Toivomusponsi, Eteläsataman ja Länsisataman tulevassa rakentamisessa ylläpidettävä alueiden viihtyisyyttä

HEL 2021-001646
Asialla on uudempia käsittelyjä
14. / 596 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Laura Kolben toivomusponnesta, joka koskee satama-alueiden rakentamisaikaista viihtyisyyttä Eteläsatamassa ja Länsisatamassa

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Satamatoimintojen uudelleenjärjestely käynnistää laajamittaisen muutosprosessin merellisen Helsingin ytimessä, kun satamatoiminnoille varatut alueet vapautuvat muuhun käyttöön. Eteläsataman maankäyttöä kehitetään ja alue rakentuu osaksi laajenevaa keskustatoimintojen aluetta ja kävelykeskustaa. Maankäytön muutoksen tavoitteena on edistää keskustan vetovoimaa ja viihtyisyyttä, tukea yritystoimintaa sekä rakentaa Helsingin niemeä kiertävää rantareittiä. Länsisatamassa ei ole tiedossa samanlaista alueenkäytön muutosta satama-alueen jäädessä nykyiseen käyttöön.

Uuden kaupunkistrategian mukaan Eteläsatamasta kehitetään elämyksellinen keskus, jossa kulttuuri ja vapaa-aika ovat vahvasti läsnä. Eteläsatamalla on tärkeä rooli Helsingin merellisyyden kehittämisessä ja kesällä järjestetty Helsinki Biennaali osoitti rannan merkityksellisyyden. Lyypekinlaiturille, reittiliikenteen lähtöpaikalle rakennettu paviljonki teki Biennaalin näkyväksi Eteläsatamassa ja Biennaali voisi mahdollisesti olla yksi tällainen väliaikainen toiminto, joka voisi levittäytyä alueelle laajemmin tulevina vuosina 2023 ja 2025.

Eteläsataman rakentaminen tulee tapahtumaan vaiheittain ja alueella tulee olemaan rakennustyömaita sekä väliaikaisia järjestelyjä useamman vuoden ajan. Työmaat Helsingin merellisessä sydämessä tulevat olemaan kaupungin näkyvimpiä ja keskeisimpiä rakennustyömaa-alueita. Osa yleisistä katu- ja jalankulkualueista tullaan toteuttamaan ensin väliaikaisin järjestelyin ja viimeistelemään vasta ympäröivien rakennushankkeiden valmistuttua. Väliaikaiset järjestelyt saattavat olla paikallaan useamman vuoden ajan ja rakennustyömaan aikaisilla järjestelyillä voidaan vaikuttaa alueen viihtyisyyteen ja toiminnallisuuteen mahdollistamalla alueelle väliaikaisia toimintoja.

Kaupunkiympäristön toimiala käynnistää vuonna 2022 selvityksen satamatoiminnoilta vapautuvien maa-alueiden väliaikaisen käytön mahdollisuuksien kartoittamiseksi Eteläsataman alueella. Länsisatamassa nykyinen satama-alue on jäämässä satama-alueeksi, eikä siellä ole tarpeen järjestää vastaavia viihtyvyyttä tukevia väliaikaistoimintoja kuin Eteläsatamassa.

Selvityksen tavoitteena on tutkia millaisia väliaikaiskäyttöjä alueelle olisi mahdollista osoittaa. Väliaikaisten toimintojen mahdollistamisella ylläpidetään alueen viihtyisyyttä, tuetaan asukaslähtöistä, matalan kynnyksen kaupunkitoimintaa sekä pienyritystoimintaa. Alueiden väliaikaisten toimintojen sekä vaiheittaisen muutoksen aikataulut sovitetaan satamatoimintojen siirtymisen ja muutosten aikatauluihin.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Toivomusponsi

Hyväksyessään 3.2.2021 periaatepäätöksen satamatoimintojen uudel-leenjärjestelyistä kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan valtuutettu Laura Kolben toivomusponnen:

Hyväksyessään periaatepäätöksen satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän, miten Eteläsataman ja Länsisataman tulevan rakentamisen aikana voidaan ylläpitää alueiden viihtyvyyttä sekä kannustaa asukaslähtöiseen, matalan kynnyksen kaupunkitoimintaan ja pienyrittäjyyteen.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 10.9.2021 mennessä. Kaupunginkanslia on myöntänyt vastaukselle lisäaikaa 16.11.2021 saakka.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.11.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Salla Hoppu, johtava arkkitehti, puhelin: 09 310 37240

salla.hoppu@hel.fi