Ajankohtaiskatsaus vuonna 2021, Stadion säätiö sr

HEL 2021-000913
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 9 §

Stadion-säätiön sr:n ajankohtaiskatsaus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Stadion-säätiö sr:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian käsittelyn aikana kuultavana olivat Stadion-säätiön toimitusjohtaja Ari Kuokkanen ja hallituksen puheenjohtaja Nasima Razmyar. Asiantuntija Kuokkanen poistui kuulemisen jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Stadion-säätiö sr:n tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä. Toiminta muodostuu viidestä kokonaisuudesta: ulkokenttäkauden toiminta, sisäliikuntatilojen vuokraus, toimistotilojen vuokraus, kokouspalvelut ja turismi.

Säätiön hallinnossa ovat edustettuina Helsingin kaupunki sekä keskeiset urheilujärjestöt. Säätiö kuuluu Helsingin kaupunkikonserniin.

Vuoden 2020 aikana Stadion-säätiön merkittävin tehtävä oli valmistella Olympiastadionin palvelut, kumppanuudet ja toimintakokonaisuus viidelle eri toimintasektorille siten, että stadion oli valmis yhteistyökumppaneiden kanssa toiminnan käynnistymiseen elokuussa 2020.

Olympiastadionin avautumisen, Avajaisviikkojen ja uuden aikakauden markkinointiviestintä käynnistyi kansallisilla ja kansainvälisillä monikanavaisilla toimenpiteillä elokuun alussa 2020, kun rakennuttaja oli vahvistanut heinäkuun aikana hankkeen valmistumisen Stadion-säätiölle. Olympiastadion avautui 22.8.2020.

Koronapandemian johdosta alkuvuonna 2020 tehdyt suunnitelmat jouduttiin mukauttamaan vallitsevien viranomaismääräysten ja rajoitusten mukaisiksi kevään ja syksyn 2020 aikana.

Helsingin Olympiastadionin ja perusparannus- ja uudistamishankkeen kokonaiskustannukset vahvistuivat. Lopulliset kokonaiskustannukset olivat enintään 336,873 miljoonaa euroa. Hankkeen aikana tapahtuneen kustannusten nousun taustalla on erityisesti voimakkaan noususuhdanteen myötä kallistuneet rakennusurakoiden hinnat.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2020 säätiölle asetettu kaupunginvaltuustolle raportoitava tavoite on:

  • Olympiastadionin avaaminen ja toiminnan käynnistäminen vaiheittain vuoden 2020 aikana hankkeen valmistumisen aikataulun mukaisesti

Stadion-säätiön toimitusjohtaja Ari Kuokkanen antaa säätiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Nasima Razmyar.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 18.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi