Sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020, Liikenneliikelaitos

HEL 2021-000601
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 14 §

Liikenneliikelaitoksen sitovien tavoitteiden toteutuminen vuonna 2020

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta merkitsi tiedoksi liikenneliikelaitoksen (HKL) sitovien tavoitteiden toteutumisen vuonna 2020.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vuoden 2020 tulosbudjetissa HKL:n sitovat tavoitteet olivat:

 • Tilikauden tulos on vähintään nolla (0)
 • Asiakastyytyväisyys (liikennöitsijäarvosana) paranee vuodesta 2018 ja saavuttaa seuraavat tavoitetasot: raitioliikenne 4,03 ja metroliikenne 4,05
 • Liikennöinnin luotettavuus (ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä) säilyy vuoden 2016 tasolla (raitioliikenteessä 99,84 %, metroliikenteessä 99,84 %)

HKL on saavuttamassa kaikki viisi sitovaa tavoitetta.

Tilikauden tulosta koskeva tavoite

HKL saavuttaa tulostavoitteen. Lopullinen tulos selviää, kun HKL:n tilinpäätös valmistuu helmikuussa 2021.

Asiakastyytyväisyyttä koskevat tavoitteet

Asiakastyytyväisyyttä mitataan liikennöitsijäarvosanalla (arvosteluasteikko 1-5). Liikennöitsijäarvosana on liikennöitsijän laatua mittaavien kysymysten keskiarvo HSL:n tuottamasta kyselytutkimuksesta. Osatekijöinä molemmissa liikennöintimuodoissa on kuljettajan ajotapa ja vaunujen siisteys. Raitioliikenteessä huomioidaan lisäksi kuljettajan palvelu- ja neuvontakyky. Metroliikenteessä huomioidaan lisäksi aikataulussa pysyminen ja opasteiden toimivuus asemilla.

Raitioliikenteen liikennöitsijäarvosana saavutti koko vuoden tasolla tavoitteen 4,03. Tavoite saavutettiin, vaikka kuljettajan palvelu- ja neuvontakyvyn arvosanaan on erityisesti syyskaudella vaikuttanut voimakkaasti se, että koronan johdosta kuljettajan asiakaspalvelutehtävät lopetettiin. Myös asiakkaiden siisteysvaatimus on noussut koronan tuoman poikkeustilanteen vuoksi.

Metroliikenteen liikennöitsijäarvosana ylitti tavoitteen reilusti ja saavutti tason 4,15. Asiakkaiden tyytyväisyys on jatkanut nousua ja saavuttanut länsimetron liikenteen alkamista edeltäneen tason. Ainoastaan asiakkaiden tyytyväisyys siisteyteen on laskenut keväästä, sillä asiakkaiden siisteysvaatimus on koronan johdosta noussut vastaavasti kuin raitioliikenteessä.

Tutkimus jouduttiin toteuttamaan supistettuna koronan tuoman poikkeustilanteen vuoksi ja otos on noin kolmannes normaalista eli HSL-alueella noin 20 000 matkustajaa.

Liikennöinnin luotettavuutta koskeva tavoite

Metroliikenteessä ajettiin 99,96 % ja raitioliikenteessä 99,93 % tilatuista lähdöistä vuonna 2020 eli luotettavuustavoite 99,84 % toteutui molemmissa liikennöintimuodoissa.

Koronan tuomassa poikkeustilanteessa ajettiin harvennettua liikennettä maaliskuusta alkaen. Tämä supistettu liikennetuotanto vapautti sekä kalusto- että kuljettajaresursseja ja mahdollisti siten erinomaisen liikennöinnin luotettavuuden.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 05.02.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 09 310 78433

ari.paivarinta@hel.fi

Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 35711

sari.valasjarvi@hel.fi

Tero Hagberg, liikennetuotantopäällikkö, puhelin: 09 310 34774

tero.hagberg@hel.fi