Yhteistyösopimus, salibandyn miesten MM-kilpailut 2020, kilpailujen siirto vuodelle 2021, Suomen Salibandy ry

HEL 2020-013758
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 13

Liite tapahtumayhteistyösopimukseen, salibandyn miesten MM-kilpailuiden siirto vuodelle 2021

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti osaltaan hyväksyä salibandyn miesten MM-kilpailujen yhteistyösopimuksen liitteen Salibandyliitto ry:n kanssa. Liitteessä sovitaan yhteistyösopimuksen jatkamisesta 31.12.2021 asti johtuen koronapandemian vuoksi vuodella eteenpäin siirretyistä kilpailuista. Sopimuksen liitteen mukaisesti yhteistyösopimuksen alkuperäiset vastikkeellisuudet säilyvät ennallaan.

Päätöksen perustelut

Viestintäjohtaja on tehnyt osaltaan päätöksen 20.12.2018 §64 salibandyn miesten MM-kilpailujen tukemisesta Salibandyliitto ry:n kanssa. Tapahtuma oli tarkoitus järjestää 4.-12.12.2020, mutta koronapandemian vuoksi tapahtuma on kansainvälisen salibandyliiton (IFF) päätöksellä siirretty järjestettäväksi 3.-11.12.2021.

Helsingin kaupunki on todennut, että Covid-19 viruksen aiheuttama epidemia ja siitä johtuvat poikkeusolosuhteet vaikuttivat ensimmäisten joukossa tapahtumiin ja niiden liiketoimintamahdollisuuksiin. Kaupunki linjasi keväällä, että se pyrkii kaikin tavoin toimimaan tapahtumamyönteisesti.

Siirtyneen salibandyn miesten MM-kilpailujen osalta, edellä mainituista syistä johtuen, kaupunki jatkaa tapahtuman yhteistyösopimusta, jonka avulla kilpailut voidaan järjestää koronapandemiatilanteen helpotuttua.

Päätös tullut nähtäväksi 14.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sari Myllyniemi, tapahtuma-asiantuntija, puhelin: 09 310 36082

sari.myllyniemi@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja