Lisätyöilmoitukset ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2021, KPMG Oy Ab

HEL 2021-000230
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 89 §

KPMG Oy Ab:n lisä- ja erityistoimeksiantoilmoitukset 2021

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi KPMG Oy Ab:n erityistoimeksiannot 41-45/2021.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 13.3.2019 valinnut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n kaupungin tilikausien 2019–2022 tilintarkastajaksi. Tarkastuslautakunta päätti 28.5.2019 tehdä KPMG Oy Ab:n kanssa sopimuksen tilintarkastuspalvelujen suorittamisesta. Kaupungin hallintosäännön 13. luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta valvoo tilintarkastussopimuksen noudattamista.

Kaupungin tilintarkastuspalvelujen suorittamista koskevaan sopimukseen sisältyy erityistoimeksiantoja koskeva puitejärjestely, jota kaupungin hallintokunnat ja tytäryhteisöt ovat oikeutettuja, mutta eivät velvollisia käyttämään. Edellä mainitun lisäksi kaupungilla on useita puitesopimuksia KPMG Oy Ab:n kanssa.

Kuntalain 122 §:n mukaan tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman tilintarkastuksen toimittamiseen. Mikäli edellytykset tähän puuttuvat, tilintarkastajan on kieltäydyttävä vastaanottamasta tehtävää tai luovuttava siitä.

Julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaan tilintarkastusyhteisö voi tuottaa tarkastuskohteelle muitakin kuin tilintarkastuspalveluja, mutta ne eivät saa vaarantaa tilintarkastuksen riippumattomuutta. Ennen kuin tilintarkastusyhteisö vastaanottaa erityistoimeksiannon, sen tulee ratkaista, aiheutuuko tällaisen toimeksiannon suorittamisesta tilintarkastuksen riippumattomuutta vaarantava uhka. Mikäli uhka muodostuu, eikä sitä kyetä vähentämään hyväksyttävälle tasolle varotoimia käyttämällä, kyseistä erityistoimeksiantoa ei saa tuottaa. Julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaan tilanteissa, joissa uhka riippumattomuuden vaarantumiselle on kohonnut, voi olla tarpeen viestiä tarkastuslautakunnalle ja tehdä selkoa varotoimista, joilla tilintarkastaja on alentanut uhan hyväksyttävälle tasolle.

Kaupungin tilintarkastuspalvelujen suorittamista koskevan sopimuksen perusteella tehtäviin erityistoimeksiantoihin tilintarkastusyhteisön tulee pyytää tarkastuslautakunnan suostumus. Muiden erityistoimeksiantojen kohdalla tilintarkastusyhteisö toimittaa erityistoimeksiantoilmoituksen tarkastuslautakunnalle tiedoksi.

Tilintarkastaja toteaa ilmoituksissaan, että erityistoimeksiannot 41-45/2021 eivät vaaranna tilintarkastajan riippumattomuutta.

Tarkastusvirastossa on tehty seurantaa erityistoimeksiantoilmoitusten ja tilintarkastajan kaupungilta laskuttamien palvelujen osalta. Seurannan perusteella kaikki laskut eivät olleet yhdistettävissä jo tehtyihin erityistoimeksiantoilmoituksiin. Tilintarkastajalta on pyydetty selvitystä näihin tapauksiin. Esityksen liitteenä oleva toimeksianto 43 liittyy 29.12.2020 tehtyyn tilaukseen ja ilmoitus tämän osalta olisi tullut saattaa tarkastuslautakunnan käsittelyyn ennen toimeksiannon vastaanottamista.

Sulje

Tarkastuslautakunta 14.09.2021 § 83

31.08.2021 Ehdotuksen mukaan

17.08.2021 Ehdotuksen mukaan

01.06.2021 Ehdotuksen mukaan

11.05.2021 Ehdotuksen mukaan

06.04.2021 Ehdotuksen mukaan

23.03.2021 Ehdotuksen mukaan

15.03.2021 Ehdotuksen mukaan

02.03.2021 Ehdotuksen mukaan

09.02.2021 Ehdotuksen mukaan

19.01.2021 Ehdotuksen mukaan

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi