Aamukouluasia, Helsingin palautuminen koronaepidemiasta

HEL 2021-000258
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 51 §

Aamukouluasia: Helsingin palautuminen koronaepidemiasta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi saadun selvityksen tiedoksi.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat strategiajohtaja Markus Kühn, projektinjohtaja Päivi Majuri, elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva ja yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Koronapandemiasta on aiheutunut maailmanlaajuisesti vakavia terveydellisiä, sosiaalisia ja taloudellisia haasteita. Näiden kielteisten vaikutusten torjumiseksi ja yhteiskunnan toiminnan uudelleenrakentamista silmällä pitäen käynnistettiin toimet keväällä 2020 kaikilla kaupungin toimialoilla ja koko konsernissa.

Toimenpiteitä palautumisen tukemiseksi on koordinoitu keskitetysti kaupunginkansliassa sekä osin kriisijohtamismallin mukaisessa kaupungin koronakoordinaatioryhmässä. Helsingin koronakriisistä palautumisen valmistelu käynnistyi huhtikuussa 2020 ja palautumisen strategisia valintoja on esitelty kaupunginhallitukselle 14.5.2020. Tällöin on todettu, että kaupungin strategiaan perustuvan palautumisen toimeenpano tapahtuu pääosin osana kaupungin normaalia toimintaa, edellyttäen samalla tiivistä yhteistyötä. Osa keskeisimmistä toimenpiteistä todettiin tarkoituksenmukaiseksi toteuttaa kaupunkiyhteisinä, kaupunginkanslian strategiaosaston koordinoimina kokonaisuuksina.

Palautumisen suunnittelua jatkettiin syksyllä 2020 sekä kohdistettujen toimenpiteiden osalta että vuoden 2021 talousarvion laadinnan ja toiminnan suunnittelun yhtenä keskeisenä lähtökohtana. Perustana olevat palautumisen suunnitteluperiaatteet tukevat joustavaa ja ajankohtaisiin painopisteisiin keskittyvää lähestymistapaa.

Palautumisen toimenpiteet on sisällytetty kaupungin talousarvioon sekä toimialojen ja keskushallinnon toimintasuunnitelmiin 2021.

Asiantuntijoina osallistuvat strategiajohtaja Markus Kühn, projektijohtaja Päivi Majuri ja yhteysjohtaja Sanna-Mari Jäntti.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 26.01.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi