Liikennejärjestelyt, Töölöntori

HEL 2021-000634
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 175 §

Töölöntorin väliaikaiset liikennejärjestelyt

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä piirustuksen 7135 mukaiset väliaikaiset Töölöntorin liikennejärjestelyt.

Käsittely

Vastaehdotus:
Atte Kaleva: Lisätään:
”Jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuudet tarjota alueen asukkaille lisää kohtuuhintaisia pysäköintipaikkoja.”

Kannattaja: Sirpa Asko-Seljavaara

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään:
”Jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuudet tarjota alueen asukkaille lisää kohtuuhintaisia pysäköintipaikkoja.”

Jaa-äänet: 9
Mia Haglund, Eveliina Heinäluoma, Noora Laak, Jape Lovén, Amanda Pasanen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Anni Sinnemäki, Mikko Särelä

Ei-äänet: 4
Sirpa Asko-Seljavaara, Nuutti Hyttinen, Atte Kaleva, Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 9-4.

Katso äänestystulos taulukkona

Äänestys 1

Jaa: Esityksen mukaan

Ei: Lisätään: ”Jatkosuunnittelussa selvitetään mahdollisuudet tarjota alueen asukkaille lisää kohtuuhintaisia pysäköintipaikkoja.”

Jäsen Valtuustoryhmä
Haglund, Mia Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Heinäluoma, Eveliina Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
Laak, Noora Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
Lovén, Jape Ei valtuustoryhmää
Pasanen, Amanda Vihreä valtuustoryhmä
Rantanen, Tuomas Vihreä valtuustoryhmä
Rautava, Risto Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sinnemäki, Anni Vihreä valtuustoryhmä
Särelä, Mikko Ei valtuustoryhmää
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Asko-Seljavaara, Sirpa Kokoomuksen valtuustoryhmä
Hyttinen, Nuutti Perussuomalaisten valtuustoryhmä
Kaleva, Atte Kokoomuksen valtuustoryhmä
Rissanen, Laura Kokoomuksen valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Jäsen Valtuustoryhmä
Sulje
Äänestystulos valtuustoryhmittäin
Valtuustoryhmä Jaa Ei Tyhjä Poissa
Vihreä valtuustoryhmä 3 0 0 0
Ei valtuustoryhmää 2 0 0 0
Vasemmistoliiton valtuustoryhmä 2 0 0 0
Kokoomuksen valtuustoryhmä 1 3 0 0
Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä 1 0 0 0
Perussuomalaisten valtuustoryhmä 0 1 0 0
Sulje

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Yhteenveto

Töölöntorin kehittäminen etenee 2019–20 järjestetyn ideakilpailun jälkeen tilapäisillä parannuksilla samalla kun tehdään pysyvien ratkaisujen suunnittelua. Väliaikaiset järjestelyt pyritään toteuttamaan alkukesän 2021 aikana ja ne ovat käytössä arviolta kolme vuotta kunnes torin peruskorjaus käynnistyy.

Tavoitteena on muodostaa Töölöntorista yhtenäinen aukiotila, jolle terassitoiminta, torimyynti ja oleskelu voivat levittäytyä. Torin viihtyisyyttä parannetaan kaupunkitilaa jäsentävillä istutuksilla ja toritoiminnan järjestelyillä. Jotta torin toiminnallisuutta ja viihtyisyyttä voidaan kehittää, poistetaan pysäköintipaikat torilta ja siirretään taksiasema Sandelsinkadun reunaan. Tavoitteena on säilyttää toria reunustavilla kaduilla mahdollisimman paljon pysäköintipaikkoja. Niitä on osoitettu ensisijaisesti asiointi- ja vieraspysäköintikäyttöön.

Töölöntorin alueen suunnittelutilanne

Töölöntorin ideakilpailu järjestettiin 2019–20. Kilpailun lähtökohtana oli torialueen kehittäminen houkuttelevaksi ja omaleimaiseksi aukioksi. Jatkosuunnittelua tehdään voittajatyöryhmän (ja laajemman suunnitteluryhmän) kanssa. Vuosina 2021–24 torialueella toteutetaan tilapäisiä parannuksia, jotka on suunniteltu kilpailun voittaneen ehdotuksen ideoiden pohjalta. Tilapäiset järjestelyt toteutetaan kesästä 2021 alkaen.

Torialueen asemakaavoitus käynnistyy kevään 2021 aikana. Suunnittelussa huomioidaan torin kehittyminen vaiheittain. Lopullinen tilanne olisi vasta Pisara-radan toteuduttua mahdollisesti joskus 2030-luvulla.

Torin uudistuksen ensimmäinen vaihe on kuitenkin tavoitteena toteuttaa jo 2020-luvun puolivälissä, heti väliaikaisten kokeilujen jälkeen.

Torialueen pysäköinti jäsenneltiin uudelleen vuonna 2013. Järjestelyiden myötä torin ilta- ja yöpysäköintipaikat korvattiin ympärivuorokautisilla asukaspysäköinnille sopivilla vinopysäköintipaikoilla torin sivukaduilla. Järjestelyt suunniteltiin ja toteutettiin tilapäisinä, koska myöhemmin tavoitteena oli suunnitella torialuetta kokonaisuutena Pisararadan ja Töölönkadun pysäköintilaitoksen toteutuksen ja suunnittelun yhteydessä.

Töölönkadun 800-paikkainen maanalainen pysäköintilaitos avattiin pysäköintikäyttöön vuonna 2018.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2012 pysäköintilaitoksen asemakaavan käsittelyn yhteydessä toivomusponnen, jossa valtuusto edellyttää, että Töölönkadun pysäköintilaitoksen toteuttamisen yhteydessä vähennetään sen vaikutuspiirissä olevia kadunvarren pysäköintipaikkoja.

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi lausunnon 15.5.2012 valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle, joka koskee pysäköintijärjestelyitä Töölöntorin ympäristössä.

Nykytilanne

Töölöntorilla ja sitä ympäröivillä kaduilla on nykyisin yhteensä 126 pysäköintipaikkaa, joista 34 paikkaa torin keskialueella on tarkoitettu lyhytaikaiseen asiointi- ja vieraspysäköintiin. Torilla on myös 24 torimyynnille varattua paikkaa, missä pysäköinti on sallittua myös muille iltaisin ja öisin sekä sunnuntaisin. Ympäröivillä kaduilla on 67 asukaspysäköintitunnuksella sallittua pysäköintipaikkaa sekä yksi yhteiskäyttöautoille varattu paikka.

Töölöntorin taksiasema sijaitsee torin länsireunassa. Asemalla on tilaa noin 12 taksille.

Suunnitelma

Jotta torin toiminnallisuutta voidaan kehittää, siirretään taksiasema ja pysäköintipaikat pois torin keskialueelta.

Taksiaseman uusi sijainti on Sandelsinkadun pohjoisreunassa. Asemalla on tilaa seitsemälle taksiautolle. Taksiaseman odotuskatos poistuu.

Asiointipaikat siirretään Tykistönkadulle ja Sandelsinkadulle. Asiointipaikkojen määrä ja aikarajoitus ei muutu (34 kpl / max 4 h). Asukaspysäköintipaikkoja on uudistuksen jälkeen 33 kpl. Suunnitelmassa on lisäksi esitetty, että torin kaakkoiskulman torikauppa-ajan ulkopuolella aikarajoittamattomat noin 24 autopaikkaa poistetaan. Yhteiskäyttöautoille varattu paikka säilyy Töölöntorinkadulla.

Torialueen käyttö

Torista muodostetaan yhtenäinen aukiotila, jolle terassitoiminta, torimyynti ja oleskelu voivat paremmin laajentua. Torin viihtyisyyttä parannetaan kaupunkitilaa jäsentävillä istutuksilla, oleskelulavalla ja toritoiminnan järjestelyillä.

Torialueen jäsentelystä tilapäisten parannusten aikana on tehty viitesuunnitelma, joka on esityslistan liitteenä 2.

Suunnitelman vaikutukset

Töölöntorin pysäköintipaikkojen poistaminen parantaa alueen viihtyisyyttä ja kaupunkikuvaa. Torin liikenneturvallisuus paranee ajoneuvoliikennemäärien pienentyessä torialueella. Entistä viihtyisämmät olosuhteet lisäävät torin houkuttelevuutta, kasvattavat ihmisvirtoja ja tuovat alueelle oletettavasti entistä enemmän potentiaalisia asiakkaita.

Pysäköintipaikkojen väheneminen vaikeuttaa varsinkin asukas- ja yritystunnuksella pysäköintiä alueella. Töölönkadun 800-paikkainen pysäköintilaitos sijaitsee 100 metrin kävelymatkan päässä. Se palvelee hyvin sekä alueen pitkäkestoisempaa pysäköintitarvetta, että lyhytaikaisempaa asiointipysäköintiä.

Töölöntorin taksiasema on kuljettajien kesken suosittu sen keskeisen sijainnin takia. Helsingin Taksiautoilijat Ry:n mukaan taksiautojen määrä on viime vuosina kasvanut paljon Helsingissä ja siten samalla niiden tilantarve. Erityisesti taksit, jotka eivät kuulu välityskeskuksiin ovat riippuvaisia keskeisistä odotuspaikoista, missä todennäköisyys kohdata asiakkaita on suuri. Aseman kapasiteetin vähentäminen viidellä odotuspaikalla heikentää taksiliikenteen toimintaedellytyksiä. Seitsemän paikan taksiasema on kuitenkin uuteen toriympäristöön sopivan kokoinen ja vaikutus taksiliikenteen paikalliseen palvelutasoon on pieni.

Vuorovaikutus

Torin järjestelyjä on vuorovaikutettu kahdessa eri vuorovaikutustapahtumassa. Molemmat tilaisuudet järjestettiin yhdessä Kasin katutöiden kanssa. Alueen yrittäjille ja toimijoille suunnattu Teams-kokous pidettiin 16.2.2021. Kokoukseen osallistui noin 20 henkilöä. Asukasilta järjestettiin Teams Live-tapahtumana 17.2. Tapahtumassa oli mukana Töölöntorin esittelyn aikana yli 100 henkilöä. Tilaisuuksissa kerrottiin Töölöntorin suunnittelutilanteesta sekä esiteltiin suunnitelmat tilapäisistä järjestelyistä.

Yritysinfossa eniten keskustelua herätti torin uudet toiminnot, kuten oleskelulava ja kausivalaistus sekä jäteaseman sijainti ja hajuhaitat. Sähköautolatauspaikkoja kyseltiin, mutta pysäköintijärjestelyt eivät herättäneet paljon keskustelua.

Asukasillassa keskusteltiin erityisesti pysäköintijärjestelyistä. Asukaspysäköintipaikkojen väheneminen huolestutti monia ja yksityisen pysäköintihallin palveluita pidettiin liian kalliina, jotta sitä haluttaisiin hyödyntää poistuvien pysäköintipaikkojen korvaajana. Autopaikkojen poistamista torilta pidettiin kuitenkin myös hyvänä ajatuksena ja torin elävöittämistä tärkeänä ja toivottavana. Torialueen varsinaisesta uudistamisesta oltiin erittäin kiinnostuneita.

Tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin vastattiin osittain tilaisuuden aikana suullisesti sekä kirjallisesti. Tallenne oli tilaisuuden jälkeen katsottavissa Kasin-katutöiden nettisivuilla. Kooste esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista julkaistiin Töölöntorin nettisivuilla 3.3.2021. Vuorovaikutuksesta laadittu muistio on listan liitteenä 3.

Suunnitelman kustannusennuste ja toteuttaminen

Kaupunkiympäristöntoimialan toimesta tehtävien töiden arvioitu kokonaiskustannus on 100 000 euroa. Liikennejärjestelyjen osuus kokonaiskustannuksista on noin 10 000 euroa. Muutokset toteutetaan kesän 2021 aikana.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 30.03.2021 § 160

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Elina Rundell, liikenneinsinööri, puhelin: 09 310 25597

elina.rundell@hel.fi