Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, lääkealan tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-222-20

HEL 2020-014021
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 7

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, lääkealan tuntiopettajan virka, työavain KASKO-03-222-20

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Stadin ammatti- ja aikuisopistoon sijoitetun lääkealan tuntiopettajan määräaikaisen virkasuhteisen tehtävän.

Päätöksen perustelut

Lääkealan tuntiopettajan määräaikainen virkasuhteinen tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 9.11.2020-23.11.2020 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Viran ensimmäinen sijoituspaikka on Vilppulantien toimipaikka.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan opettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen tehtävän päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on lääkealan ammatillisen opettajan tehtävät Vilppulantien toimipaikassa.

Lääkealan tuntiopettajan tehtävän kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukaan.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin laajaa ja ajantasaista lääkealan osaamista sekä käytännön työkokemusta, vahvaa toisen asteen ammatillista ohjaus- ja opetusosaamista, osaamisperusteisen pedagogiikan hallintaa, kokemusta työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta, näyttöjen arvioinnista ja järjestämisestä sekä digiosaamista ja luettiin eduksi kokemus monimuotoisten opiskeluryhmien kanssa työskentelystä sekä omaopettajan tehtävistä, laajan lääkealan työelämäyhteistyöverkoston, yritystuntemuksen sekä apteekki- ja lääketeollisuustyön osaamisen.

Määräajassa hakemuksen jätti 4 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus täyttyi kahdella hakijalla. Toinen kelpoisista hakijoista palkattiin toiseen tehtävään (KASKO-03-221-20) ja toinen veti hakemuksensa pois.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan lääkealan tuntiopettajan virkasuhteiseen määräaikaiseen tehtävään ei ollut kelpoisia hakijoita, tehtävä jätetään täyttämättä.

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 17.12.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Mari Pohjanpelto, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 83269

mari.pohjanpelto@hel.fi

Päättäjä

Mari Pohjanpelto
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3