Lainan myöntäminen, lisälaajennus ja julkisivujen kunnostus, Lauttasaaren yhteiskoulu

HEL 2021-000213
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 502 §

Lainan myöntäminen Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti:

A

siirtää lainojen myöntämistä varten talousarviokohdan 9 01 02, Muu antolainaus, Khn käytettäväksi, määrärahoja alakohtien välillä seuraavasti:

TA-alakohdasta
9 01 02 02, Muut koululainat - 10 930 000 euroa

Siirretään alakohtaan
9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille + 10 930 000 euroa

B

myöntää Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle 10 930 000 euron suuruisen koululainan talousarvion kohdalta 9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille. Laina myönnetään koulukiinteistön laajentamiseen ja julkisivukorjaukseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on lyhennyksistä vapaa. Laina-aika on koulun ylläpitäjän ja kaupungin välillä tehdyn sopimuksen voimassaoloaika edellyttäen, että vakuudet ovat voimassa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on valtiovarainministeriön puolivuosittain vahvistaman peruskoron (tällä hetkellä 0 %) suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kaupungin omistaman tontin vuokraoikeuteen kohdistuvia panttikirjoja tai muun kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymän vakuuden.

Lainan erityisehdot: Lainansaajan tulee järjestää Kaupunkiympäristön toimialan Tilat-palvelun edustajalle mahdollisuus riittävään toteutuksen kustannusseurantaan hankkeessa. Lisäksi lainansaajan tulee toimittaa hankkeen dokumentaatio sekä hankesuunnitteluvaiheen että lopullisten toteutussuunnitelmien ja viranomaiskatselmusten osalta tallennettavaksi kaupungin projektipankkiin viimeistään tilojen käyttöönottovaiheessa.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 tekemän päätöksen mukaisia velan yleisiä ehtoja sekä yleisiä panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hanke

Lauttasaaren yhteiskoulu on yksityinen sopimuskoulu, joka toimii osoitteessa Isokaari 19. Lauttasaaren yhteiskoulua ylläpitää Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry.

Lauttasaaren yhteiskoulun nykyinen oppilasmäärä on 775. Esitetyn hankesuunnitelman mukainen 300 oppilaspaikan tarve vastaa alueen palveluverkon pitkän aikavälin oppilasmäärän kasvua.

Laajennusosaan toteutetaan monimuotoisia opetustiloja, laboratorioluokkia sekä oppilashuollon ja opinto-ohjauksen pienryhmätiloja. Lisäksi nykyiseen koulurakennukseen tehdään laaja julkisivujen ja vesikattojen peruskorjaus sekä talotekniikan osittainen korjaus.

Koululainalla rahoitettavat investointikustannukset

Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry on hakenut kaupungilta koululainaa 15 413 200 euroa. Hakemuksessa lainoitettavaksi on esitetty irtaimistoa ja järjestelykustannuksia, jotka eivät kuulu varsinaisen rakennushankkeen kustannuksiin, ja sisältönsä puolesta kuuluvat valtionosuuksilla rahoitettavien kustannusten piiriin. Rakennushankkeen sisältämä alv ei kasvata rakennuksen vakuusarvoa, eikä sisälly koululainalla rahoitettaviin kustannuksiin. Koululainalla rahoitettaviksi investointikustannuksiksi jää 10 930 000 euroa.

Toimialojen lausunnot

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto on antanut Lauttasaaren yhteiskoulun laajennusosan hankesuunnitelmasta ja esitetyn hankkeen lainoittamiskelpoisuudesta puoltavan lausunnon.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta on puoltanut Lauttasaaren yhteiskoulun laajennuksen hankesuunnitelmaa alueellisen koulutustarpeen aiheuttamasta tilatarpeen näkökulmasta. Pienet investointimenot huomioidaan kaupungin sopimuskorvauksia määritettäessä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei näe tarpeellisena laajentaa perustamishankkeiden liitännäiskustannusten korvaamista nykyisestä tasosta eikä talousarviossa ole määrärahavarauksia korvausten laajentamiseen.

Sopimuskoulu ja koululaina

Kaupunki on tehnyt alueellaan toimivien yksityisten opetuksen järjestäjien kanssa sopimuksia (koulusopimus), joissa on sovittu yksityisten opetuksen järjestäjien ja kaupungin välisestä yhteistyöstä perusopetuksen järjestämisestä perusopetuslain 4 §:n mukaisesti, sekä sopimuskoulujen velvollisuuksista osana kaupungin kouluverkkoa.

Kaupunki on tämän mukaisesti tehnyt koulusopimuksen Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n kanssa. Sopimuskoulujen yksittäisiä peruskorjaushankkeita on toistaiseksi rahoitettu niin sanotulla koululainajärjestelmällä. Koska sopimuskouluille maksettava valtionosuus ei sisällä tilakustannusten pääomaosuutta, on kaupunki muiden mahdollisten rahoittajatahojen puuttuessa lainoittanut hankkeita koululainajärjestelmällä. Koululainajärjestelmän mukaisia lainoja ei lyhennetä ja ne erääntyvät maksettaviksi vain, jos kyseisiä lainoitettuja opetustiloja ei enää käytetä opetustarkoitukseen. Lainaa on myönnetty lähtökohtaisesti vain hankkeeseen liittyviin rakentamiskustannuksiin.

Koululainojen vakuuksina ovat koulurakennukset käyvästä arvostaan, käytännössä teknisestä arvostaan. Koska koululainoja ei lyhennetä, on järjestelmän kannalta osoittautunut toistaiseksi ratkaisemattomaksi ongelmaksi, että velkamäärät kumuloituvat suhteessa vakuutena olevien koulurakennusten vakuusarvon kehitykseen. Sopimuskoulut eivät kaupungin kouluja koskevista hankkeista poiketen saa valtiolta palautuksena myöskään investointihankkeiden sisältämiä arvonlisäveroja ja kyseiset verot jäävät kunkin hankkeen lopullisiksi kustannuksiksi. Hankkeisiin sisältyvät arvonlisäverot eivät kasvata rakennuksen vakuusarvoa, eivätkä kuulu lyhentämättömällä koululainalla rahoitettaviin menoihin.

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Komission tiedonannon (2016/c 262/01) mukaan julkista koulutusta, joka järjestetään julkisen tahon rahoittaman ja valvoman kansallisen koulutusjärjestelmän puitteissa, ei pidetä valtiontukisäännösten mukaisena taloudellisena toimintana. Komission tiedonannossa julkisesta koulutuksesta todettua sovelletaan myös yksityisiin kouluihin, jotka saavat rahoituksensa pääosin julkisista varoista. Myönnettävään lainaan ei siten sisälly SEUT 107(1) artiklan mukaista valtiontukea.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle myönnetyn lainan vuoksi.

Määrärahat

Kaupungin talousarvion kohdalla 9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille, varatut 12 miljoonan euron määrärahat lainojen myöntämiseen on kokonaan käytetty. Talousarvion kohdalla 9 01 02 02, Muut koululainat, on käytettävissä 33 600 000 euroa investointien rahoittamiseen. Koska Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:n hanke toteutetaan koululainamallilla, on laina hankkeen luonteen vuoksi perusteltua myöntää talousarvion kohdalta 9 01 02 01, Lainojen myöntäminen kouluille. Esitetyn, 10 930 000 euron, siirron jälkeen talousarvion kohdassa 9 01 02 01 on käytettävissä 10 930 000 euroa.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto 20.05.2021 § 48

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto antoi kaupunginhallitukselle puoltavan lausunnon Lauttasaaren yhteiskoulun laajennusosan hankesuunnitelmasta ja esitetyn hankkeen lainoittamiskelpoisuudesta.

Esittelijä
tekninen johtaja
Kari Pudas
Lisätiedot

Markku Hakonen, projektinjohtaja, puhelin: 310 39569

markku.hakonen@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.03.2021 § 175

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon lainan myöntämisestä Lauttasaaren yhteiskoulun kannatusyhdistys ry:lle:

Lautakunta toteaa antaneensa 22.9.2020 (§ 240) puoltavan lausunnon Lauttasaaren yhteiskoulun laajennuksen hankesuunnitelmasta. Lausunto koskee alueellisista koulutustarpeista syntyviä tilatarpeita. Hankkeen teknisistä tarpeista ja ratkaisuista on antanut lausunnon kaupunkiympäristön toimiala.

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa edelleen hankesuunnitelmaa. Lautakunnalta ei ole pyydetty kannanottoa lainahakemuksesta, vaan siihen liittyen näkemystä
- kaupungin ja toisaalta yksityisen opetuksen järjestäjän vastuulle kuuluvista kustannuksista sekä
- toimialan tahtotilasta yleisesti avustaa sopimuskouluja tilamuutosten liitännäiskustannuksissa jatkossa.

Lauttasaaren yhteiskoulu on yksityinen kaupungin sopimuskoulu ja itsenäinen koulutuksen järjestäjä. Valtioneuvosto on myöntänyt koululle järjestämisluvan eli luvan järjestää perusopetusta. Perusopetuslain 3. luvun 7 §:n mukaan luvan myöntämisen edellytyksenä on, että opetuksen järjestäminen perustuu erityiseen koulutus- tai sivistystarpeeseen ja että opetuksen järjestäjä ja kunta, jossa opetusta järjestetään, ovat sopineet asiasta. Luvan myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset opetuksen asianmukaiseen järjestämiseen.

Yksityiset koulut saavat rahoituksensa perusopetuksen järjestämiseen peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän kautta oppilaiden kotikuntien maksamina kotikuntakorvauksina, joiden suuruudesta päättää vuosittain valtio. Lisäksi Helsingin kaupunki vastaa oppilas-ja opiskelijahuoltolain 2 luvun 9 §:n mukaisesti koulun sijaintikuntana opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä oppilaiden kotipaikasta riippumatta.

Lähtökohtaisesti opetus tulisi pystyä järjestämään edellä todetulla rahoituksella. Sopimuksin Helsinki on kuitenkin halunnut turvata sen, että sopimuskouluilla on käytössään helsinkiläisten oppilaiden osalta samat oppilaskohtaiset resurssit (sama palvelutaso) kuin niillä olisi kaupungin kouluina. Korvausta on maksettu, jos kaupungin koulujen määrärahat oppilasta kohti ovat ylittäneet Helsingin sopimuskouluille lain perusteella maksaman kotikuntakorvauksen oppilasta kohti. Korvausta on maksettu viime vuosina kahdelle neljästätoista kaupungin sopimuskoulusta. 12 sopimuskoululla kotikuntakorvaus on tuottanut paremman resursoinnin, kuin minkä koulut olisivat saaneet kaupungin kouluina.

Kuntien maksamien kotikuntakorvauksien pohjana oleviin kustannuksiin sisällytetään ns. pienet investointimenot, joiden kokonaiskustannukset alittavat valtioneuvoston perustamishankkeelle säädetyn vähimmäismäärän, 400 000 euroa ilman arvonlisäveroa. Nämä pienet investointimenot huomioidaan myös sopimuskoulujen kustannuksissa kaupungin sopimuskorvauksia määritettäessä. Kasvatus- ja koulutuslautakunta ei näe tarpeellisena laajentaa perustamishankkeiden liitännäiskustannusten korvaamista nykyisestä tasosta eikä talousarviossa ole määrärahavarauksia korvausten laajentamiseen.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Tero Vuontisjärvi, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: 310 80295

tero.vuontisjarvi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.07.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi