Nuorten aloitteet, tammikuu - kesäkuu 2021, valtuuston käsittelyyn

HEL 2021-000036
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 733 §

V 3.11.2021, Nuorten aloitteet ajalta tammikuu−kesäkuu 2021

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi nuorten aloitteet ajalta 1.1.−30.6.2021.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Nuorten aloitteella tarkoitetaan helsinkiläisten 13−17-vuotiaiden tekemiä aloitteita kaupungin toimintaan kuuluvissa asioissa. Nuorten aloiteoikeuden tavoitteena on kannustaa nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Samalla aloitteet tuovat kaupungin eri toimialoille tietoa nuorten toiveista ja tavoitteista.

Helsingin nuorten aloitejärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 2015 ja se on sekä kansallisesti että kansainvälisesti ainutlaatuinen malli. Nuorten aloitejärjestelmä on rakennettu mukaillen kuntalaisten aloiteoikeutta, mutta siinä on huomioitu nuorten erityistarpeet ja demokratiakasvatukselliset mahdollisuudet.

Aloitteet tehdään Nuorten Helsinki -sivuston kautta. Aloitteen voi tehdä myös sähköpostitse tai muuten kirjallisesti toimittamalla sen kaupungin kirjaamoon. Aloitteisiin vastaa joko pormestari tai sen toimialan apulaispormestari, jonka toimintaa aloite koskee. Vastaukset valmistellaan kaupunginkanslian ja toimialojen asiantuntijoiden yhteistyönä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelut koordinoi aloitejärjestelmää ja julkaisee aloitteet ja niihin annetut vastaukset Nuorten Helsinki -sivustolla.

Hallintosäännön 26 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallitus esittää valtuuston tietoon kahdesti vuodessa tehdyt nuorten aloitteet, niiden johdosta suoritetut toimenpiteet sekä nuorisoneuvoston asiasta antaman lausunnon. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei pöydällepanoa tai toivomusponsia lukuun ottamatta sallita. Kun valtuustossa käsitellään nuorten aloitteita, kolmella nuorisoneuvoston valitsemalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa hallintosäännön 29 luvun 7 §:n nojalla.

Tammikuun ja kesäkuun 2021 välisenä aikana nuoret ovat tehneet yhteensä 17 aloitetta. Aloitteet jakaantuvat kaupunkiympäristön toimialan (7), kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (4), kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan (3), sosiaali- ja terveystoimialan (1) ja kaupunginkanslian (2) toimintaan. Liitteenä 1 oleva koonti sisältää sekä tehdyt aloitteet että niihin annetut pormestarin tai apulaispormestarin vastaukset. Nuorisoneuvoston aloitteista antama lausunto on liitteenä 2.

Nuorten aloitejärjestelmä on osa laajempaa nuorten vaikuttamisen kokonaisuutta. Keskeisenä periaatteena on vaikuttamisen tapojen monimuotoisuus. Kaupunki mahdollistaa erilaisia osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja, joihin lasten ja nuorten on helppo kiinnittyä. Valmisteilla olevan Helsingin lasten ja nuorten osallisuussuunnitelman tavoitteena on, että jokainen lapsi ja nuori kokee osallisuutta ja uskoo mahdollisuuksiinsa vaikuttaa ja että lasten ja nuorten ääni kuuluu monipuolisesti kaupungissa. Kaikilla kaupungin toimialoilla kehitetään tapoja kuulla lapsia ja nuoria.

Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien toteutumista arviointiin tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksessa. Siinä annettiin toimenpidesuosituksia koskien nuorten aloitejärjestelmää ja sen kehittämistä. Toimenpidesuositusten mukaisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala tiivistävät yhteistyötään nuorten vaikuttamismahdollisuuksien tuomisessa konkreettiseksi osaksi koulujen ja oppilaitosten toimintaa ja opetusta. Kaupunginkanslia varmistaa yhdessä toimialojen kanssa, että aloitteen tekijään ollaan yhteydessä vastauksen valmistelun aikana.

Aloitejärjestelmän kehittäminen on parhaillaan käynnissä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla. Aloitteita koskeva palvelumuotoiluprojekti on toteutettu vuoden 2021 alussa. Sen avulla muodostettiin kokonaiskuva aloitejärjestelmän nykytilasta ja roolista nuorten vaikuttamisen kokonaisuudessa ja luotiin suuntaviivat järjestelmän kehittämiseksi. Arviointikertomuksen suositusten mukaisesti aloiteprosessia on tavoitteena keventää. Aloitteet on siirretty uudelle Nuorten Helsinki -sivustolle, mikä yhdistää ne aiempaa paremmin osaksi nuorten palvelujen ja vaikuttamisen kokonaisuutta. Kehittämistyötä jatketaan yhdessä kaupunginkanslian, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kesken.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi