Valtuustoaloite, Suunnitelma kevyen liikenteen sillan toteuttamiseksi Kalasataman Nihdistä Tervasaareen

HEL 2021-000707
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 329 §

V 19.5.2021, Valtuutettu Jenni Pajusen aloite Kalasataman Nihdin ja Tervasaaren välisestä kevyen liikenteen sillasta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Jenni Pajunen ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että valtuustolle tuodaan päätettäväksi nopealla aikataululla suunnitelma Kalasataman Nihdin ja Tervasaaren välisen kevyen liikenteen sillan toteuttamisesta. Esitetyn siltayhteyden nähdään parantavan entisestään Nihdin saavutettavuutta ja houkuttelevuutta.

Kaupunginhallitus merkitsi 21.9.2020 tiedoksi selvityksen valtuutettu Jenni Pajusen toivomusponnesta, jossa edellytettiin selvitettäväksi mahdollisuudet rakentaa Nihdistä Tervasaareen kevyen liikenteen silta. Kaupunginhallitus totesi tuolloin ponnesta saatuihin kaupunkiympäristölautakunnan sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntoihin viitaten, ettei jalankulun ja pyöräilyn sillan rakentaminen Nihdistä Tervasaareen alueen sen hetkisessä suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa ollut ajankohtaista.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Kaupunginhallitus katsoo kaupunkiympäristön toimialan tapaan, että jalankulun ja pyöräilyn sillan suunnittelu tai rakentaminen Nihdistä Tervasaareen ei ole tällä hetkellä ajankohtaista. Vaikka aloitteessa esitetty silta itsessään olisi hyvä lisä alueen reitistöön, on tarkoituksenmukaisempaa suunnata nykyiset resurssit kiireisempien hankkeiden edistämiseen.

Kaupunginhallitus toteaa, että alueelle on jo tulossa Nihdin siltayhteys Merihakaan eli ns. Merihaansilta, jonka toteutus ajoittuu vuosille 2024-2026. Silta parantaa Kalasataman eteläosien yhteyksiä keskustaan merkittävästi. Silta on varattu Kruunusillat-pikaraitiotielle, pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Merihaansiltaan liittyy tulevaisuudessa Hanasaaresta Hiilisatamansilta, joka täydentää osaltaan baana- ja jalankulkuverkkoa. Hakaniemen asemakaavassa nykyinen Hakaniemen silta osoitetaan korvattavaksi matalammalla ja ympäristöön paremmin sopivalla ratkaisulla. Tämä silta parantaa osaltaan erityisesti pyöräilyn ja jalankulun yhteyksiä Kalasataman ja keskustan välillä.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristön toimialan lausunto. Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi on viitannut kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan syksyllä 2020 antamaan lausuntoon Nihti-Tervasaari kevyenliikenteen siltaa koskevasta toivomusponnesta ja ilmoittanut, ettei sen ole tarvetta lausua aloitteesta.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 32174

suvi.ramo@hel.fi