Talousarvioaloite, Korotus rikkoutuneiden muurien ja vastaavien kaupunkirakennelmien korjausmäärärahoihin

HEL 2021-001531
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 109 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloitteesta koskien korotusta rikkoutuneiden muurien ja vastaavien kaupunkirakennelmien korjausmäärärahoihin

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että nykyisten investointimäärärahojen puitteissa ei ole mahdollista toteuttaa aloitteen mukaisia korjaustoimia. Yleisesti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää liikuntapaikkarakentamiseen varattujen investointien ja käyttötalouspuolen korjausmäärärahojen korottamista tärkeänä. Lautakunta korostaa, että rahavarauksien korotusten lisäksi samalla pitää varmistaa henkilöstön riittävyys suunnitteluun, hankintaan, totuttamiseen ja valvontaan.

Liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmassa on vuosittain varattu 600 000 euroa pienten hankkeiden toteutussopimuksen mukaisesti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa olevien alueiden pienten peruskorjausluontoisten hankkeiden toteutukseen.

Liikuntapaikkarakentamisen investointiohjelmaa on sopeutettu talousarvion kymmenen vuoden investointiraamiin 30 miljoonan euroa, joka tarkoittaa, että priorisoituja ja tarkoituksen mukaisia hankkeita ei voida toteuttaa elinkaaren ja alueiden kehityksen kannalta optimaalisena aikana.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt 22.9.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Ville Jalovaaran talousarvioaloitteesta koskien korotusta rikkoutuneiden muurien ja vastaavien kaupunkirakennelmien korjausmäärärahoihin. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvion laatimisohjeiden mukaisesti lauta- ja johtokuntien on käsiteltävä talousarvioaloitteista annettavat lausunnot samanaikaisesti talousarvioehdotusten kanssa.

Aloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Matti Kuusela, tilapalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87783

matti.kuusela@hel.fi