palkkiosumma edelleen nuorisoneuvoston jäsenmäärällä. Palkkio on saman suuruinen aina yhden kalenterivuoden ajan ja se maksetaan vain kokouksessa paikalla oleville jäsenille.
 • Valmistelukokouksista maksetaan varsinaista kokouspalkkiota vastaava palkkio korkeintaan yhdestä valmistelukokouksesta jokaista nuorisoneuvoston kokousta kohden.
  • Taksin tai invataksin käytöstä aiheutuneet kodin ja kokouspaikan väliset matkakustannukset korvataan silloin kun nuorisoneuvoston jäsen ei vammansa vuoksi voi käyttää julkisia kulkuvälineitä.

  Päätös on ehdotuksen mukainen.

  Sulje

  Nuorisoneuvosto ja muut vaikuttamistoimielimet

  Nuorisoneuvosto on kuntalain 26 §:n mukainen vaikuttamistoimielin, joka asetetaan nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. Kaupunginhallituksen on kuntalain mukaan huolehdittava nuorisoneuvoston toimintaedellytyksistä.

  Nuorisoneuvosto rinnastuu toiminnassaan muihin vaikuttamistoimielimiin kuten kuntalain 27 §:ssä säädettyyn vanhusneuvostoon ja 28 §:ssä säädettyyn vammaisneuvostoon. Vaikuttamistoimielinten tehtävänä on edistää edustamansa ryhmän osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Niille ei voi siirtää toimivaltaa eivätkä ne voi tehdä hallintopäätöksiä.

  Nuorisoneuvoston esitys kokouspalkkioiden maksamisesta

  Nuorisoneuvosto on liitteenä olevalla kirjeellä ehdottanut kaupunginhallitukselle, että sen kokouksista alettaisiin maksaa kokouspalkkioita. Nuorisoneuvosto katsoo, että sen toimintaedellytyksiä ei ole turvattu yhdenvertaisella tavalla muihin vaikuttamistoimielimiin verrattuna.

  Kansliapäällikkö on vastannut nuorisoneuvoston ehdotukseen liitteenä olevalla kirjeellä.

  Nuorisoneuvoston tilanne ei tällä hetkellä ole yhdenvertainen suhteessa kaupungin muihin vaikuttamistoimielimin, koska sen kokouksista ei makseta palkkioita. Nuorisoneuvoston edustajille maksetaan viranhaltijoiden kokouspalkkioita vastaavat palkkiot silloin kun he osallistuvat toimialalautakuntien kokouksiin. Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston kokouksista maksetaan kokouspalkkiot kaupunginhallituksen päätöksellä. Koska nuorisoneuvosto rinnastuu tavoitteiltaan ja toiminnaltaan muihin vaikuttamistoimielimiin, kokouspalkkioiden maksaminen on yhdenvertaisuuden vuoksi perusteltua.

  Ehdotettava palkkiomalli

  Nuorisoneuvosto päättää itse vapaasti kokoustensa lukumäärän ja ajankohdan. Kokoustahti on viime vuosina ollut huomattavan tiheä verrattuna muihin vaikuttamistoimielimiin. Nuorisoneuvosto kokoontuu noin 20 kertaa vuodessa, vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto noin yhdeksän kertaa. Malli, jossa nuorisoneuvosto itse päättää kokoustensa lukumäärästä ja jossa jokaisesta kokouksesta maksetaan kiinteä kokouspalkkio, ei ole mahdollinen.

  Yhdenvertaisuus muihin vaikuttamistoimielimiin nähden voidaan saavuttaa sillä, että nuorisoneuvoston kokouspalkkioiden vuosittainen kokonaissumma rajataan samalle tasolle kuin vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston kokouspalkkiokulut. Ne ovat noin 15 000−18 000 euroa vuodessa.

  Vuosittainen kokouspalkkiosumma jaetaan per kokous sen mukaan, montako kokousta nuorisoneuvosto päättää pitää. Tämä edellyttää sitä, että kokousten määrä päätetään vuosittain ennalta. Kokouskohtainen palkkiosumma jaetaan edelleen nuorisoneuvoston jäsenmäärällä. Jäsenkohtainen kokouspalkkio on siten saman suuruinen aina yhden kalenterivuoden ajan. Jos nuorisoneuvosto päättäisi pitää esimerkiksi 20 kokousta yhden kalenterivuoden aikana, kokouspalkkion suuruudeksi tulisi 25 euroa per jäsen per kokous (15 000 euroa / 20 kokousta / 30 jäsentä = 25 euroa).

  Palkkio maksetaan vain kokouksessa paikalla oleville jäsenille ja vain niistä kokouksista, joista on vuosittain ennalta päätetty. Jos kokouspalkkioita jää maksamatta jäsenten poissaolojen vuoksi, yli jäävää osuutta ei jaeta muille jäsenille tai siirretä tuleville vuosille.

  Valmistelukokouksista maksettavat palkkiot

  Nuorisoneuvosto on koonnut jäsenistään valmistelutoimielimen, joka valmistelee neuvoston kokouksissa käsiteltävät asiat. Siihen kuuluvat nuorisoneuvoston puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, kaksi sihteeriä, tiedottaja ja neljä toimialaryhmän puheenjohtajaa.

  Valmistelukokouksista maksetaan saman suuruinen palkkio kuin nuorisoneuvoston varsinaisista kokouksista, kuitenkin korkeintaan yhdestä valmistelukokouksesta jokaista neuvoston kokousta kohden. Tämä ohjaa palkkioita niille, joille kasaantuu enemmän tehtäviä nuorisoneuvoston sujuvan toiminnan varmistamiseksi, ja kannustaa osaltaan aktiiviseen osallistumiseen.

  Avustajan käyttämisestä aiheutuvat kustannukset

  Yhdenvertaisten osallistumismahdollisuuksien turvaamiseksi nuorisoneuvoston jäsenille voidaan korvata avustajan palkkaamisesta aiheutuneita kustannuksia, jos joku jäsenistä tarvitsee vammansa vuoksi avustajaa kokouksiin. Samoin kuin muiden vaikuttamistoimielinten kohdalla, kustannuksia korvataan enintään viideltä tunnilta kokousta kohden ja avustajalle maksettavan tuntipalkkion määrä on enintään 23 euroa.

  Lisäksi voidaan maksaa matkakustannusten korvausta taksi- tai invataksikuluista, jos nuorisoneuvoston jäsen ei vammansa vuoksi voi käyttää julkisia kulkuvälineitä.

  Palkkionmaksua koskeva talousarviokohta

  Nuorisoneuvoston kokouspalkkiot maksetaan toimielinten toimintakustannuksia koskevalta talousarviokohdalta 1 50 01. Samasta määrärahasta maksetaan mm. kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja muiden vaikuttamistoimielinten toimintamenot. Määrärahat ovat kaupunginkanslian käytettävissä.

  Asian valmistelu ja toimintaedellytyksiä koskeva toimivalta

  Asia on valmisteltu yhteistyössä kaupunginkanslian ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelujen kesken. Nuorisoneuvostolle on varattu mahdollisuus osallistua asian valmisteluun ja ottaa kantaa palkkiomalliin ennen kaupunginhallitukselle tehtävää ehdotusta.

  Nuorisoneuvoston asettaminen ja sen toimintaedellytyksistä huolehtiminen kuuluvat kaupunginhallituksen toimivaltaan kuntalain 26 §:n nojalla.

  Päätöksen voimaantulo ja kuluvan vuoden palkkiot

  Päätös tulee voimaan takautuvasti 1.5.2021 alkaen. Loppuvuoden 2021 osalta varsinaisista kokouksista maksettavien palkkioiden kokonaissumma on 10 000 euroa (15 000 euroa x 8/12 kuukautta).

  Sulje

  Päätös tullut nähtäväksi 10.05.2021

  OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

  Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

  Oikaisuvaatimusoikeus

  Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
  Oikaisuvaatimusaika

  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

  Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

  Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

  Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

  Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

  Oikaisuvaatimusviranomainen

  Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

  Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

  Sähköpostiosoite:
  helsinki.kirjaamo@hel.fi
  Postiosoite:
  PL 10
   
  00099 HELSINGIN KAUPUNKI
  Faksinumero:
  (09) 655 783
  Käyntiosoite:
  Pohjoisesplanadi 11-13
  Puhelinnumero:
  (09) 310 13700 (Yleishallinto)

  Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

  Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

  Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

  Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
  Pöytäkirja

  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

  Sulje

  Esittelijä

  kansliapäällikkö
  Sami Sarvilinna

  Lisätietojen antaja

  Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

  maria.nyfors@hel.fi

  Liitteet (pdf)

  1. Nuorisoneuvoston esitys kokouspalkkioista

  Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.