Helsingin kaupungin jäsenyys, Climate-KIC Nordic -verkosto

HEL 2020-013529
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 17 §

Helsingin kaupungin Climate-KIC Nordic -verkoston jäsenyyden jatkaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Helsingin kaupunki jatkaa Climate-KIC Nordic -verkoston jäsenenä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) on Euroopan unionin vuonna 2008 perustama Euroopan innovointikykyä tukeva Euroopan unionin elin. Se tukee yritysosaamista ja uusia ideoita yhdistämällä johtavat yritykset, yliopistot ja tutkimuskeskukset ”osaamisen kolmioksi”, jolla voidaan muodostaa dynaamisia rajat ylittäviä kumppanuuksia eli innovointiyhteisöjä (KIC – Knowledge and Innovation Community). EIT:n alainen Climate-KIC Nordic sijaitsee Kööpenhaminassa ja verkostossa ovat mukana mm. Kööpenhaminan, Göteborgin ja Malmön kaupungit, Aalto-yliopisto, Technical University of Denmark ja Chalmersin yliopisto sekä useita yrityksiä. Climate-KIC Nordic tarjoaa cleantech -alan start-upeille kiihdyttämötoimintaa, rahoitusta sekä yhteistyöhankkeita partnereiden välillä.

Kaupunginhallitus on päätöksellään 30.5.2016 § 539 päättänyt Helsingin kaupungin osallistumisesta Climate-KIC Nordic -verkostoon vuosille 2016-2020.

Syksyn 2020 aikana tehdyn panos-tuotos-arvioinnin perusteella Helsingin etuna on jatkaa Climate-KIC Nordic -verkostossa. Verkoston jäsenenä Helsinki pystyy osallistumaan tuleviin uusiin rahoitushakuihin niiden soveltuessa kaupungin innovaatiokehitykseen ja ilmastotyöhön. Tarpeen mukaan verkostojäsenyyden jatkumista voidaan harkita uudelleen vuoden 2021 loppupuolella esimerkiksi arvioimalla vuoden 2021 aikana syntynyttä uutta yhteistyötä, hankerahan kotiuttamisen määrää ja uusien mielekkäiden hakujen valmistelua ja avautumista. Arvioon vaikuttavat erityisesti vuoden 2021 aikana tarkentuvat Euroopan unionin uuden ohjelmakauden (2021-2027) tuomat muutokset.

Climate-KIC Nordic -verkoston vuosimaksu on 12 500 euroa.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Kajsa Rosqvist, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32058

kajsa.rosqvist@hel.fi

Mikko Martikka, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 15022

mikko.martikka@hel.fi