Yhtiökokoukset vuonna 2021, Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30

HEL 2020-013854
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 15 §

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 ylimääräinen yhtiökokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n tulevassa ylimääräisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa 12.2.2021:

1) hyväksymään yhtiön hallituksen päätösehdotuksen yhtiön nykyisen ruoantuotantolaitoksen korvaavan uuden ruoantuotantolaitoksen suunnittelu aloittamisesta sekä

2) esittämään, että yhtiökokous päättää merkitä tiedoksi seuraavan sisältöisen suunnitteluvaihetta koskevan selvityksen:

"Uuden laitoksen suunnittelu on tarpeen käynnistää nopeasti. Uuden laitoksen mitoittaminen edellyttää tarkempia suunnitelmia. Yhtiö käynnistää yhteistyössä palvelukeskuksen ruokahuollon asiantuntijoiden, kaupunkiympäristön toimialan ja ateriapalveluja tilaavien toimialojen kanssa laitoksen suunnittelun, jotta päätös laitoksen koosta voidaan tuoda erikseen päätettäväksi. Laitoksen päiväannosten kapasiteettia on arvioitu vaihteluvälillä 30 000 – 90 000 ja tilaavien hallintokuntien tarve asettuu vaihteluvälin alapäähän. Lopullisesta mitoituksesta päättäminen edellyttää tarkempaa suunnittelua.

Tuotantolaitoshankkeen kokonaiskustannukset ovat arvion mukaan 55 –75 miljoonaa euroa. Edellä esitetyn arvion pohjalta suunnitteluvaiheen kokonaiskustannukset asettunevat arvion mukaan 5–10 miljoonan euron haarukkaan. Tästä vuonna 2021 arvioidaan käytettävän 1-2 milj. euroa riippuen siitä, milloin suunnittelu vuoden 2021 aikana pääsee käyntiin. Suunnitteluvaihe aloitetaan tuotantolaitoksen prosessi- ja laitesuunnittelulla.

Tarkoituksena on, että kiinteistöyhtiö hankkii ensivaiheessa muun myöhemmän suunnittelun pohjaksi lähinnä prosessi- ja laitesuunnitteluun liittyvää palvelua nykyisen tuotantolaitoksen ruoanvalmistuslaitteistoon liittyvästä omistuksesta ja kunnossapidosta vastaavalta Työmaahuolto Oy Ab:ltä ja rahoittaa palveluoston ensivaiheessa kassavaroistaan.

Laitoshankkeen mitoituksesta, toteuttamisesta ja rahoituksesta päätökset valmistellaan ja tehdään erikseen ja myöhemmin."

Käsittely

Vastaehdotus:
Tomi Sevander: Lisätään päätösehdotuksen kappaleeseen 4 yhteistyössä sanan jälkeen "Palvelukeskuksen ruokahuollon asiantuntijoiden".

Kannattaja: Ulla-Marja Urho

Äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 2
Juha Hakola, Jan Vapaavuori

Ei-äänet: 6
Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Mikko Kiesiläinen, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 1
Mika Raatikainen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi Tomi Sevanderin vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen äänin 2 - 6 (1 tyhjä).

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Lisätään päätösehdotuksen kappaleeseen 4 yhteistyössä sanan jälkeen "Palvelukeskuksen ruokahuollon asiantuntijoiden"

Jäsen Valtuustoryhmä
Hakola, Juha Kokoomuksen valtuustoryhmä
Vapaavuori, Jan Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Hamid, Jasmin Ei valtuustoryhmää
Honkasalo, Veronika Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Kiesiläinen, Mikko Ei valtuustoryhmää
Razmyar, Nasima Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Sevander, Tomi Ei valtuustoryhmää
Urho, Ulla-Marja Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Raatikainen, Mika Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Ei valtuustoryhmää 1 4 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 0 1 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 0 1 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n tulevassa ylimääräisen yhtiökokouksen jatkokokouksessa 12.2.2021:

1) hyväksymään yhtiön hallituksen päätösehdotuksen yhtiön nykyisen ruoantuotantolaitoksen korvaavan uuden ruoantuotantolaitoksen suunnittelu aloittamisesta sekä

2) esittämään, että yhtiökokous päättää merkitä tiedoksi seuraavan sisältöisen suunnitteluvaihetta koskevan selvityksen:

"Uuden laitoksen suunnittelu on tarpeen käynnistää nopeasti. Uuden laitoksen mitoittaminen edellyttää tarkempia suunnitelmia. Yhtiö käynnistää yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja ateriapalveluja tilaavien toimialojen kanssa laitoksen suunnittelun, jotta päätös laitoksen koosta voidaan tuoda erikseen päätettäväksi. Laitoksen päiväannosten kapasiteettia on arvioitu vaihteluvälillä 30 000 – 90 000 ja tilaavien hallintokuntien tarve asettuu vaihteluvälin alapäähän. Lopullisesta mitoituksesta päättäminen edellyttää tarkempaa suunnittelua.

