Katusuunnitelma, Oulunkylä, Pirjonaukio, numero 30926/2

HEL 2021-000315
Asialla on uudempia käsittelyjä
12. / 27 §

Pirjonaukio, katusuunnitelman hyväksyminen, Oulunkylä

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Pirjonaukion katusuunnitelman nro 30926/2, jota on 12.2.2021 muutettu nähtävillä olon jälkeen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Pirjonaukio on osa nykyistä tonttikadun aluetta (Pirjontie), joka rakennetaan katuaukioksi. Katusuunnitelma perustuu voimassa olevaan asemakaavaan nro 12420 (tullut voimaan 6.11.2019). Katusuunnitelman lähtökohtana on asemakaavan liiteaineistona ollut liikennesuunnitelma nro 6626-1 (hyväksytty 7.6.2017).

Katusuunnitelmalla mahdollistetaan asemakaavan nro 12420 mukainen asuinkorttelin rakentaminen ja Raide-Jokerin vaatimien liikennejärjestelyiden muutokset Pirjontielle.

Suunnitelma

Pirjonaukio suunnitelmapiirustus nro 30926/2 (liite 2), muutettu 12.2.2021 (liite 3)

Pirjonaukio on nykyisen tonttikadun Pirjontien aluetta Pirjontien ja Pirkkolantien risteyksessä. Pirjonaukiolle rakennetaan kivetty ’shared space’ -alue jalankulkua, pyöräilyä sekä tontti- ja huoltoajoa varten. Pirjonaukion pohjoispuolella rajautuvilta tonteilta mahdollistetaan ajo aukion kautta Pirjontietä länteen. Aukiolle istutetaan puita viihtyisyyden parantamiseksi, minkä lisäksi aukion keskellä on kioskivaraus.

Katusuunnitelmaa muutettiin nähtävillä olon jälkeen katusuunnitelmasta annetun muistutuksen johdosta, joka koski Pirjonaukion kiveysaluetta. Kivetyn pintamateriaalialueen laajentamisella viestitään selkeämmin aukion mahdollistama tontille ajon ja huoltoajon alue eri liikennemuodoille.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta nro 30926/2 (liite 1).

Katu sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy.

Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnos on ollut esillä Helsingin kaupungin internetsivuilla 16.12.−29.12.2020 välisen ajan. Suunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuutta ei voitu pitää asukkaille koronapandemian kokoontumisrajoitusten vuoksi. Lisäksi alueen talouksiin jaettiin tiedotekirje postilaatikkojakeluna.

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka on liitteenä 4.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 10.2.–23.2.2021 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Suunnitelmasta on jätetty 2 muistutusta.

Muistutusten käsittely

Muistutus 1

Muistutuksessa esitetään, että Pirjonaukion ’shared space’ alue tulee hahmottua selkeästi myös Pirjontien jalkakäytävän alueella, koska moottoriajoneuvon ajaminen jalkakäytävällä ei ole laillista. Näin eri käyttäjät pystyvät selkeästi erottamaan alueet, missä on odotettavissa tontille ajoa jalankulun ja pyöräilyn lisäksi.

Muistutuksessa esitetään lisäksi, että pintamateriaalin hahmotettavuuden lisäksi liikennemerkkejä, jotka tehostaisi viestiä jalkakäytävän vaihtumisesta ’shared space’ alueeksi.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Pirjonaukion pintamateriaali on koko ’shared space’ -alueella, missä huolto- ja tontille ajo on sallittu, muutettu katusuunnitelmassa kivetyksi alueeksi.

Liikennemerkeistä päätetään erikseen liikenteenohjaussuunnitelmassa. ’Shared space’ –alueen alkamista voidaan merkitä ’moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty’ liikennemerkillä, missä on lisäkilpi sallien tontille ajon ja huoltoliikenteen. ’Shared space’ alueen muuttumista jalankulun ja pyöräilyn reitiksi voidaan merkitä jalankulun ja pyöräilyn sallivin merkein.

Pirjonaukion katusuunnitelman muistutuksen 10.2.2021 mukaisesti ’shared space’ -alueen selkeämpää hahmotettavuutta parannetaan kasvattamalla aukion kiveystä myös Pirjontien jalkakäytävän alueelle katuaukion kohdalla (12.2.2021 muutos A).

Muistutus 2

Muistutuksessa esitetään, että kadun suunnittelussa ei poisteta ajoyhteysluiskaa kiinteistön Pirjontie 25 tontin edustalta. Tontilla ei ole ollut ajoyhteyttä Raide-Jokerin rakennustöiden aikana, kun liikenneyhteys tontille on ollut katkaistuna kaikilta muilta, paitsi jalankulkijoilta. Asukas on ollut tyytymätön vuorovaikutusmuistiossa annettuun vastaukseen, missä on todettu suunnitelman aiheuttaman muutoksen olevan vähäinen, eikä vaikuta kiinteistön arvoon.

Muistutuksessa esitetään lisäksi, että aiemmin lähetetty palaute käsitellään uudestaan ja asukkaalle ilmoitetaan ajoyhteyden metrimääräinen muutos ja tiedon vähäisen muutoksen määrityksestä, mikä on aiemmin esitetty vuorovaikutusmuistiossa.

Esittelijän vastaus muistutukseen

Pirjonaukion liikenteellinen ratkaisu perustuu asemakaavaan nro 12420 ja sen yhteydessä laadittuun liikennesuunnitelmaan nro 6626-1. Ajo kiinteistöön Pirjontie 25 Pirjonaukion kautta Lehtotien ja Pirkkolantien risteykseen on matkaltaan n. 350 metriä. Matkaa Pirjontien ja Pirkkolantien risteykseen osoitteen Pirjontie 25 edustalle on n. 550 metriä. Muutos liikennejärjestelyyn on ollut koko hankkeen kannalta välttämätön, missä saavutettavuutta on täytynyt tarkastella kaikkien liikennejärjestelyiden kannalta ja vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena kaikkiin liikennemuotoihin. Jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen järjestelyt alueella paranevat, vain autoliikenteen edellytykset heikkenevät jonkin verran. Kokonaisuutena muutosta voidaan pitää vähäisenä ja muutoksen suunta on myös kaupungin strategian mukainen.

Muistutus ei aiheuta muutoksia katusuunnitelmaan.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannukset ovat yhteensä noin
430 000 euroa, n. 300 euroa/m² (alv 0 %).

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 4 390 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset ovat noin 400 euroa edullisemmat kuin nykyisin.

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2023 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 01 Uudisrakentaminen.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.01.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Heikki Takainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 38448

heikki.takainen@hel.fi