Ehdotus, nuorisoneuvoston jäsenten taloudellisista etuuksista, nuorisoneuvosto

HEL 2020-013198
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 680 §

Oikaisuvaatimus nuorisoneuvoston kokouksista maksettavia palkkioita koskevaan kaupunginhallituksen päätökseen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus jätti tutkimatta oikaisuvaatimuksen, joka on tehty nuorisoneuvoston kokouksista maksettavia palkkioita koskevaan kaupunginhallituksen 3.5.2021 § 343 tekemään päätökseen, koska se on saapunut oikaisuvaatimusajan päättymisen jälkeen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Nuorisoneuvoston kokouspalkkioita koskeva päätös ja oikaisuvaatimus

Kaupunginhallitus on 3.5.2021 § 343 päättänyt nuorisoneuvoston kokouksista maksettavista palkkioista ja korvauksista. Päätökseen on tehty liitteenä oleva oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunginhallituksen tulisi muuttaa päätöstään siten, että nuorisoneuvoston ja sen hallituksen kokouksista maksetaan luottamushenkilöiden taloudellisia periaatteita soveltaen kokouspalkkioita, ansionmenetyksen ja lastenhoidon korvausta, korvausta avustajan käyttämisestä aiheutuneista kustannuksista sekä vamman vuoksi aiheutuneiden matkakustannusten korvausta.

Oikaisuvaatimuksen tekijät katsovat olevansa päätöksessä asianosaisia ja esittävät, ettei oikaisuvaatimusaika olisi heidän kohdallaan päättynyt, koska he eivät ole saaneet päätöstä tiedoksi.

Oikaisuvaatimusaika ja päätöksen tiedoksianto

Kuntalain 137 §:n mukaan oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Päätöksen tiedoksiantoon asianosaiselle sovelletaan hallintolain 59 §:ää, jonka mukaan tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä, ja vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen osalta tiedoksianto tapahtuu julkaisemalla pöytäkirja yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on julkaistu tietoverkkoon.

Kunnan jäsenten osalta kaupunginhallituksen 3.5.2021 tekemän päätöksen oikaisuvaatimusaika on päättynyt toukokuun 2021 lopussa. Asianosaisten kohdalla oikaisuvaatimusaika ei pääty, ellei päätöstä ole annettu tiedoksi hallintolain 59 §:n edellyttämällä tavalla.

Asianosaisaseman määrittely

Asianosaisen määritelmää on käsitelty mm. Olli Mäenpään teoksessa Hallinto-oikeus sekä Matti Niemivuon ja Kirsi Kuusikon teoksessa Hallintolaki.

"Asianosaiskäsitteen tulkintaa määrittävä keskeinen lähtökohta on, että yksinomaan asiaan liittyvä tosiasiallinen intressi ei riitä tuottamaan asianosaisasemaa, vaan vaikutuksen tulee olla oikeudellinen. Pelkästään päätöksestä mahdollisesti seuraava epäsuora taloudellinen etu tai haitta ei sellaisenaan riitä tuottamaan asianosaisasemaa. Oikeudellisella vaikutuksella tarkoitetaan sitä, että käsittelyn kohteena oleva asia koskee asianosaisena pidettävän henkilön oikeusasemaa eli tämän oikeutta tai velvollisuutta taikka laillisesti suojattua etua." (Niemivuo ja Kuusikko)

"Asianosaisasemaa hallintomenettelyssä ei tavallisesti perusta vielä se, että hallintoasian ratkaisulla on tosiasiallisesti huomattavia vaikutuksia esimerkiksi henkilön asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin. Tällaiset henkilöt eivät ole asianosaisia vaan osallisia." (Mäenpää)

Päätös toimielimen kokouksista maksettavista palkkioista ei ole riippuvainen toimielimen jäsenistä, eikä se liity yksittäisten henkilöiden oikeusasemaan. Kaupunginvaltuuston päätöstä luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista ei ole annettu tiedoksi kaikille kaupungin luottamushenkilöille eikä kaupunginhallituksen tai konsernijaoston päätöksiä kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten kokouspalkkioista ole annettu tiedoksi kaikille hallitusjäsenille. Vastaavalla tavalla nuorisoneuvoston kokouspalkkioita koskeva päätös on voimassa toistaiseksi, eikä se koske vain niitä henkilöitä, jotka ovat päätöksenteon aikaan nuorisoneuvoston jäseniä.

Kuten oikeuskirjallisuudessa on todettu, yksinomaan asiaan liittyvä tosiasiallinen intressi ei riitä tuottamaan asianosaisasemaa, vaan vaikutuksen tulee olla oikeudellinen. Oikeudellisessa vaikutuksessa voisi olla kysymys esimerkiksi lainsäädäntöön perustuvasta taloudellisesta edusta, jonka saamiseen henkilöllä on subjektiivinen oikeus. Nuorisoneuvoston jäsenillä ei ole subjektiivista oikeutta palkkioiden saamiseen, vaan kyse on harkinnanvaraisesta etuudesta, jonka saaminen on riippuvainen nuorisoneuvoston vaalien lopputuloksesta.

Palkkiopäätös ei vaikuta välittömästi oikaisuvaatimuksen tekijöiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun, joten he eivät ole asianosaisia, eikä päätöstä ole ollut tarpeen antaa heille tiedoksi. Päätös on kohdistettu nuorisoneuvostoon ja saatettu sen tietoon. Päätöksellä on vain välillistä vaikutusta oikaisuvaatimuksen tekijöihin sitä kautta, että he ovat tulleet vaaleilla valituksi nuorisoneuvostoon, ja vain sen aikaa kuin nuorisoneuvoston toimikausi kestää.

Oikaisuvaatimuksen tekijöillä on ollut oikeus hakea päätökseen oikaisua kunnan jäseninä, mutta tältä osin oikaisuvaatimusaika on päättynyt jo vuosi sitten. Näin ollen oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta myöhässä saapuneena.

Sulje

Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 343

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että nuorisoneuvoston kokouksista maksetaan palkkioita ja korvauksia seuraavasti:

 • Nuorisoneuvoston varsinaisista kokouksista maksettavien palkkioiden vuosittainen kokonaissumma on korkeintaan 15 000 euroa.
 • Nuorisoneuvoston tulee vuosittain ennalta päättää kyseisen vuoden aikana pidettävien kokousten lukumäärä. Kokouskohtainen palkkiosumma määräytyy jakamalla vuosittainen kokonaissumma kokousten määrällä.
 • Jäsenkohtainen kokouspalkkio määräytyy jakamalla kokouskohtainen palkkiosumma edelleen nuorisoneuvoston jäsenmäärällä. Palkkio on saman suuruinen aina yhden kalenterivuoden ajan ja se maksetaan vain kokouksessa paikalla oleville jäsenille.
 • Valmistelukokouksista maksetaan varsinaista kokouspalkkiota vastaava palkkio korkeintaan yhdestä valmistelukokouksesta jokaista nuorisoneuvoston kokousta kohden.
  • Taksin tai invataksin käytöstä aiheutuneet kodin ja kokouspaikan väliset matkakustannukset korvataan silloin kun nuorisoneuvoston jäsen ei vammansa vuoksi voi käyttää julkisia kulkuvälineitä.
  Esittelijä
  kansliapäällikkö
  Sami Sarvilinna
  Lisätiedot

  Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

  maria.nyfors@hel.fi
  Sulje

  Päätös tullut nähtäväksi 11.10.2022

  VALITUSOSOITUS

  Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

  Valitusoikeus

  Päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

  Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
  Valitusaika

  Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

  Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

  Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

  Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

  Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

  Valitusperusteet

  Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
  • päätös on muuten lainvastainen.

  Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

  Valitusviranomainen

  Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

  Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

  Sähköpostiosoite:    
  helsinki.hao@oikeus.fi
  Postiosoite:
  Radanrakentajantie 5
   
  00520 HELSINKI
  Faksinumero:
  029 56 42079
  Käyntiosoite:
  Radanrakentajantie 5
  Puhelinnumero:
  029 56 42000

  Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

  Sähköpostiosoite:    
  helsinki.hao@oikeus.fi
  Postiosoite:
  Sörnäistenkatu 1
   
  00580 HELSINKI
  Faksinumero:
  029 56 42079
  Käyntiosoite:
  Sörnäistenkatu 1
  Puhelinnumero:
  029 56 42000

  Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

  Valituksen muoto ja sisältö

  Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

  Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

  Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

  Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

  Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

  Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
  Oikeudenkäyntimaksu

  Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

  Pöytäkirja

  Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

  Sähköpostiosoite:
  helsinki.kirjaamo@hel.fi
  Postiosoite:
  PL 10
   
  00099 HELSINGIN KAUPUNKI
  Käyntiosoite:
  Pohjoisesplanadi 11-13
  Puhelinnumero:
  09 310 13700

  Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

  Sulje

  Esittelijä

  kansliapäällikkö
  Sami Sarvilinna

  Lisätietojen antaja

  Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

  maria.nyfors@hel.fi

  Ellinoora Sappinen, lakimies, puhelin: 09 310 26537

  ellinoora.sappinen@hel.fi

  Liitteet (pdf)

  1. Oikaisuvaatimus nuorisoneuvoston kokouksista maksettavia palkkioita koskevaan päätökseen
  2. Täydennys oikaisuvaatimukseen

  Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.