Tavoiteohjelman päivityksen tilannekatsaus, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2021-001410
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 185 §

Tavoiteohjelman päivityksen tilannekatsaus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Johtokunta merkitsee tiedoksi saamansa informaation.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen (HKL) tavoiteohjelman päivitystyötä on tehty tämän vuoden ajan. Päivitystyötä on tehty useissa eri työryhmissä ja on järjestetty useita työpajoja, joihin on osallistunut kattavasti HKL:n henkilöstöä sekä soveltuvin osin myös sidosryhmiä, omistajatahoa ja johtokunta. Lisäksi päivitystyön aikana on tarjottu koko henkilöstölle mahdollisuus osallistua työhön digitaalisen alustan eli henkilöstöareenan kautta. Areena on ollut auki koko henkilöstölle kaksi kertaa, ensimmäisen kerran keväällä ja toisen kerran syksyllä. Tulokset on analysoitu ja jaettu kaikille sekä hyödynnetty päivitystyössä.

Päivitystyö on jakaantunut skenaariovaiheeseen ja strategiavaiheeseen. Skenaarioilla tarkoitetaan kuvauksia mahdollisista ja vaihtoehtoisista tulevaisuuden toimintaympäristöistä. Päivitystyössä ne ovat auttaneet ymmärtämään toimintaympäristön muutoksia, tapahtumien syy-seuraussuhteita ja niiden vaikutuksia HKL:ään, ja ovat siten toimineet työkaluna strategisessa ajattelussa ja päätöksenteossa. Skenaariotyön avulla muodostettiin HKL:n näkemys toimintaympäristön kehityksestä. Tämän jälkeen siirryttiin strategiavaiheeseen, jossa tunnistettiin, kuvattiin ja arvioitiin HKL:n strategiset vaihtoehdot. Myös HKL:n perustehtävästä ja visiosta on luonnosteltu päivitetyt versiot. Päivitystyö kiteytyy luonnokseen strategisista painopisteistä, jotka auttavat HKL:ää pääsemään yhdessä sovittuun tavoitetilaan.

Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 27.05.2021 § 88

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi saamansa informaation.

11.03.2021 Ehdotuksen mukaan

11.02.2021 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot

Karoliina Rajakallio, yksikön johtaja, puhelin: 310 35920

karoliina.rajakallio@hel.fi

Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35711

sari.valasjarvi@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Sari Valasjärvi, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 35711

sari.valasjärvi@hel.fi