Toivomusponsi, Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmassa turvattava Haagan ja lähialueiden viheryhteydet

HEL 2021-000784
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 763 §

Valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponsi Haagan ja lähialueiden viheryhteyksien turvaamisesta Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmassa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 20.1.2021 § 10 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Käsittely

Esteelliset: Sami Sarvilinna
Esteellisyyden syy: puolueettomuuden vaarantuminen (hallintolaki 28.1 § 7 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 20.1.2021 Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmaa kaupunginvaltuusto hyväksyi Thomas Wallgrenin ehdottaman toivomusponnen: "Valtuusto edellyttää raitiotien jatkosuunnittelussa selvitettävän mahdollisuudet raitiotien kanssa risteävien ekologisten käytävien eli viheryhteyksien turvaamiseksi Haagassa ja lähialueilla."

Toivomusponnen johdosta on saatu liikenneliikelaitoksen (HKL) johtokunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot.

Kaupunginhallitus toteaa saatuihin lausuntoihin viitaten seuraavaa: Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 20.4.2021 Helsingin kaupungin uuden Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO-ohjelma). Ohjelma linjaa, että eläinlajien liikkuminen elinympäristöistä toiseen turvataan maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa huomioimalla ekologisten verkostojen tärkeät yhteydet. Länsi-Helsingin raitiotien suunnittelu tapahtuu ensisijaisesti kaupunkiympäristön toimialalla, kuitenkin yhteistyössä HKL:n kanssa.

Vaikutukset viherympäristöön ja ekologisiin yhteyksiin syntyvät läntisen bulevardikaupungin hankekokonaisuuden toteuttamisesta. Varsinaisen raitiotiehankkeen vaikutukset on vaikutusten arvioinnissa todettu pieniksi. Uudet raitiotieosuudet sijoittuvat olemassa oleville katualueille lukuun ottamatta Turunväylän liittymäkohtaa ja Haagan ympyrää, joissa rakentamattomia alueita muutetaan katualueiksi. Raitiotien rakentaminen ei vaikuta katualueiden tilavarauksiin, koska yleiskaavan mukaisille joukkoliikenteen runkoyhteyksille on joka tapauksessa varattava tietty määrä tilaa, vaikka ne toteutettaisiin bussiliikenteeseen perustuen. Sinänsä katurakentamisen ja maankäytön toteuttamisen vaikutukset voivat kokonaisuutena olla paikallisesti merkittäviä.

Koko Helsingin metsä- ja puustoisen verkoston runko- ja alueyhteyksistä on laadittu selvitys vuonna 2019 ja liito-oravaverkostosta vuonna 2020. Verkostotarkasteluissa on huomioitu myös läntisen bulevardikaupungin vaikutus verkostoihin ja todettu verkoston kehittämistarpeita.

Haagan liikenneympyrän osalta on tunnistettu Talin ja nykyisen Riistavuorenpuiston välillä metsä- ja puustoisen verkoston yhteystarve sekä liito-oravan liikkumisen kannalta yhteystarve. Alueella on vireillä kaksi asemakaavan muutosta, joiden yhteydessä laadittavassa Länsi-Haagan ja Haaganpuiston julkisten ulkotilojen yleissuunnitelmassa määritellään tarkemmin alueen läpi menevät viheryhteystarpeet. Viheryhteyden ja Vihdintien risteämiskohdassa huomioidaan myös raitiotien vaikutukset Vihdintien poikkileikkaukseen.

Lisäksi tunnistettu tarve vahvistaa Huopalahdentien ylittävää metsä- ja puustoisen verkoston yhteyttä sekä liito-oravayhteyttä Talin liikuntapuiston ja Kangaspellonpuiston välillä. Alueella on käynnissä asemakaavamuutos, jonka yhteydessä tarkastellaan Huopalahdentien poikkileikkauksen vaikutukset ekologiseen yhteyteen ja määritellään tarvittavat toimenpiteet yhteyden säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi.

Kaupintien ylityskohdassa ja Mätäjokivarressa on myös tunnistettu metsä- ja puustoisen verkoston yhteys sekä liito-oravan yhteystarve. Viheryhteydet on huomioitu läntisen bulevardikaupungin kaavarungossa ja niiden suunnitteluratkaisut tarkentuvat asemakaavoituksen yhteydessä.

Puustoistutuksilla on mahdollista vahvistaa ekologisia yhteyksiä ja poistaa katkoksia. Tarvittavat istutukset suunnitellaan aina ympäristöönsä sopiviksi ja erilaiset kaupunkiympäristön tarpeet huomioiden. Liito-oravan liikkumista voidaan mahdollisesti helpottaa myös rakenteellisten ratkaisuiden avulla, esimerkiksi hyppytolpilla. Hyppytolppia on käytetty esimerkiksi Kehä I:n parantamisen yhteydessä Espoon Laajalahdessa. Hyppytolppia voidaan käyttää myös rakentamisen aikaisena ja istutusten taimivaiheen aikaisena väliaikaisratkaisuna liito-oravayhteyden toimivuuden turvaamiseksi. Raitiotien sähköjärjestelmän ja sen pylväiden vaikutuksista liito-oravan kulkuyhteyksiin ei ole tutkimustietoa, mutta myös ne voivat mahdollisesti toimia liito-oraville kulkuyhteytenä. Viikissä Raide-Jokeri -pikaraitiotien
rakentamisen yhteydessä maaeläinten kulkuyhteyksiä on
parannettu rakentamalla ekologisen yhteyden kohdalle pieneläinrumpu edistämään pienten eläinten turvallista liikkumista radan ali.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 12.05.2021 § 77

Lausunto

Johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 20.4.2021 Helsingin kaupungin uuden Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO-ohjelma). Ohjelma linjaa, että eläinlajien liikkuminen elinympäristöistä toiseen turvataan maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa huomioimalla ekologisten verkostojen tärkeät yhteydet.

Länsi-Helsingin raitiotien suunnittelu tapahtuu ensisijaisesti kaupunkiympäristön toimialalla, kuitenkin yhteistyössä liikenneliikelaitoksen kanssa. Uudet raitiotieosuudet sijoittuvat suurelta osin olemassa oleville katualueille. Ekologisia yhteyksiä voidaan tukea raitiotien suunnittelussa. Raide-Jokerin rakentamisessa on monia tällaisia ratkaisuja myös toteutettu käytäntöön.

Raitiotien ajolangat ja pylväät voivat mahdollisesti toimia esimerkiksi liito-oravalle kulkuyhteytenä radan yli. Liito-oravan liikkumista voidaan edistää myös esim. tekopuiden (hyppytolppien) avulla, kuten esim. Kehä 1:llä Laajalahden kohdalla on tehty. Puustoista verkostoa voidaan vahvistaa esimerkiksi puukujanteita istuttamalla. Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakentamisen yhteydessä maaeläinten kulkuyhteyksiä on parannettu Viikissä, ekologisen runkoyhteyden kohdalla, johon rakennettiin pieneläinrumpu edistämään pienten eläinten turvallista liikkumista radan ali.

Esittelijä
vs. yksikön johtaja
Mikko Asikainen
Lisätiedot

Niina Salojärvi, projektipäällikkö, puhelin: 310 21438

niina.salojarvi@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 20.04.2021 § 204

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Vaikutukset viherympäristöön ja ekologisiin yhteyksiin syntyvät läntisen bulevardikaupungin hankekokonaisuuden toteuttamisesta. Varsinaisen raitiotiehankkeen vaikutukset on raitioteiden yleissuunnitelman vaikutustenarvioinnissa arvioitu pieniksi. Uudet raitiotieosuudet sijoittuvat olemassa oleville katualueille lukuun ottamatta Turunväylän liittymäkohtaa ja Haagan ympyrää, joissa rakentamattomia alueita muutetaan katualueiksi. Katurakentamisen ja maankäytön toteuttamisen vaikutukset voivat kokonaisuutena olla paikallisesti merkittäviä.

Raitiotien toteuttaminen ei vaikuta katualueiden tilavarauksiin, koska yleiskaavan mukaisille joukkoliikenteen runkoyhteyksille on joka tapauksessa varattava tilaa katualueilta, vaikka ne toteutuisivat bussiliikenteeseen perustuen. Raitiotien sähköjärjestelmän ja sen pylväiden vaikutuksista liito-oravan kulkuyhteyksiin ei ole tutkimustietoa.

Koko Helsingin metsä- ja puustoisen verkoston runko- ja alueyhteyksistä on laadittu selvitys vuonna 2019 ja koko Helsingin liito-oravaverkostosta vuonna 2020. Verkostotarkasteluissa on huomioitu myös läntisen bulevardikaupungin vaikutus verkostoihin ja todettu verkoston kehittämistarpeita.

Haagan liikenneympyrän osalta verkostotarkasteluissa on tunnistettu Talin ja nykyisen Riistavuorenpuiston välillä metsä- ja puustoisen verkoston yhteys sekä liito-oravan yhteystarve. Alueella on vireillä kaksi asemakaavan muutosta, joiden yhteydessä laadittavassa Länsi-Haagan ja Haaganpuiston julkisten ulkotilojen yleissuunnitelmassa tarkastellaan tarkemmin verkostotarkasteluissa tunnistetut viheryhteystarpeet alueen läpi. Viheryhteyden ja Vihdintien risteämiskohdassa huomioidaan myös raitiotien vaikutukset Vihdintien poikkileikkaukseen.

Verkostotarkastelussa on tunnistettu tarve vahvistaa Huopalahdentien ylittävää metsä- ja puustoisen verkoston yhteyttä sekä liito-oravayhteyttä Talin liikuntapuiston ja Kangaspellonpuiston välillä. Alueella on käynnissä asemakaavamuutos, jonka yhteydessä tarkastellaan Huopalahdentien poikkileikkauksen vaikutukset ekologiseen yhteyteen ja tarvittavat toimenpiteet yhteyden säilyttämiseksi ja vahvistamiseksi.

Kaupintien ylityskohdassa ja Mätäjokivarressa on myös verkostotarkasteluissa tunnistettu metsä- ja puustoisen verkoston yhteys sekä liito-oravan yhteystarve. Viheryhteydet on huomioitu läntisen bulevardikaupungin kaavarungossa ja niiden suunnitteluratkaisut tarkentuvat asemakaavoituksen yhteydessä.

Puustoistutuksilla on mahdollista vahvistaa ekologisia yhteyksiä ja poistaa katkoksia. Tarvittavat istutukset suunnitellaan aina ympäristöönsä sopiviksi ja erilaiset kaupunkiympäristön tarpeet huomioiden. Liito-oravan liikkumista voidaan mahdollisesti helpottaa myös rakenteellisten ratkaisuiden avulla, esimerkiksi hyppytolpilla. Hyppytolppia on käytetty esimerkiksi Kehä I:n parantamisen yhteydessä Espoon Laajalahdessa. Hyppytolppia voidaan käyttää myös rakentamisen aikaisena ja istutusten taimivaiheen aikaisena väliaikaisratkaisuna liito-oravayhteyden toimivuuden turvaamiseksi.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Anton Silvo, liikenneinsinööri: 310 37489

anton.silvo@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi