Virkojen perustaminen, työllisyyden kuntakokeilun viranomaistyö, kaupunginkanslian elinkeino-osasto, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2021-000581
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 130 §

Virkojen perustaminen kaupunginkanslian elinkeino-osastolle työllisyyden kuntakokeilun viranomaistyöhön

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti perustaa kaupunginkanslian elinkeino-osastolle seuraavat virat 1.3.2021-30.6.2023 kestäväksi määräajaksi:

Palvelupäällikkö, yksi virka,
Johtava asiantuntija, yksi virka,
Yritysneuvoja, yksi virka,
Toimistosihteeri, yksi virka,
Asiantuntija, 40 virkaa,
Yrityskoordinaattori, kaksi virkaa,
Työelämävalmentaja, seitsemän virkaa.

Asiantuntijoiden ja yrityskoordinaattorien osalta päätös virkojen perustamisesta on ehdollinen sille, että kaupunginvaltuusto hyväksyy 17.3.2021 kokouksessaan esityksen vuonna 2020 käyttämättä jääneiden määrärahojen perusteella myönnettävistä vuoden 2021 talousarvion ylitysoikeuksista.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain 87 §:n mukaan virka perustetaan sellaisia tehtäviä varten, joissa käytetään julkista valtaa. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain (1269/2020) mukaan Helsinki järjestää alueellaan useita julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) sekä kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) annetuissa laeissa tarkoitettuja palveluja työ- ja elinkeinotoimiston asemesta sekä antaa eräitä työttömyysturvalaissa (1290/2002) tarkoitettuja työvoimapoliittisia lausuntoja työ- ja elinkeinotoimiston asemesta. Lisäksi julkisten työvoimapalveluiden asiakastietojärjestelmän käyttöoikeus voidaan kuntakokeilulain 14 §:n 2 momentin mukaan myöntää vain kunnan viranhaltijalle, joka hoitaa kokeilulain mukaisia tehtäviä. Nyt perustettavat virat liittyvät kaikki julkisen vallan käyttöön tai kokeilulain mukaisiin tehtäviin, joissa käytetään julkisten työvoimapalveluiden asiakastietojärjestelmää.

Perustettavat virat liittyvät pääosin vuoden 2021 talousarvioon kirjattuun tarpeeseen käyttää vuodelta 2020 säästyneet työllisyysmäärärahat nuorisotyöttömyyden torjuntaan sekä Ohjaamo-toimintamallin turvaamiseen kuntakokeilussa. Lisäksi osa perustettavista viroista on tarpeen siksi, että kaupungin aloittaville yrittäjille tarjoamat palvelut sekä Stadin osaamiskeskuksen toiminta sovitetaan toiminnallisesti yhteen työllisyyden kuntakokeilun kanssa.

Aiemmin kaupunginhallitus on perustanut Helsingin työllisyyspalveluissa toimiville työsuhteisille työntekijöille virat kokeilulain mukaisia tehtäviä varten (2.11.2020, 717 §). Tällöin perustettiin virat mm. 41 työllisyyspalveluiden asiantuntijalle, yhdeksälle sosiaalityöntekijälle, kolmelle yrityskoordinaattorille sekä kuntakokeilun henkilöasiakaspalvelun työnjohdolle. Kaupungin omien virkojen lisäksi valtiolta siirtyy kokeilun tehtäviin 232 henkilötyövuotta.

Perustettavilla asiantuntijoiden ja yrityskoordinaattorien viroilla pyritään turvaamaan Helsingin kuntakokeilun toiminta- ja palvelukyky koronan vuoksi heikentyneessä työmarkkinatilanteessa, jossa kaupunki ottaa järjestettäväkseen noin 50 000 henkilöasiakkaan julkiset työvoimapalvelut. Helsingin nuorisotyöttömyys on yli kaksinkertaistunut vuoden takaisesta, Työttömyyden voimakkaan kasvun sekä tähän asti voimassa olleiden työllistymissuunnitelmien laatimisvelvoitetta koskevien poikkeussäännösten vuoksi asiakaskunnassa on erittäin suuri määrä toteutumatonta palvelutarvetta kokeilun alkaessa. Uusilla viroilla turvattaisiin lisäksi Ohjaamo-toimintamallin jatkuminen Uudenmaan TE-toimiston vetäytyessä siitä työllisyyden kuntakokeilujen alkaessa maaliskuussa 2021. Perustettavaksi ehdotettujen virkojen rahoitus järjestettäisiin vuodelta 2020 säästyneiden työllisyysmäärärahojen siirrolla.

Palvelupäällikön, johtavan asiantuntijan, yritysneuvojan sekä toimistosihteerin virat sijoittuisivat kaupungin aloittavien yrittäjien palveluihin, ja niillä on tarkoitus edistää siirtymiä työttömyydestä yrittäjyyteen sekä varmistaa starttirahapäätösten sujuvuus kuntakokeilun asiakkaille. Korona on voimakkaasti heikentänyt monien pienyrittäjien toimintaedellytyksiä, minkä vuoksi heille on määräaikaislainsäädännöllä turvattu määräaikainen oikeus työttömyysturvaan. Tämän kohderyhmän paluuta yrittäjiksi ja työmarkkinoille on perusteltua tukea osana Helsingin kuntakokeilun toimenpiteitä. Kyseessä olevat virat perustettaisiin kaupunginkanslian elinkeino-osaston Uudet yritykset -yksikköön, ja niihin siirtyisi yhteistoiminnallisesti yksikön olemassa olevaa työsuhteista henkilöstöä. Koska kyse on olemassa olevan työsuhteisen henkilöstön työjärjestelyistä kokeilun ajaksi, virkojen perustaminen ei merkittävästi lisäisi henkilöstökustannuksia.

Työelämävalmentajan virat perustettaisiin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle Stadin ammattiopistoon, ja niillä varmistetaan Stadin osaamiskeskuksen toiminnallinen yhteensovittaminen osaksi työllisyyden kuntakokeilua. Stadin osaamiskeskus on Helsingin kaupungin vuonna 2016 perustama maahanmuuttajille suunnattu palvelukokonaisuus, joka tarjoaa ammatillista koulutusta, työllistymispalveluja ja suomen kielen opetusta. Tällä hetkellä osaamiskeskuksen työelämävalmentajat ovat työsuhteisia, joten heidän siirtymisensä määräaikaisiin virkoihin työllisyyden kuntakokeilun ajaksi ei merkittävästi lisäisi henkilöstökustannuksia.

Työllisyyden kuntakokeilun toimeenpanoon liittyvien kaupungin virkojen sekä valtiolta siirtyvän virkahenkilöstön toimivaltaa koskeva päätös esitellään kaupunginhallitukselle 15.2.2021.

Perustettaviksi esitettävien virkojen tehtäväkohtaiset palkat ovat seuraavat:

palvelupäällikkö 4150,00 euroa
johtava asiantuntija 4350,00 euroa
sosiaalityöntekijä 3250,00 euroa
asiantuntija 2750,00 euroa
työelämävalmentaja 2981,09 euroa
yrityskoordinaattori 3432,39 euroa
yritysneuvoja 3850,00 euroa
toimistosihteeri 2374,51 euroa

Toimivalta

Kaupunginhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan.

Hallintosäännön 12 luvun 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan henkilöstöjohtaja päättää tehtävien vaativuusluokittelusta ja siihen perustuvasta palkasta, ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty tai ellei henkilöstöjohtaja ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 24.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Johannes Hirvelä, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 82535

johannes.hirvela@hel.fi