Virkojen perustaminen sosiaali ja terveystoimialalle

HEL 2021-000379
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 92 §

Virkojen perustaminen sosiaali- ja terveystoimialalle 1.3.2021 lukien

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus perusti yhteensä 18 virkaa sosiaali- ja terveystoimialalle sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluihin, perhe- ja sosiaalipalveluihin sekä terveys- ja päihdepalveluihin 1.3.2021 lukien:

- kuusi asiakasohjaajan virkaa,
- kaksi johtavan sosiaalityöntekijän virkaa,
- yksi johtavan psykologin virka,
- neljä psykologin virkaa,
- kolme sosiaalityöntekijän virkaa,
- yksi ylilääkärin virka ja
- yksi lastenneurologin virka.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain 11 luvun 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa.

Esitettävien virkojen tehtäviin kuuluu muun muassa päättäminen toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta taikka toimivallan nojalla toista velvoittavan määräyksen antaminen tai muulla tavalla toisen etuun tai oikeuteen puuttuminen, mikä edellyttää tehtävien perustamista virkoina.

Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -palvelukokonaisuuteen Helppiseniori-palveluun perustettaviksi esitettävien kuuden asiakasohjaajan tehtäviin kuuluu sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja toimeentulotukipäätösten tekeminen.

Perhe- ja sosiaalipalvelut -palvelukokonaisuuteen jälkihuollon palveluun perustettaviksi esitettyjen kahden johtavan sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu lastensuojelulain, sosiaalihuoltolain ja toimeentulotukilain mukaisia yksilöhuollon päätöksiä.

Kehitysvammapoliklinikan palveluun perustettavaksi esitettyjen yhden johtavan psykologin ja neljän psykologin tehtäviin kuuluu kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisesti toimiminen erityishuollon johtoryhmän jäseninä ja kasvatustieteellisen asiantuntemuksen edustajina. Psykologin tehtäviin kuuluva tutkimus tahdosta riippumattoman erityishuollon kriteerien arvioimiseksi edellyttää myös virkasuhdetta.

Jälkihuollon palveluun perustettavaksi esitettyjen kolmen sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu sosiaalihuoltolain ja toimeentulotukilain mukaiset yksilöhuollon päätökset.

Terveys- ja päihdepalvelut -palvelukokonaisuuteen keskitettyjen palvelujen johtoon esitetyn ylilääkärin ja lasten psykiatriseen työryhmään esitetyn lastenneurologin tehtäviin kuuluvat muun muassa mielenterveyslain mukaiset virka-apupyynnöt ja maksusitoumuspäätösten antaminen.

Perustettaviksi esitetyille viroille on varattu määrärahat sosiaali- ja terveystoimialan vuoden 2021 talousarviossa.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja tarkastusjohtajaa lukuun ottamatta siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Perustettaviksi esitettyjen virkojen palkat on määritelty kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten ja tehtävien vaativuuden arvioinnin perusteella. Tehtäväkohtaisiksi palkoiksi on päätetty:

- asiakasohjaaja (kuusi virkaa) 2 660,37 €/kk- johtava sosiaalityöntekijä (kaksi virkaa) 3 793,35 €/kk- johtava psykologi (yksi virka) 3 740,77 €/kk- psykologi (neljä virkaa) 3 510,00 €/kk- sosiaalityöntekijä (kolme virkaa) 3 441,48 €/kk- ylilääkäri (yksi virka) 5 974,14 €/kk- lastenneurologi (yksi virka) 5 381,24 €/kk.

Virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaisesti. Osa perustettaviksi esitettävistä viroista tulee työsuhteisten tehtävien tilalle. Henkilöiden kanssa, joiden tehtäviin, asemaan ja sijoittumiseen muutoksella on olennaista vaikutusta, on käyty henkilökohtainen yhteistoimintakäsittely.

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Helena Wendorf, työmarkkina-asiantuntija, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi