Vuokraus, toimistotilat, Runeberginkatu 14-16, Aalto-korkeakoulusäätiö / Helsingin kaupungin kanslia

HEL 2021-000444
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3

Vuokraus, toimistotilat, Runeberginkatu 14-16, Aalto-korkeakoulusäätiö / Helsingin kaupungin kanslia

Yksikön päällikkö

Päätös

Tilat-palvelu asiakkuus 3:n yksikön päällikkö päätti vuokrata osoitteessa, Runeberginkatu 14-16, 00100 Helsinki, sijaitsevasta Aalto-korkeakoulusäätiön omistamasta kohteesta 4. kerroksen toimistotilan, yhteensä noin 696 m², Helsingin kaupungin kanslian käyttöön siten, että sopimusvuokra on 28,00 €/m²/kk, yhteensä 19 488 €/kk. Vuokraan sisältyy vuokrasopimusluonnoksessa sovitut tilojen muutostyöt. Vuokraan lisätään kaupunkiympäristön toimialan perimä hallintokulu, joka on suuruudeltaan 0,5 euroa/m²/kk.

Vuokrasopimus on määräaikainen alkaen 01.02.2021 ja päättyen 31.01.2024. Vuokrasopimukseen sisältyy määräaikainen jatko-optio 2 vuotta. Jatko-option voi ottaa käyttöön, ilmoittamalla siitä kirjallisesti Vuokranantajalle kuusi (6) kuukautta ennen määräaikaisen sopimuksen päättymistä.

Vuokrasopimuksessa noudetaan liitteenä olevassa vuokrasopimusluonnoksessa esitettyjä ehtoja sekä liitteenä olevaa vastuunjakotaulukkoa.

Päätöksen perustelut

Tilavaihtoehtoja on tarkasteltu kaupunkiympäristön toimitilavuokrausyksikön toimesta yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa. Tavoitteena uusille tiloille on ollut hyvä saavutettavuus julkisilla kulkuvälineillä sekä tilojen hyvä peruskunto. Kaupungin omistamia tavoitteen mukaisia opetustiloja ei ole vapaana.

Päätös tullut nähtäväksi 15.01.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Markku Liukkonen, asiakaspäällikkö, puhelin: 09 310 38577

markku.liukkonen@hel.fi

Päättäjä

Jouko Snellman
yksikön päällikkö

Liitteet (pdf)

1. Vuokrasopimus Aalto Töölö - NewCo 12.1.2021
3. Tilamuutokset 12.1.2021
5. Henkilötietojen käsittely
7. Vuokra-alueen rajaus
8. Tarvekuvaus hankkeelle Helsinki Education Hub

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.