Meluaikalinjausten priorisointimalli vuodelle 2021, koronavirus-tilanne

HEL 2020-014091
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 9

Meluaikalinjausten päätöksenteon tueksi laadittu priorisointimalli vuodelle 2021, kolmas linjaus

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja hyväksyi osaltaan tapahtumien koordinaatioryhmän 16.2.2021 kokouksessaan tekemän linjauksen liittyen alla olevaan tapahtumajärjestäjän ja tapahtuman pidennettyjen soittoaikojen priorisointiin. Priorisointilinjauksessa noudatetaan kaupunkiympäristön toimialan ympäristöseuranta- ja -valvontayksikön voimassa olevia tapahtumapaikkakohtaisia meluaikalinjauksia vuodelle 2021. Ympäristöviranomainen tekee melupäätöksen priorisointilinjauksen mukaisesti, mikäli päätöksen tekemättä jättämiselle ei löydy jotain perusteltua syytä. Tästä mahdollisesta syystä tulee ilmoittaa priorisointilinjauksen tehneelle työryhmälle viivytyksettä.

Tapahtumien koordinaatioryhmän priorisointilinjaus pidennetyistä soittoajoista seuraavasti:

1. Warner Music Live/Warner Music Finland Oy, Antti Tuiskun Bailantai -konsertit 18.6.2021 klo 18-24 ja 19.6.2021 klo 18-24, Olympiastadion.

Päätöksen perustelut

Aikaisemmassa toimintamallissa pidennetyt soittoajat jaettiin kaupungin ympäristöpalvelujen päätöksellä tapahtumajärjestäjien meluilmoitusten hakujärjestyksessä. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kuka ensimmäisenä ehtii hakea pidennettyjä soittoaikoja, ne myönnetään hakijalle. Suosituimmilla tapahtumapaikoilla pidennetyille soittoajoille on enemmän kysyntää, kuin niitä on tarjolla. Ja koska ympäristöpalvelut ei voi tehdä tapahtumien luonteeseen liittyvää arviointia melupäätöksiä tehdessään, melupäätöksen tueksi tehtiin priorisointimalli.

Meluaikalinjausten päätöksenteon tueksi laadittu priorisointimalli hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 4.11.2020. Samaisessa kokouksessa kaupunginhallitus kehotti noudattamaan sitä tapahtumajärjestäjien hakemuksia käsiteltäessä.

Priorisointi meluajoista tehdään tapahtuma-alueilla, joille kaupunkiympäristön toimialan ympäristönseuranta- ja -valvontayksikkö on määritellyt pidennettyjen soittoaikojen kappalemäärät. Nämä tapahtuma-alueet ovat Kansalaistori ja Töölönlahdenpuisto, Suvilahti, Olympiastadion ja Malmin entinen lentokenttä. Myös muille tapahtumapaikoilla meluviranomainen voi antaa pidennettyjä soittoaikoja harkintansa mukaan.

Yllä mainituilla tapahtuma-alueilla on enemmän pidennettyjen soittoaikojen hakijoita kuin meluaikalinjauksissa on määriteltyjä tapahtumapäiviä, kaupungin tapahtumien koordinaatioryhmä tekee priorisointilinjauksen.

Priorisointimallilla haetaan tapahtumien tiekartan tavoitteiden mukaista muutosta ja kehitystä, jossa ympäristöpalvelujen selkeä viranomaisrooli säilyy, mutta tapahtumia pisteytetään suosituilla tapahtumapaikoilla voimassa olevan tapahtumien tiekartan kolmen päätavoitteen kautta:

1. Tapahtumat tukevat ja toteuttavat parhaalla mahdollisella tavalla. kaupunkistrategian tavoitteita kansainvälisestä, elävästä ja kiehtovasta tapahtumien kaupungista.

2. Tapahtumat ovat vastuullisia.

3. Tapahtumat ovat toimivia.

Tapahtumajärjestäjillä kaksiportainen hakuaika:

1) marraskuun loppuun mennessä, jolloin priorisointilinjaus tehdään viimeistään joulukuussa.

2) helmikuun loppuun mennessä, jolloin priorisointilinjaus tehdään viimeistään maaliskuussa. Tämän jälkeen tarkastellaan, onko priorisoinnille vielä tarvetta.

Priorisointilinjauksen prosessi:

1. Meluviranomaisen tiedot tehdystä meluilmoituksesta.

2. Tapahtumajärjestäjän tiedot priorisointilinjausta varten.

3. Tapahtumien koordinaatioryhmän priorisointikäsittely ja -linjaus, joka lähetetään tiedoksi tapahtumajärjestäjille, ympäristönseuranta- ja valvontayksikölle ja maanvuokraajille, sillä päätöksen mukaiset päättymisajat viedään maanvuokarasopimuksiin. Tämän jälkeen ympäristönseuranta- ja -valvontayksikkö aloittaa meluilmoituspäätöksen teon viivytyksettä.

Päätös tullut nähtäväksi 17.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Päivi Munther, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 64800

paivi.munther@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja