Toivomusponsi, Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelmassa turvattava Haagan ja lähialueiden viheryhteydet

HEL 2021-000784
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 77 §

Liikenneliikelaitoksen lausunto ponnesta Länsi-Helsingin raitiotien läheisten ekologisten käytävien turvaamisesta Haagassa ja lähialueilla

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Lausunto

Johtokunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 20.4.2021 Helsingin kaupungin uuden Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO-ohjelma). Ohjelma linjaa, että eläinlajien liikkuminen elinympäristöistä toiseen turvataan maankäytön suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa huomioimalla ekologisten verkostojen tärkeät yhteydet.

Länsi-Helsingin raitiotien suunnittelu tapahtuu ensisijaisesti kaupunkiympäristön toimialalla, kuitenkin yhteistyössä liikenneliikelaitoksen kanssa. Uudet raitiotieosuudet sijoittuvat suurelta osin olemassa oleville katualueille. Ekologisia yhteyksiä voidaan tukea raitiotien suunnittelussa. Raide-Jokerin rakentamisessa on monia tällaisia ratkaisuja myös toteutettu käytäntöön.

Raitiotien ajolangat ja pylväät voivat mahdollisesti toimia esimerkiksi liito-oravalle kulkuyhteytenä radan yli. Liito-oravan liikkumista voidaan edistää myös esim. tekopuiden (hyppytolppien) avulla, kuten esim. Kehä 1:llä Laajalahden kohdalla on tehty. Puustoista verkostoa voidaan vahvistaa esimerkiksi puukujanteita istuttamalla. Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakentamisen yhteydessä maaeläinten kulkuyhteyksiä on parannettu Viikissä, ekologisen runkoyhteyden kohdalla, johon rakennettiin pieneläinrumpu edistämään pienten eläinten turvallista liikkumista radan ali.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Ponsi

Kaupunginvaltuusto hyväksyessään 20.1.2021, 10 §, Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman liitti päätökseen Thomas Wallgrenin esittämänä seuraavan ponnen:

”Hyväksyessään Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman valtuusto edellyttää raitiotien jatkosuunnittelussa selvitettävän mahdollisuudet raitiotien kanssa risteävien ekologisten käytävien eli viheryhteyksien turvaamiseksi Haagassa ja lähialueilla.”

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt HKL:n johtokuntaa antamaan ponnesta lausunnon kaupunginhallitukselle 28.5.2021 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 21.05.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. yksikön johtaja
Mikko Asikainen

Lisätietojen antaja

Niina Salojärvi, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 21438

niina.salojarvi@hel.fi