Tulosbudjetti vuonna 2021 ja toimintasuunnitelma, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2020-013287
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 199 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelma ja tulosbudjetti vuodelle 2021

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi vuoden 2021 kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasuunnitelman ja tulosbudjetin liitteen 1 mukaisesti. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti toimialajohtajan päättämään palvelukokonaisuuksien tiliryhmäkohtaisesta budjetoinnista, investointimäärärahojen kohdentamisesta sekä mahdollisista palvelukokonaisuuksien välisistä määrärahasiirroista tulosbudjettivuoden aikana.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli talous- ja suunnittelupäällikkö Ari Tirri. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Vastaehdotus 1:
Sami Muttilainen: "Lautakunta esittää vuoden 2021 budjettiin 850 000 euroa kulttuuriavustuksiin. Kulttuuriavustusten määrärahassa ei huomioida riittävästi vuokrien nousua ja kaupungin kasvua."

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus 2:
Sami Muttilainen: "Covid-19 tilanteesta johtuen lautakunta kantaa huolta taitelijoiden, muusikoiden, teattereiden, tapahtumajärjestäjien sekä eri kulttuuritoimijoiden toimintaedellytyksistä ja toivoo, että kaupunki arvioi avustusten riittävyyttä tulevina kuukausina."

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Vastaehdotus 3:
Sami Muttilainen: "Covid-19 tilanteesta johtuen lautakunta kantaa huolta järjestöjen ja urheiluseurojen toimintaedellytyksistä ja toivoo, että kaupunki arvioi avustusten riittävyyttä tulevina kuukausina."

Sami Muttilaisen vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus on esittänyt 16.11.2020 kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2021–2023.

Kaupunginvaltuuston päätettävänä talousarvioehdotus on 9.12.2020.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tulosbudjettivalmistelun perusteena on ollut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 22.9.2020 hyväksymä vuoden 2021 talousarvioehdotus huomioituna kaupungin kaupunginhallituksen ehdotus 25.11.2020.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta on käsitellyt tulosbudjetin kokouksessaan 1.12.2020.

Kulttuuri- ja kirjastojaosto, liikuntajaosto sekä nuorisojaosto ovat käsitelleet tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman kokouksissaan 8.12.2020 ja antaneet lautakunnalle lausuntonsa asiasta. Lausunnot näkyvät tämän esityksen päätöshistoriassa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön (kaupunginvaltuusto 21.10.2020, § 270) 10 luvun 1 §:n mukaan toimialalautakunta päättää alaiselleen toimialalle tulosbudjetin ja toimintasuunnitelman, jotka sisältävät talousarvioon perustuvat tulostavoitteet, tarvittavat toimenpiteet ja resurssit sekä toiminnasta kertyvät tulot ja aiheutuvat menot.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto 08.12.2020 § 36

08.12.2020 Ehdotuksen mukaan

08.12.2020 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin@hel.fi

Ari Tirri, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi