Virkojen perustaminen, kaupunkiympäristön toimiala, lupa-arkkitehti, rakennuslakimies ja johtava tarkastaja

HEL 2020-014070
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 19 §

Virkojen perustaminen kaupunkiympäristön toimialalle 11.1.2021 lukien

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa kaupunkiympäristön toimialalle lupa-arkkitehdin, rakennuslakimiehen ja johtavan tarkastajan virat 11.1.2021 lukien.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Kaupunkiympäristön toimialalle esitetään perustettavaksi palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalveluihin lupa-arkkitehdin ja rakennuslakimiehen virat sekä palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden asukas- ja yrityspalveluihin alueiden käyttö ja valvonta -yksikön alueidenkäytön tiimiin johtavan tarkastajan virka.

Virkojen perustamista edellytetään, koska tehtäviin sisältyy julkisen vallan käyttöä, kuten mm. toisen etuun ja velvollisuuksiin vaikuttavien päätösten tekemistä sekä valmistelutoimenpiteitä, joilla on merkittävää vaikutusta julkisen vallan käyttöä koskevaan päätöksentekoon:

- Lupa-arkkitehdin tehtäviin kuuluu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 21 §:n mukaisten päätösten tekeminen rakennuslupa-asioissa,

- rakennuslakimiehen tehtäviin kuuluu perustaa rakennusrasitteita ja yhteisjärjestelyjä kiinteistöjen välille sekä valmistella uhkasakkovelvoitepäätöksiä kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätettäväksi, ja

- johtavan tarkastajan tehtäviin kuuluu kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain (669/1978) 14 a §:ssä tarkoitetun työn aloittamista koskevasta suostumuksesta sekä työn suorittamista koskevien määräysten antamisesta päättäminen sekä lisäksi14 b §:n 2 ja 3 momenttien mukaisten maksujen perimisestä päättäminen.

Perustettavaksi esitettäville viroille on varattu määräraha toimialan talousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettaviksi esitettyjen virkojen palkat on määritelty kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Tehtäväkohtaisiksi palkoiksi on päätetty:

- lupa-arkkitehdin virka: 3 531,93 euroa kuukaudessa,
- rakennuslakimiehen virka: 4 430,67 euroa kuukaudessa ja
- johtavan tarkastajan virka: 3 340,26 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi

Eeva Heikkilä, johtava henkilöstöasiantuntija, puhelin: 09 310 40343

eevam.heikkila@hel.fi