Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, hius- ja kauneudenhoitoalan tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-240-20

HEL 2020-014020
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 8

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, hius- ja kauneudenhoitoalan tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-240-20

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita kauneudenhoitoalan tuntiopettajan määräaikaiseen virkasuhteiseen tehtävään **********

Virantoimitus alkaa 1.1.2021 ja päättyy 31.12.2021

Virkasuhteiseen tehtävään valitulle asetetaan koeaika 6 kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Hius- ja kauneudenhoitoalan, kosmetologi määräaikainen virkasuhteinen tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 27.11.2020-9.12.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Vilppulantien toimipaikka.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on hius- ja kauneudenhoitoalan ammatillisen opettajan tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa.

Hius- ja kauneudenhoitoalan tuntiopettajan tehtävän kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaan.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin kokemusta yritystoiminnasta, kokemusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta sekä näyttöjen arvioinnista ja järjestämisestä, ajantasaista kokemusta kauneudenhoitoalan hoitolatyöstä sekä hoitotyötaitojen käytännön osaamista. Eduksi luettiin osaamisperusteisen pedagogiikan hallinta, kokemus monimuotoisten opiskeluryhmien kanssa työskentelystä ja omaopettajan tehtävistä, laaja kauneudenhoitoalan työelämäyhteistyöverkosto pääkaupunkiseudulla, yritystoiminnan tuntemus, digiosaaminen ja kyky opettaa englanniksi.

Määräajassa hakemuksen jätti 1 hakijaa. Vaadittu kelpoisuutta hakijalla ei ollut hakuhetkellä.

********** kutsuttiin hakemuksen perusteella 14.12.2020 pidettyyn haastatteluun, johon hän osallistui.

Haastattelun suorittivat kampus 4:n ja kampus 2:n kaksi koulutuspäällikköä.

********** on koulutukseltaan tradenomi (valmistumisvuosi 2017) ja kosmetologi (valmistumisvuosi 1998).

Haastatellulla on ajantasainen kauneudenhoitoalan osaaminen sekä pitkä käytännön työkokemus. Hänellä on ammatillista opetus- ja ohjauskokemusta. Hän on toiminut työpaikkaohjaajana noin kahden vuoden ajan.

Koulutuspäällikkö katsoo hakijan työkokemuksen, koulutuksen, sekä haastatteluissa ilmenneiden seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on edellytykset määräaikaisen viran menestykselliseen hoitamiseen.

Hänen edukseen luetaan kattava kokemus yritystoiminnasta, opetus- ja ohjausosaaminen sekä kauneudenhoitoalan yhteistyöverkosto.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 17.12.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Mari Pohjanpelto, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 83269

mari.pohjanpelto@hel.fi

Päättäjä

Mari Pohjanpelto
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3