Avustuksen myöntäminen, liikuntapalvelut, vuonna 2020 käyttämättä jäävät määrärahat

HEL 2020-013963
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 53

Käyttämättä jäävän vuoden 2020 liikunnan avustusmäärärahanmyöntäminen

Liikuntajohtaja

Päätös

Liikuntajohtaja päätti myöntää käyttämättä jäävästä vuoden 2020 avustusmäärärahasta Helsingin Polkupyöräilijät ry:lle avustuksen maahanmuuttajataustaisten pyöräilyhankkeelle 28 000 euroa.

Ohjeet avustuksen saajalle

Avustus maksetaan yhdessä erässä päätöksenteon jälkeen. Mikäli avustuksen saaja on velkaa kaupungille, kuitataan myönnetystä avustuksesta kaupungin perimiskelpoinen saatava avustuksen saajalta. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 28.10.2019, § 723).

Avustusta saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustusta saavan on noudatettava kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavia yleisohjeita. (Helsingin kaupungin avustusten yleisohjeet, kaupunginhallitus 28.10.2019, § 723).

Avustusta voi käyttää 31.12.2021 saakka. Avustuksen saajan tulee raportoida avustuksen käytöstä viimeistään 31.5.2022 osoitteeseen liikunta.avustukset@hel.fi

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto päätti 21.1.2020, § 5, että mikäli liikunnan avustuksia jää jakamatta, liikuntajohtaja tekee päätöksen käyttämättä jäävien määrärahojen kohdentumisesta liikunnan avustuksiin.

Vuoden 2020 avustuksia jäi jakamatta yhteensä 317 316,86 euroa. Tässä päätöksessä myönnetään 28 000 euroa. Koronapandemia aiheutti avustuksien jakoon poikkeuksia, minkä johdosta avustusmäärärahaa jäi poikkeuksellisen paljon käyttämättä. Suurin muutos avustusmäärärahan käyttöön aiheutui jäähallien sulkeutumisesta keväällä ja joulukuussa, minkä johdosta jääkiekko- ja taitoluisteluseurojen junioreiden jäävuoroihin kohdennettu Clearing-tuki jäi käyttämättä. Liikuntajaosto osoitti käyttämättä jäänyttä avustusrahaa (9.6.2020, § 17 ja 1.10.2020, § 25, § 26) koronatukena kaikille seuroille haettavaksi. Korona-avustusten myöntämisen jälkeen avustusrahaa jäi edelleen käyttämättä.

Helsingin polkupyöräilijät ry:n maahanmuuttajataustaisten pyöräilyhanke tukee Helsingin kaupungin strategisen kärkihankkeen, liikkumisohjelman tavoitteita sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Hankkeen avulla vähennetään eriarvoisuutta kehittämällä kaupungin liikuntatarjontaa kaikkia asukkaita tasapuolisesti arkiaktiivisuuteen ja liikkumiseen kannustavaksi. Pyöräilytaito edistää maahanmuuttajien mahdollisuuksia opiskella ja työllistyä tarjoamalla heille taidon edullisen, ekologisen ja nopean liikennevälineen käyttöön. Maahanmuuttajanaisilla on kantaväestöä harvemmin ajokortti, joten pyöräily parantaa erityisesti heidän mahdollisuuksiaan itsenäiseen liikkumiseen, mikä on tärkeä voimaantumista tukeva ja tasa-arvoa lisäävä tekijä. Lisäksi pyöräilyn oppimalla maahanmuuttajat pääsevät osallisiksi pyöräilyn terveyshyödyistä ja tuntevat vahvempaa osallisuutta yhteiskunnassa, jossa pyöräilytaidon hallitseminen on normi. Maahanmuuttajien pyöräilytaidon tukeminen edistää myös ekologisesti kestäviä liikuntamuotoja laajemmassa mittakaavassa.

Liikunnan myöntämät avustukset on kohdistettu tukemaan liikunta- ja urheiluseurojen harrastustoimintaa, eikä maahanmuuttajataustaisten pyöräilyhanke täytä näiden avustusmuotojen kriteerejä.

Päätös tullut nähtäväksi 21.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Minna Rehn, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36794

minna.rehn@hel.fi

Päättäjä

Tarja Loikkanen
liikuntajohtaja