Tuotantolaitoshankkeen kokonaiskustannukset ovat arvion mukaan 55 –75 miljoonaa euroa. Edellä esitetyn arvion pohjalta suunnitteluvaiheen kokonaiskustannukset asettunevat arvion mukaan 5–10 miljoonan euron haarukkaan. Tästä vuonna 2021 arvioidaan käytettävän 1-2 milj. euroa riippuen siitä, milloin suunnittelu vuoden 2021 aikana pääsee käyntiin. Suunnitteluvaihe aloitetaan tuotantolaitoksen prosessi- ja laitesuunnittelulla.

Tarkoituksena on, että kiinteistöyhtiö hankkii ensivaiheessa muun myöhemmän suunnittelun pohjaksi lähinnä prosessi- ja laitesuunnitteluun liittyvää palvelua nykyisen tuotantolaitoksen ruoanvalmistuslaitteistoon liittyvästä omistuksesta ja kunnossapidosta vastaavalta Työmaahuolto Oy Ab:ltä ja rahoittaa palveluoston ensivaiheessa kassavaroistaan.

Laitoshankkeen mitoituksesta, toteuttamisesta ja rahoituksesta päätökset valmistellaan ja tehdään erikseen ja myöhemmin."

Sulje

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 on kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaalla kaupunginosassa 52 korttelissa 109 sijaitsevaa tonttia n:o 2 sekä sillä olevia rakennuksia siten, että yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa osakkeenomistajalle oikeuden hallita määrättyä huoneistoa rakennuksessa A, B tai C.

Yhtiön kiinteistössä toimii Palvelukeskusliikelaitoksen
käytössä oleva ruoantuotantolaitos, joka on laajan peruskorjauksen tarpeessa. Yhtiön hallitus on tehtyjen vaihtoehtotarkastelujen perusteella päätynyt siihen, että nykyisen tuotantolaitoksen peruskorjaamisen sijaan tulisi rakentaa kokonaan uusi tuotantolaitos.

Ylimääräinen yhtiökokous

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous pidettiin 22.1.2021. Yhtiökokouksessa oli tarkoitus käsitellä yhtiön hallitukselle annettavaa valtuutusta ruokatehdasinvestoinnin suunnittelun käynnistämiseen. Asia päätettiin siirtää jatkokokoukseen 12.2.2021.

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous päättää hyväksyä, että yhtiön nykyisen ruoantuotantolaitoksen korvaavan uuden ruoantuotantolaitoksen suunnittelu voidaan aloittaa ja että laitos voidaan suunnitella nykyiselle kiinteistölle niin, että hankkeen rakennuttajana ja toteuttajana toimii yhtiö.

Uuden laitoksen suunnittelu on tarpeen käynnistää nopeasti. Uuden laitoksen mitoittaminen edellyttää kuitenkin tarkempia suunnitelmia. Yhtiö käynnistää yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan ja ateriapalveluja tilaavien toimialojen kanssa laitoksen
suunnittelun, jotta päätös laitoksen koosta voidaan tuoda erikseen päätettäväksi. Laitoksen päiväannosten kapasiteettia on arvioitu vaihteluvälillä 30 000–90 000 ja tilaavien hallintokuntien tarve asettuu vaihteluvälin alapäähän. Lopullisesta mitoituksesta päättäminen edellyttää tarkempaa suunnittelua.

Tuotantolaitoshankkeen kokonaiskustannukset ovat arvion mukaan 55–75 miljoonaa euroa. Edellä esitetyn arvion pohjalta suunnitteluvaiheen kokonaiskustannukset asettunevat arvion mukaan 5–10 miljoonan euron haarukkaan. Tästä vuonna 2021 arvioidaan käytettävän 1-2 milj. euroa riippuen siitä, milloin suunnittelu vuoden 2021 aikana pääsee käyntiin.

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n hallitus on esittänyt, että uusi korvaava laitos mitoitetaan noin 100 000 päiväannoksen kapasiteettiin, jolloin tuotantolaitoshankkeen kokonaiskustannukset ovat arvion mukaan 80 –100 miljoonaa euroa. Edelleen tilanteessa, jossa päädyttäisiin pienempään ruoantuotantoon esimerkiksi noin 60 000 päiväannokseen, tulevat hankekustannukset pienenemään arviolta muutamalla kymmenellä miljoonalla eurolla.

Suunnittelun lähtökohdaksi esitetty 100 000 päiväannoksen mitoitus voidaan arvioida olevan ylimitoitettu verrattuna nykyiseen tuotantolaitokseen sekä tulevaan tarpeeseen ja näin ollen lopullisesta mitoituksesta päättäminen vaatii vielä tarkempaa suunnittelua.

Kokouskutsu on liitteenä 1.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.01.2021 § 6

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kokouskutsu, kokous 22.1.2021

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Laki sähköisen viestinnän palveluista § 917/2014, Tietosuojalaki § 1050/2018, Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista § 1397/2016 ). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.