Valtionperintö, Valtiokonttori

HEL 2020-013906
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 91 §

Erään valtionperinnön hakuperusteen ja käyttötarkoituksen vahvistaminen

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti vahvistaa Valtiokonttorin ilmoituksen VK/1036/08.02.01/2019 perusteella haettavan ********** kuolinpesän omaisuuden hakuperusteeksi ja käyttötarkoitukseksi kaupunkitutkimuksen edistämisen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Perintökaaren (40/1965) 5 luvun 1 §:n mukaan perintö menee valtiolle, jollei perillistä ole. Perintökaaren 5 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan omaisuus voidaan luovuttaa myös sille kunnalle, jossa perittävä viimeksi asui. Kiinteä omaisuus voidaan lisäksi luovuttaa sille kunnalle, jossa omaisuus sijaitsee. Kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kulttuuriin liittyvä käyttötarkoitus haettavalle omaisuudelle.

Kaupungin tavanomainen valtionperintöjen hakuperuste ja käyttötarkoitus

Kaupunginhallitus vahvisti 8.6.2020, § 351 valtionperintönä kaupungille tulevien kuolinpesien varojen käyttötarkoitukseksi sosiaali- ja terveystoimialan sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan myöntämät avustukset toimintaan, jolla tuetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Kyseessä olevan valtionperinnön hakuperuste ja käyttötarkoitus

Valtiokonttori on 15.12.2020 ilmoittanut Helsingin kaupungille mahdollisuudesta hakea valtiolle perintönä tullutta ********** kuolinpesän omaisuutta.

Perittävä oli ensimmäinen Helsingin kaupungin, Helsingin yliopiston ja opetusministeriön rahoittama kaupunkitutkimuksen professori vuodesta 1998 saakka ja alansa uranuurtaja. Kaupungilla olisi mahdollisuus kunnioittaa hänen merkittävää elämäntyötään kaupunkitutkimuksen alalla hakemalla omaisuutta käytettäväksi tavanomaisesta käyttötarkoituksesta poiketen kaupunkitutkimuksen edistämiseen.

Kaupunki on suuri kaupunkitiedon tuottaja ja käyttäjä. Kaupunginkanslian strategiaosaston kaupunkitutkimukseen ja -tilastoihin erikoistuneessa yksikössä työskentelee 40 kaupunkitiedon asiantuntijaa, joista monella on tutkijakoulutus. Yksikkö tuottaa vuosittain kymmeniä kaupunkitutkimukseen liittyviä raportteja, artikkeleita ja Helsingin tilaan ja kehitykseen liittyviä tutkimustietoja. Näitä tietoja käytetään kaupungin suunnittelun ja päätöksenteon tukena, ja niiden avulla kaupunki osallistuu myös laajempaan kansalliseen ja kansainväliseen kaupunkitiedon kehittämiseen.

Lisäksi kaupungin toimialoilla kerätään ja hyödynnetään laajalti kaupungin toimintaympäristöön liittyvää tutkimus- ja tilastotietoa. Kaupunki myös tilaa ja hyödyntää niin yliopistojen, tutkimuslaitosten kuin yksityisen sektorin asiantuntijoiden ja yritysten tietopohjaa strategisen suunnittelun, palvelujen ja toiminnan tueksi.

Kaupunki myöntää vuosittain kolmea tieteen tekemiseen liittyvää tai tiedeopintoihin tarkoitettua rahallista tunnustusta: tutkimusapurahoja, opinnäytepalkintoja ja Helsingin tiedepalkintoa. Kaupunkitietoyksikkö koordinoi niiden myöntämistä.

Helsingin kaupunki on myös osa Kaupunkiakatemiaa, joka on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston sekä Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien tutkimuspohjaisen kaupunkikehittämisen yhteistyöalusta, jossa edistetään kaupunkitutkimuksen ja kaupunkikehittämisen välistä vuorovaikutusta sekä tuetaan monitieteistä yhteistyötä. Kaupunkiakatemian avulla tuetaan muun muassa kaupunkitutkimukseen liittyviä post doc
-tutkijanvakansseja. Lisäksi kaupunki tukee tällä hetkellä kahta professuuria, joista toinen on pysyvä professuuri koskien Aalto-yliopiston kaupunkitalouteen liittyvää kokonaisuutta yhteistyössä Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä Kuntaliiton ja Kevan kanssa. Toinen on määräaikainen Itämeriprofessuuri Helsingin yliopistossa, jossa on menossa toinen 5-vuotiskausi.

Näin ollen kaupungilla on valmiit kanavat edistää kaupunkitutkimusta ja tukea kaupunkitiedon kehittämistä kaupungin oman tutkimustoiminnan, olemassa olevien yhteistyöverkostojen sekä vakiintuneen tutkimusapurahajärjestelmän kautta. Mikäli omaisuutta tulisi hakemuksen perusteella luovutettavaksi kaupungille, tarkemmat käyttökohteet määritellään, kun luovutettavan omaisuuden laatu ja laajuus on tiedossa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 12 luvun 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan kaupunginlakimies hakee valtion perintönä saaman omaisuuden luovuttamista kaupungille ja ottaa sen vastaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Anna Koskinen, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 36142

anna.koskinen@hel.fi