Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen toimitilat -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

HEL 2021-000028
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 210 §

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen toimitilat -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä toimitilat -yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Taustaa

Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin.

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaehtoisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkkejä:

- yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista luonnetta,
- yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,
- yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,
- yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen hinnoittelu),
- yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakaskuntaan,
- yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä julkiseen rahoitukseen tai tukeen.

Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.

Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan soveltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa oleville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.

Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuuluvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa pormestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toimialan perusteella.

Muut kuin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt

Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin.

Nämä noin 80 kaupungin tytäryhteisöä tuodaan päätöksentekoon jaoteltuna kaupungin konserniohjauksen talouden ja toiminnan seurannassa käytetyn yhteisöryhmittelyn mukaisesti.

Yhteisöryhmät ovat:

- alueelliset ja infra,
- asunnot,
- elinvoima- ja markkinointi,
- kulttuuri,
- liikunta,
- sosiaali- ja terveys,
- toimitilat,
- tukipalvelut ja muut.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Kaupunginhallitus päätti liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevista omistajapoliittisista linjauksista 26.4.2011. Erityisesti omistuksen säilyttämistä koskevia linjauksia on sen jälkeen muutettu tytäryhteisökohtaisesti tarvittaessa.

Nykyiset omistajapoliittiset linjaukset eivät enää ole riittävän kattavat välittääkseen kaupungin omistajatahdon tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiempaa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista kehittymistä. Kaupunginkansliassa on valmisteltu uudenlainen tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian malli, jonka avulla on tarkoituksena kuvata tytäryhteisön johdolle kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteita ja odotuksia yhteisöä kohtaan, jotta yhteisön johto osaa johtaa ja kehittää toimintaa oikean suuntaisesti oman toimivaltansa puitteissa.

Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan strategista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudessa.

Uudessa tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiassa tehdään omistukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näiden linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omistamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. Omistajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yksittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäristön merkittävien muutosten johdosta.

Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kaupungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia. Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yhteisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta.

Strategista tahtotilaa koskevien linjausten osalta keskeisimmät asiat liittyvät tavoitetilaan sekä kehittämislinjauksiin keskipitkällä aikavälillä.

Hallitusta koskevien linjausten osalta tarkoituksena on vahvistaa edelleen tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivista osaamista. Omistajastrategioissa määritellään tytäryhteisökohtaisesti tarkemmin niitä osaamisalueita, joita nimenomaan kyseisen tytäryhteisön tai -säätiön hallituksella tulisi kollektiivisesti olla, ja jotka on tarpeen ottaa huomioon hallituksen jäseniä nimettäessä. Lisäksi määritellään mihin hallituspalkkioryhmään kyseinen yhteisö kuuluu.

Jäljempänä on mainittu liitteenä olevien omistajastrategialuonnosten keskeisimpiä kohtia eri tytäryhteisöjen ja/tai niiden muodostamien alikonsernien osalta. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa ei ole otettu erikseen kantaa vuoden 2020 toimintaan ja talouteen olennaisesti vaikuttavaan koronaviruspandemiaan strategioiden pitemmän aikavälin näkökulmasta johtuen.

Omistajastrategioista on käyty keskustelua kunkin tytäryhteisön hallituksen ja toimivan johdon kanssa ennen päätöksentekoa.

Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu 12

Asunto-osakeyhtiö Merimiehenkatu 12 -nimisen yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia n:o 6 Helsingin kaupungin V kaupunginosan korttelissa n:o 112 sekä sillä olevaa asuinrakennusta.

Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta yli puolet varattu osakkeenomistajien hallinnassa oleviksi asuinhuoneistoiksi.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 55,40 %.

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen (päiväkoti) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy:n toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin nro 190 tontteja nrot 1 ja 2 ja omistaa ja hallita niille rakennettujarakennuksia sekä omistaa ja hallita kyseisen kaupunginosan alueelle rakennettavia muita rakennuksia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 52,22 %.

Yhtiö omistaa ja hallitsee liiketiloja, jotka sisältävät toimisto- ja laboratoriotiloja. Yhtiö tukee kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita.

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan luopua tai yhtiö puretaan, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.

Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy

Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia ja vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 33. kaupunginosan korttelin nro 33232 tonttia nro 2 ja korttelin nro 33231 tonttia nro 5 sekä omistaa ja hallita tontilla olevaa koulurakennusta ja vuokrata se koulukäyttöön.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %.

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen ylläpitäminen. Yhtiön hallinnoima rakennus on tällä hetkellä tyhjänä ja korjaus-/purkumahdolllisuuksia selvitetään.

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan luopua tai yhtiö puretaan, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy omaisuuden kunnon ja korjaustarpeen arvioimiseen.

Helsinki Stadion Oy

Helsinki Stadion Oy:n toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 14. kaupunginosassa (Töölö) korttelissa 528 sijaitsevaa tonttia n:o 1 ja sillä olevaa stadionrakennusta ja järjestää stadionilla erilaisia yleisö- ja asiakastilaisuuksia sekä massa- ja viihdetapahtumia. Yhtiö voi harjoittaa myös ravintola- ja kahvilatoimintaa sekä rakennuttajatoimintaa. Yhtiö voi vuokrata tai luovuttaa käyttöoikeuksia kiinteistöön.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 80,00 %.

Yhtiö mahdollistaa Töölön jalkapallostadionin käyttö erilaisten yleisö- ja asiakastilaisuuksien sekä massa- ja viihdetapahtumien järjestämiseen.

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua kiinteistön tulevat peruskorjaustarpeet huomioon ottaen.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Borgströminmäki -nimisen yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita vuokrasopimuksen perusteella Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelissa 49044 tonttia 2 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 79,70 %.

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen (päiväkoti) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen entisellään.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 -nimisen yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hallita Vantaalla kaupunginosassa 52 korttelissa 109 sijaitsevaa tonttia n:o 2 sekä sillä olevia rakennuksia siten, että yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa osakkeenomistajalle oikeuden hallita määrättyä huoneistoa rakennuksessa A, B tai C.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %.

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen ylläpitäminen. Yhtiö tukee ruokahuollon tuotantoa kaupunkikonsernissa.

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen entisellään tai omistuksesta voidaan luopua, jos se on kaupungin kokonaisedun ja oman ruokahuollon tuotannon kannalta taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.

Kiinteistö Oy Hansasilta

Kiinteistö Oy Hansasilta -nimisen yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita vuokrattua Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelissa 45175 tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa liikenne- ja liiketiloja sisältävää siltaa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %.

Yhtiö omistaa ja hallitsee liiketiloja. Yhtiö tukee kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita.

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden kunnon ja korjaustarpeen arvioimiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 -nimisen yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan (Kampin) korttelin n:o 179 tonttia nro 11 ja osaa siihen rajoittuvasta kadunalaisesta tilasta ja omistaa ja hallita mainitulle tontille ja osin katualueen alle sijoittuva rakennus.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 84,00 %.

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen (palvelukeskus) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen entisellään tai omistuksen yhdistäminen isommaksi kokonaisuudeksi, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat -nimisen yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja, omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen omistamiseen tai hallintaan oikeuttavia osakkeita.

Yhtiö voi myös tuottaa isännöintipalveluja Helsingin kaupungin kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %.

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen entisellään.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen, riittävään vakavaraisuuteen ja yhtiön hallinnon kehittämisen arviointiin.

Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo

Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo -nimisen yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 36 kaupunginosan (Viikki) korttelissa 36190 tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 74,64 %.

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen (toimistohuoneisto) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määritelty keskeinen tavoite liittyy yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.

Kiinteistö Oy Intiankatu 31

Kiinteistö Oy Intiankatu 31 -nimisen yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungilta 24 kaupunginosan korttelissa 24928 vuokraamaansa tonttia numero 78 ja sillä sijaitsevaa rakennusta, jonka huoneistojen lattiapinta-alasta enin osa on varattu osakkeenomistajille liike- ja konttoritilaksi.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 75,61 %.

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen (päiväkoti) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen entisellään tai omistuksen yhdistäminen isommaksi kokonaisuudeksi, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden kunnon ja korjaustarpeen arvioimiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli -nimisen yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin Kluuvin kaupunginosassa Kaisaniemenkadun ja Vuorikadun alaista tilaa ja omistaa siinä oleva metroasema ja tarpeelliset sisääntulot. Metroasema, joka toimii myös väestönsuojana, käsittää laiturihallin, lippuhallitasot sekä tarpeelliset sisääntuloliittymät tonteille ja katutasolle. Yhtiön jokainen
osake yksin tai yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huonetilaa tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 62,08 %.

Yhtiö tukee kaupungin joukkoliikennepalveluita.

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen entisellään.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.

Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo

Kiinteistö Oy Käpylän Terveystalo -nimisen yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 25. kaupunginosassa korttelissa n:o 884 tonttia n:o 1 sekä omistaa ja hallita sille rakennettavaa liikerakennusta.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 54,52 %.

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen (opetustila) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.

Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo

Kiinteistö Oy Malmin Liiketalo -nimisen yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan korttelin 38060 tonttia n:o 8 (kiinteistötunnus 91-38-60-8) sekä sillä sijaitsevia rakennuksia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 80,56 %.

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus -nimisen yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita maanvuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelissa 45165 tonttia nro 3 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %.

Yhtiö ylläpitää kiinteistöä (kampusrakennusta), joka on vuokrattu kaupungin osakkuusyhteisö Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle. Yhtiö tukee kaupunkikonsernin palvelutuotantoa.

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen entisellään tai omistuksen yhdistäminen isommaksi kokonaisuudeksi, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.

Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo

Kiinteistö Oy Puistolan Pankkitalo -nimisen yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 40. kaupunginosassa korttelissa no 40102 tonttia no 2 ja sille rakennettua liikerakennusta. Yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa oikeuden hallita määrättyä rakennuksessa olevaa liikehuoneistoa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 58,24 %.

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen (terveysasema) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti

Kiinteistö Oy Rastilankallion päiväkoti -nimisen yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita vuokraoikeudella Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelissa 54004 sijaitsevaa tonttia 3 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 66,00 %.

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen entisellään tai omistuksen yhdistäminen isommaksi kokonaisuudeksi, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.

Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie

Kiinteistö Oy Suutarilan Lampputie -nimisen yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hallita Helsingin kaupungin Suutarilan kaupunginosassa olevaa määräalaa 91-40-149-4-M 0603 ja sille toteutettavia rakennuksia.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %.

Yhtiö omistaa teollisuustontteja, jotka ovat kaupunkikonsernin hallinnassa. Yhtiö tukee kaupungin elinkeinopoliittisia tavoitteita.

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo -nimisen yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 35. kaupunginosan korttelin nro 35108 tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua korttelitaloa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %.

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen (päiväkoti) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen entisellään, omistuksen yhdistäminen isommaksi kokonaisuudeksi tai yhtiön purkaminen, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab

Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n toimialana on hallita vuokraoikeuden nojalla Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan (Viikki) korttelin 36197 tonttia nro 1 sekä omistaa tontilla olevat rakennukset ja rakenteet.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 91,26 %.

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen (päiväkoti) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi -nimisen yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita maanvuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupungin 4. kaupunginosan (Kampin) korttelissa tonttia nro 4010/1 sekä omistaa sillä oleva museo- ja liikerakennus.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %.

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.

Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila

Kiinteistöosakeyhtiö Puu-Myllypuron Yhteistila -nimisen yhtiön toimialana on hallita Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelissa 45567 tonttia nro 1 sekä omistaa, hallita ja ylläpitää sille rakennettavia rakennuksia ja rakennelmia.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %.

Yhtiö on alueen taloyhtiöiden yhteistila. Yhtiö tukee kaupungin aluekehitystä.

Omistuksen osalta lähtökohtana on, että yhtiön omistuksesta voidaan luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy yhtiön toiminnan jatkumisen arviointiin.

Kontulan Palvelutalo Oy

Kontulan Palvelutalo Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita Helsingin kaupungin 47 kaupunginosan korttelin n:o 21 tonttijaon n:o 6692 mukaisia tontteja 8 ja 10 ja omistaa tontille n:o 8 rakennettua liiketaloa ja nuoriso- ja kirjastotaloa.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden
ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 62,07 %.

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen entisellään tai omistuksen yhdistäminen isommaksi kokonaisuudeksi tai yhtiö puretaan, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävä keskeinen tavoite liittyy yhtiön toiminnan kehittämismahdollisuuksien arviointiin.

Palvelukeskus Albatross Oy

Palvelukeskus Albatross Oy:n toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 54. kaupunginosan korttelissa 540180 sijaitsevaa tonttia nro 2 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavaa rakennusta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 77,90 %.

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen (terveysasema) ylläpitäminen. Yhtiö tukee kaupungin palvelutuotantoa.

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen entisellään tai omistuksen yhdistäminen isommaksi kokonaisuudeksi, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 16. kaupunginosan (Ruskeasuo) korttelissa 740 tonttia nro 5 sekä omistaa ja hallita sillä olevia rakennuksia. Yhtiön jokainen osake yksin tai yhdessä toisten osakkaiden kanssa tuottaa oikeuden hallita yhtiöjärjestyksessä määrättyä yhtiön rakennuksessa olevaa huonetila tai muuta osaa yhtiön rakennuksesta tai sen hallinnassa olevasta kiinteistöstä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100,00 %.

Yhtiön tehtävänä on raitioliikenteen ja bussiliikenteen toimintaedellytysten varmistaminen. Yhtiö tukee joukkoliikennepalvelujen järjestämistä kaupungin alueella sekä kaupungin palvelutoimintaa.

Omistuksen osalta lähtökohtana on yhtiön omistuksen säilyttäminen entisellään tai omistuksesta voidaan luopua, jos se on taloudellisesti ja/tai toiminnallisesti perusteltua.

Yhtiön osalta omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen ja riittävään vakavaraisuuteen.

Lopuksi

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjänteisiä. Omistajastrategioissa asetetaan tytäryhteisöille keskipitkälle aikavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset tavoitteet/kehityssuunnat ja niiden avainmittarit.

Omistajastrategioiden myötä on tarkoituksena luopua erillisestä vuotuisesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioiden tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kaupunkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoitteet.

Yhtiöiden vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja ja/tai tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännöllisesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1-2 kertaa vuodessa.

Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole tavoitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konserniohjauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voidaan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetettavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla.

Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain.

Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrategioista konsernijaoston esityksen pohjalta.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.03.2021 § 24

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä toimitilat -yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö , puhelin: 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109

tiina.leinonen@hel.fi

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi