Katusuunnitelma, Oulunkylä, Veräjämäen kadut, numero 31441/1, 31442/1, 31443/1, 31444/1, 31440/1

HEL 2021-000317
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 26 §

Jokiniementie välillä kortteli 28008 tontti 2−Runoilijanpuisto ja Larin Kyöstin tie välillä Maexmontaninpuisto−Jokiniementie, katusuunnitelmien hyväksyminen, Oulunkylä

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä seuraavat katusuunnitelmat:

  • Jokiniementie välillä kortteli 28008 tontti 2−Runoilijanpuisto piirustus nro 31440/1, jota on 5.10.2021 muutettu nähtävillä olon jälkeen
  • Larin Kyöstin tie välillä Maexmontaninpuisto–Jokiniementie piirustus nro 31441/1

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Larin Kyöstin tie on nykyinen rakennettu asuntokatu, jonka kunnostus parantaa jalankulunyhteyksiä ja mahdollistaa asemakaavan mukaisen täydennysrakentamisen.

Jokiniementie on nykyinen katu, missä tavoitteena on parantaa jalankulun ja pyöräliikenteen turvallisuutta sekä parantaa joukkoliikenteen käytettävyyttä.

Katusuunnitelmat perustuvat voimassaolevaan asemakaavaan nro 12527 (tullut voimaan 31.12.2019).

Suunnitelma

Jokiniementie välillä kortteli 28008 tontti 2−Runoilijanpuisto suunnitelmapiirustus nro 31440/1 (liite 2), muutettu 5.10.2021 (liite 3)

Jokiniementie on nykyinen paikallinen kokoojakatu. Ajoradan länsireunaan rakennetaan 2,5 metriä leveä jalkakäytävä ja itäreunaan 2,25−2,5 metriä leveä jalkakäytävä. Larin Kyöstin tien liittymään rakennetaan korotettu suojatie ja Runoilijanpuiston kohdalle uusi hidastepysäkkipari palvelemaan alueen nykyisiä ja tulevia asukkaita. Runoilijanpuiston puoleiselle hidastepysäkille rakennetaan pysäkkikatos, joka sijoittuu puiston puolelle.

Katusuunnitelmaan muutettiin pysäkin sijainti nähtävillä olon jälkeen katusuunnitelmasta annettujen muistutusten johdosta. Pysäkin siirrolla turvataan lähiasuinkiinteistön yksityisyyttä. Siirron johdosta Runoilijanpuistossa joudutaan kaatamaan neljä puuta pysäkin ja sen vaatimien luiskausten vuoksi, mutta kaadettavat puut voidaan kompensoida puiston suunnittelussa istuttamalla uusia.

Larin Kyöstin tie välillä Maexmontaninpuisto–Jokiniementie suunnitelmapiirustus nro 31441/1 (liite 5)

Larin Kyöstin tie välillä Maexmontaninpuisto–Jokiniementie on nykyinen asuntokatu. Larin Kyöstin tien pohjoispuolen jalkakäytävä levennetään 2,5 metriä leveäksi. Larin Kyöstin polun kohdalle istutetaan reuna-alueelle matalaa pensasistutusta. Kadun reuna-alueiden kasvillisuus säilytetään nykyistä vastaavana ja huomioidaan tonttien kasvillisuus.

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevista suunnitelmaselostuksista nro 31440/1 (liite 1) ja nro 31441/1 (liite 4). Koostepiirustus nro 31441/2 on liitteenä 6, muutettu 5.10.2021 liitteenä 7.

Kadut sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat: Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy

Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet esillä Helsingin kaupungin internetsivuilla 25.11.−8.12.2020 välisen ajan. Lisäksi alueen talouksiin ja Oulunkylä-Seura ry:lle jaettiin tiedotekirje postilaatikkojakeluna.

Asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka on liitteenä 8.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet nähtävillä 10.2.–23.2.2021 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Suunnitelmista on jätetty neljä muistutusta.

Muistutusten käsittely

Muistutukset esitetään erillisessä liitteessä 9.

Jokiniementien katusuunnitelmien muistutuksen 16.2.2021 mukaisesti Runoilijanpuiston puoleista linja-autopysäkkiä siirretään n. 10 metriä pohjoisen suuntaan asuinkortteli 28009 tontin 29:stä (5.10.2021, muutos A). Muut muistutukset eivät aiheuttaneet muutoksia katusuunnitelmaan.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 558 600 euroa (alv. 0 %). Kustannukset jakautuvat kaduittain seuraavasti:

 

  yht. euroa (alv. 0 %) euroa/m² (alv. 0 %)
Jokiniementie 181 000 98 
Larin Kyöstin tie 378 000 130 

Kadun/Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 19 950 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset pysyvät samana katujen rakentamisen jälkeen.

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2022 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta [talousarvion kohta].

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.01.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Heikki Takainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 38448

heikki.takainen@hel.fi