Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, lääkealan tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-221-20

HEL 2020-013923
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 6

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, lääkealan tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-221-20

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita lääkealan tuntiopettajan määräaikaisen virkasuhteeseen ********** sekä ensimmäiselle varasijalle **********

Virantoimitus alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021.

Virkasuhteiseen tehtävään valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Lääkealan tuntiopettajan määräaikainen virkasuhteinen tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 9.11.2020-23.11.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Vilppulantien toimipaikka.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on lääkealan ammatillisen opettajan tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Lääkealan tuntiopettajan tehtävän kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaan.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin laajaa ja ajantasaista lääkealan osaamista sekä käytännön työkokemusta, vahvaa toisen asteen ammatillista ohjaus- ja opetusosaamista, osaamisperusteisen pedagogiikan hallintaa, kokemusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta, näyttöjen arvioinnista ja järjestämisestä sekä digiosaamista ja luettiin eduksi kokemus monimuotoisten opiskeluryhmien kanssa työskentelystä sekä omaopettajan tehtävistä, laajan lääkealan työelämäyhteistyöverkoston, yritystuntemuksen sekä apteekki- ja lääketeollisuustyön osaamisen.

Määräajassa hakemuksen jätti 3 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus on 2 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 30.11.2020 kolme hakijaa. Haastatteluun osallistuivat **********

Haastattelun suorittivat kampus 4:n kaksi koulutuspäällikköä.

********** on koulutukseltaan proviisori (valmistumisvuosi 1990). Lisäksi hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot. Hän on työskennellyt lääkealan ammatillisena opettajana noin 2 vuotta. Aiemmin hän on toiminut lääkealan tehtävissä yhteensä noin 20 vuoden ajan omaten pitkän kokemuksen proviisorina.

********** on koulutukseltaan proviisori (valmistumisvuosi 1984). Lisäksi hän on suorittanut opettajan pedagogiset opinnot. Hän on työskennellyt lääkealan ammatillisena opettajana noin kolme kuukautta. Aiemmin hän on työskennellyt proviisorina neljä vuotta sekä lääkealan lehtorina noin vuoden ajan. Hän on toiminut aiemmin myös lääkealan eri tehtävissä yhteensä yli 20 vuoden ajan.

Molemmilla haastatelluilla on laaja ja ajantasainen lääkealan osaaminen sekä pitkä käytännön työkokemus. He täyttävät määräaikaisen viran kelpoisuusehdot. Molemmat hakijat hallitsevat osaamisperustaisen pedagogiikan ja heillä on toisen asteen ammatillista ohjaus ja opetusosaamista. ********** on kokemusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta, näyttöjen arvioinnista ja järjestämisestä opettajana yhteensä noin 2 vuotta ja ********** yhteensä noin yksi vuosi. Ennakkotehtävän kautta ********** osoitti vahvan digiosaamisen ja ********** hyvän digiosaamisen.

Koulutuspäällikkö katsoo hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen, ennakkotehtävän sekä haastatteluissa ilmenneiden seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että parhaat edellytyksen määräaikaisen viran menestykseen hoitamiseen on ********** Hänen edukseen luetaan hyvä osaaminen ammatillisessa opetuksessa tarvittavissa digitaidoissa esimerkiksi Googlen työkalujen hyödyntämisessä sekä pedagoginen osaaminen. Hän tuo esille ohjaavan ja yhteistyötä tukevan työtavan. Hänen valintaansa puoltaa myös yritystuntemus ja sen soveltaminen käytännön työhön opettajana.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 16.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Mari Pohjanpelto, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 83269

mari.pohjanpelto@hel.fi

Päättäjä

Mari Pohjanpelto
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3

Liitteet (pdf)

1. Hakijat KASKO-03-221-20

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.