Lainan myöntäminen, jalkapallonurmi, Saharan jalkapallokenttä, Helsinki Stadion Management Oy (HSM Oy)

HEL 2021-000602
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 465 §

Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää Helsinki Stadion Management Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 80 000 euron lainan Töölön pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 5:n jalkapallokentän tekonurmen uusimisen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 10 vuoden kuluessa lainan nostosta.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainan vakuudeksi on pantattava kiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja tai muuta kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston hyväksymää vakuutta.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsinki Stadion Management Oy on HJK Oy:n 100% omistama yhtiö, joka hallinnoi jalkapalloseuran pelikenttiä. Pallokenttä 5 toimii pääasiassa seuran joukkueiden ja alueen koululaisten harjoittelu- ja harrastuskenttänä.

Esitetyssä hankkeessa Pallokenttä 5:n vanha tekonurmi poistetaan täyttöaineineen ja kuljetetaan uusiokäyttöön. Kentällä tehdään tarpeelliset pohjatyöt ja uusi tekonurmi asennetaan rajamerkintöineen käyttövalmiiseen kuntoon.

Liikuntalautakunta on vuokrannut 28.3.2013, § 164, tekemällään päätöksellä Helsinki Stadion Management Oy:lle Töölön pallokenttäalueelta 10 225 neliömetrin suuruisen maa-alueen (Pallokenttä 5) liikuntatoimintaan 31.5.2028 asti.

Kaupunginhallitus päätti 17.05.2021, 383 §, hyväksyä aiemmin määritellyn, Pallokenttä 5:n, maa-alueen vuokraamisen edelleen Helsinki Stadion Management Oy:lle 1.8.2021–31.7.2036 väliseksi ajaksi. Aiempi vuokrasopimus päättyy uuden sopimuksen astuttua voimaan.

Helsinki Stadion Management Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 200 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle Helsingin kaupungilta 80 000 euron lainaa. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 120 000 euron omalla pääomalla.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Helsinki Stadion Management Oy:lle ja todennut hakemuksen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 0 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä noin 75,4 miljoonaa euroa.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 80 000 euron lainan perusteella.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kaupungin Helsinki Stadion Management Oy:lle myöntämä laina sisältää korkotukea. Rakennettavan lämmitettävän jalkapallonurmen pääasiallisia käyttäjiä ovat lähialueiden jalkapalloilijat. Kenttää käytetään paljon lasten ja nuorten harjoitustoimintaan ja lisäksi paikallisten koulujen oppilaat voivat käyttää kenttää tiettyinä aikoina. Kaupungin myöntämän lainan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilutilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 27.04.2021 § 59

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n lainahakemuksesta, joka koskee Töölön pallokenttäalueelta yhtiölle vuokratun Pallokenttä 5:n (ent. Sahara-kenttä) tekonurmipintaisen jalkapallokentän pinnoitteen uusimista:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 80 000 euron lainan myöntämistä Helsinki Stadion Management Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kymmenen (10) vuoden laina-ajalla käytettäväksi osarahoituksena Töölön pallokenttäalueelta yhtiölle vuokratun Pallokenttä 5:n (ent. Sahara) lämmitettävän tekonurmikentän pinnoitteen uusimisen toteuttamiseksi.

Jalkapallo on yksi suosituimmista urheilulajeista lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingin alueen jalkapallon harrastajien määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti ja lajin kehitystä rajaavana tekijänä on ollut etenkin ympärivuotiseen käyttöön soveltuvien jalkapallokenttien vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edellytysten merkittävä parantaminen kaupungin puolelta ei ole toteutettavissa lähivuosien taloussuunnitelmakausien aikana.

Liikuntatoimen kannalta esitetty tekonurmikentän uusimishanke on yhtiön jalkapallotoiminnan kannalta ajankohtainen ja näin ollen kaupungin lainan myöntäminen hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukainen. Helsinki Stadion Management Oy:llä on kyseistä kenttäaluetta koskeva maa-alueen vuokrasopimus voimassa 31.5.2028 saakka. Yhtiön ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan välillä on valmisteltavana maa-alueen vuokrauksen jatkaminen 31.7.2036 saakka.

Helsinki Stadion Management Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan noin 200 000 euron (alv. 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 80 000 euron (alv. 0 %) lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan omarahoituksella 120 000 euroa.

Lautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi