Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan osakassopimus ja hallituksen nimeäminen

HEL 2020-013745
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 7 §

Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan osakassopimuksen hyväksyminen ja hallituksen nimittäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

A.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä perustettavan Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan hallituksen varapuheenjohtajaksi tilapäällikkö Sari Hildénin sekä hallituksen jäseniksi terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeisen ja hankepäällikkö Ville Vastamäen.

B.

Lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti hyväksyä perustettavan Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan osakassopimuksen liitteenä 1 olevan luonnoksen mukaisena ja kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosastoa allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta sekä tekemään siihen tarvittaessa teknisluonteisia tai muuten vähäisiä muutoksia.

Päätöksien A. ja B. täytäntöönpanoon ryhdytään, kun kaupunginhallituksen Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaalan perustamista koskevan päätöksen mukaan yhtiö voidaan perustaa.

Käsittely

Esteelliset: Ulla-Marja Urho
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tausta

Helsingin kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ovat tunnistaneet tarpeen rakentaa pääkaupunkiseudulle Helsingin kaupungin ja HUSin yhteishankkeena toteutettavan psykiatrisen ja somaattisen sairaalan (jäljempänä ”Hanke”). Kaupunginhallitus hyväksyi 28.5.2018, § 385 osapuolten keskinäisen sopimuksen Hankkeen hankesuunnittelun toteuttamisesta ja siihen liittyvästä hankintayhteistyöstä. Hankesuunnitelma hyväksyttiin Hankkeen ohjausryhmässä 4.2.2020. HUSin hallitus hyväksyi hankesuunnitelman osaltaan 6.4.2020, § 44 ja Helsingin kaupunginvaltuusto osaltaan 10.6.2020, § 157 hankesuunnitelman (12.2.2020) mukaisesti.

Osapuolet ovat jatkaneet Hankkeen valmistelua ja tehneet uuden sopimuksen hankesuunnitteluvaiheen jälkeen suoritettavien tehtävien hoitamisesta, jonka kautta Hanketta edistetään kiinteistöosakeyhtiön perustamiseen saakka. Sopimus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 14.9.2020 § 541 ja HUSin hallituksessa 8.6.2020 § 87.

Hanke toteutetaan vaiheittain vuosina 2021–2030. Ensimmäiset sairaalarakennukset valmistuvat 2026. Hankkeessa toteutetaan tilat HUSin ja Helsingin psykiatriselle sairaalahoidolle sekä noin puolelle Helsingin sairaalan tarvitsemista sairaansijoista. Lisäksi hankkeessa toteutetaan tilat HUSin vaativalle neurologiselle kuntoutukselle sekä näitä tukeville poliklinikkatoiminnoille, tukipalveluille, opetukselle, tutkimukselle ja hallinnolle. Hankkeen laajuus on noin 190 000 brm² ja rakentamiskustannusten arvonlisäveroton enimmäishinta on 838 000 000 euroa kustannustasossa marraskuu 2019.

Laakson yhteissairaala korvaa Laakson ja Auroran sairaaloiden sairaalatoiminnat ja puolet Suursuon sairaalan toiminnasta sekä HUSin osalta Kellokosken (Ohkola) sairaalan, Psykiatriakeskuksen ja lastenpsykiatrian Kivelän alueella väliaikaisessa rakennuksessa olevan sairaalahoidon. Hankkeen toteutumisen myötä vapautuvat muun muassa osittain tai kokonaan Auroran, Suursuon, Kivelän ja Kellokosken/Ohkolan sairaalakiinteistöt kehitettäväksi uusiin käyttötarkoituksiin.

Yhteissairaala käsittää kolme uutta sairaalarakennusta, uuden huoltorakennuksen sekä kolmen sairaalarakennuksen peruskorjaus- ja muutostyöt. Osa nykyisistä Laakson sairaalan huonokuntoisista sairaalarakennuksista sekä alueella olevat päiväkoti ja neljä asuinrakennusta puretaan.

Hanke on Helsingin kaupungille ja HUSille vuokrahanke. Hankkeen ja tilojen vuokrauksen toteuttamiseksi osapuolten tarkoituksena on perustaa osakeyhtiö, joka rakennuttaa ja hallinnoi Hankkeessa rakennettavia ja siihen kuuluvia Laakson yhteissairaala -nimellä kutsuttavan sairaalan tiloja. Yhtiölle kuuluu Laakson yhteissairaalan yhteyteen rakennettavan pysäköintilaitoksen ja sen sisäänajoyhteyden sekä Meilahti-Laakso -logistiikkatunnelin rakentaminen ja hallinnointi.

Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa velvoittaa hakemaan tälle Hankkeelle poikkeuslupaa sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM). Poikkeuslupamenettelyä on myös 1.11.2020 alkaen voimaan tulleella ko. lain muutoksella laajennettu kuntien ja kuntayhtymien omistamien yhtiöiden vastaaviin investointeihin.

Helsingin kaupunki on 10.3.2020 päivätyllä hakemuksella hakenut poikkeuslupaa koko Hankkeelle. Hakemusta on 24.6.2020 täydennetty pyytämällä lupaa siirtää Helsingin kaupungin hakema poikkeuslupa perustettavalle, Laakson yhteissairaalahanketta hallinnoivalle yhtiölle, jossa ovat osakkaina Helsingin kaupunki ja HUS. STM:n raha-asianvaliokunta on 7.1.2021 puoltanut kaupungin poikkeuslupahakemuksen hyväksymistä. Päätösluonnoksen mukaan STM myöntää Helsingin kaupungille poikkeusluvan koko Laakson yhteissairaalahankkeelle hakemuksen mukaisesti 4.11.2020 mennessä toimitettujen asiakirjojen perusteella. Lisäksi Helsingin kaupungille annetaan lupa siirtää sille myönnetty poikkeuslupa kaupungin yhdessä HUS:n kanssa kokonaan omistamalle kiinteistöosakeyhtiölle. Lopullisen päätöksen poikkeusluvasta tekee STM.

Hanke on kiireellinen eikä Laakson yhteissairaalaan siirtyvien toimintojen välttämättömien tilaratkaisujen toteutumista ole mahdollista siirtää. Hankkeen toteutukseen liittyviä kilpailutuksia valmistellaan ja hankkeen eteneminen suunnitellussa aikataulussa on myös hankekustannusarvion toteutumisen vuoksi olennaista.

Tämän johdosta kaupunginhallituksen on hankkeen toteuttamisen edistämiseksi tarkoitus 18.1.2021 käsitellä osapuolten yhdessä tasaosuuksin omistaman kiinteistöosakeyhtiön perustaminen.

Perustettava Kiinteistöosakeyhtiö Laakson yhteissairaala

Yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin Laakson kaupunginosan korttelissa 626 tontteja nro 2 ja 3 sekä omistaa ja hallita niillä olevia ja niille rakennettavia kiinteistön käyttötarkoitusta palvelevia rakennuksia sekä muita rakennuksia ja tiloja (lukuun ottamatta tontilla nro 2 sijaitsevia rakennuksia 8 (Kappeli), 12 (Tuberkuloositoimisto) ja 13 (Kuntoutuskeskus)). Yhtiön toimialana on lisäksi vuokrata hallinnassaan olevia tiloja julkisen terveydenhuollon käyttöön sekä sitä palvelevaan tarkoitukseen. Lisäksi yhtiön toimialana on sen omistamilla kiinteistöillä sijaitsevan pysäköintilaitoksen ja sen sisäänajoyhteyden rakennuttaminen, ylläpito ja hallinnoiminen sekä Meilahti-Laakso -logistiikkatunnelin rakennuttaminen ja hallinnoiminen.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi toimia omistajiensa yhteishankintayksikkönä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen omistajien yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön osakkaina ovat yhtäläisin omistusosuuksin (50 %) kaupunki ja HUS.

Perustettavan yhtiön hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä.

Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakassopimuksen mukaan kummallakin yhtiön osakkaalla on oikeus nimetä yhtiön hallitukseen kolme (3) hallituksen varsinaista jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeävät vuorotellen Helsinki ja HUS siten, että ensimmäisenä hallituksen puheenjohtajan nimeää HUS ja varapuheenjohtajan Helsingin kaupunki.

Osakassopimuksessa on lisäksi linjattu, että Hankkeen toteuttamisen aikana yhtiön hallitustyöskentely tulee edellyttämään vahvaa asiantuntemusta rakennuttamisesta, talouden hallinnasta ja rahoituksesta, oikeudellisista asioista sekä hyvää yhtiön tilojen käyttäjien toimialan tuntemusta (mm. psykiatrian palvelujärjestelmän osaamista) ja että hallitusjäsenvalintoja on koordinoitava tämän mukaisesti.

Helsingin kaupungin nimeämät hallitusjäsenet edustavat kollektiivisesti ja monipuolisesti osakassopimuksessa linjattuja hallitusjäsenten osaamisvaatimuksia ja nimitykset on koordinoitu HUSin kanssa.

Uuden yhtiön osakassopimus

Kaupungin ja HUSin tarkoituksena on solmia liitteenä 1 olevan luonnoksen mukainen osakassopimus kiinteistöyhtiön hallinnon, rahoituksen, osakkaiden päätöksenteon ja tilavuokrauksen sekä yhtiön osakkeiden omistuksen ehdoista. Osakassopimukseen liitettävä, kaupunginvaltuuston 10.6.2020, § 157 hyväksymään hankesuunnitelmaan kuuluva hankintarajataulukko on tässä esityksessä liitteenä 2.

Osakassopimuksessa sovitaan muun muassa

 • osakkaiden sitoutumisesta hankesuunnitelman mukaisesti Hankkeen toteuttamista varten omistusosuuksiensa suhteessa huolehtimaan kiinteistöyhtiön rahoittamisesta yhtiön ja toisen osakkaan kannalta kustannusneutraalilla tavalla;
 • kiinteistöyhtiön hallinnoimien tilojen vuokraamisesta osakkaille psykiatrian ja somaattisen sairaalan tarpeisiin;
 • Hankkeen hallinnosta;
 • muutoksista kiinteistöyhtiön tilavuokraukseen ja omistukseen, mikäli osakas ei enää vastaa vuokrattavissa tiloissa harjoitetusta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottamisesta tai järjestämisestä;
 • yhtiökokouksen ja hallituksen päätöksenteon yksimielisyysvaatimuksista; sekä
 • muista yhtiön sidosyksikköasemaa tukevista linjauksista.  

Lopuksi

Yhtiön perustaminen siihen liittyvinä asiakirjoineen, mukaan lukien osakassopimus, on valmistelu yhteistyössä HUSin kanssa. Kaupungin puolella yhteisvalmistelussa ovat olleet mukana kaupunkiympäristön toimiala sekä kaupunginkanslian oikeuspalvelut ja talous- ja suunnitteluosasto.

Hankkeen tärkeys, kiireellisyys sekä laajuus huomioon ottaen on kaupungin kannalta tarkoituksenmukaista edetä yhtiön perustamispäätöksen osalta jo tässä vaiheessa, jotta osapuolilla on valmius perustaa yhtiö heti, kun STM on hyväksynyt kaupungin Hanketta koskevan poikkeusluvan. Näin yhtiö kykenee välittömästi poikkeusluvan sille siirtymisen jälkeen etenemään Hankkeen toteutuksen vaatiman organisaation muodostamisessa ja hanketoteutuksessa.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin. Edelleen saman pykälän 5) kohdan mukaan konsernijaosto päättää osakassopimuksen ja muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 29.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi

Tuomo Mäkinen, rahoituspäällikkö, puhelin: 09 310 36321

tuomo.makinen@hel.fi

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Laura Kallinen, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 22520

laura.kallinen@hel.fi