Toivomusponsi, Eteläsataman ja Länsisataman tulevassa rakentamisessa ylläpidettävä alueiden viihtyisyyttä

HEL 2021-001646
Asialla on uudempia käsittelyjä
20. / 20 §

Valtuutettu Laura Kolben toivomusponsi viihtyisyyden ylläpitämisestä ja kaupunkitoimintaan ja pienyrittäjyyteen kannustamisesta Eteläsatamaa ja Länsisatamaa rakennettaessa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 3.2.2021 § 19 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hyväksyessään 3.2.2021 § 19 periaatepäätöksen satamatoimintojen uudelleenjärjestelyistä ja satama-alueiden maankäytön lähtökohdista Eteläsatamassa, Katajanokalla ja Länsisatamassa kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän, miten Eteläsataman ja Länsisataman tulevan rakentamisen aikana voidaan ylläpitää alueiden viihtyvyyttä sekä kannustaa asukaslähtöiseen, matalan kynnyksen kaupunkitoimintaan ja pienyrittäjyyteen.

Ponnesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 2.11.2021.

Lausunnon mukaan satamatoimintojen uudelleenjärjestely käynnistää laajamittaisen muutosprosessin merellisen Helsingin ytimessä, kun satamatoiminnoille varatut alueet vapautuvat muuhun käyttöön. Eteläsataman maankäyttöä kehitetään ja alue rakentuu osaksi laajenevaa keskustatoimintojen aluetta ja kävelykeskustaa. Maankäytön muutoksen tavoitteena on edistää keskustan vetovoimaa ja viihtyisyyttä, tukea yritystoimintaa sekä rakentaa Helsingin niemeä kiertävää rantareittiä. Länsisatamassa ei ole tiedossa samanlaista alueenkäytön muutosta satama-alueen jäädessä nykyiseen käyttöön.

Kaupunkistrategian 2021-2025 mukaan Eteläsatamasta kehitetään elämyksellinen keskus, jossa kulttuuri ja vapaa-aika ovat vahvasti läsnä. Eteläsatamalla on tärkeä rooli Helsingin merellisyyden kehittämisessä ja kesällä järjestetty Helsinki Biennaali osoitti rannan merkityksellisyyden. Lyypekinlaiturille, reittiliikenteen lähtöpaikalle rakennettu paviljonki teki Biennaalin näkyväksi Eteläsatamassa ja Biennaali voisi mahdollisesti olla yksi tällainen väliaikainen toiminto, joka voisi levittäytyä alueelle laajemmin tulevina vuosina 2023 ja 2025.

Eteläsataman rakentaminen tulee tapahtumaan vaiheittain ja alueella tulee olemaan rakennustyömaita sekä väliaikaisia järjestelyjä useamman vuoden ajan. Työmaat Helsingin merellisessä sydämessä tulevat olemaan kaupungin näkyvimpiä ja keskeisimpiä rakennustyömaa-alueita. Osa yleisistä katu- ja jalankulkualueista tullaan toteuttamaan ensin väliaikaisin järjestelyin ja viimeistelemään vasta ympäröivien rakennushankkeiden valmistuttua. Väliaikaiset järjestelyt saattavat olla paikallaan useamman vuoden ajan ja rakennustyömaan aikaisilla järjestelyillä voidaan vaikuttaa alueen viihtyisyyteen ja toiminnallisuuteen mahdollistamalla alueelle väliaikaisia toimintoja.

Kaupunkiympäristön toimiala käynnistää vuonna 2022 selvityksen satamatoiminnoilta vapautuvien maa-alueiden väliaikaisen käytön mahdollisuuksien kartoittamiseksi Eteläsataman alueella. Länsisatamassa nykyinen satama-alue on jäämässä satama-alueeksi, eikä siellä ole tarpeen järjestää vastaavia viihtyvyyttä tukevia väliaikaistoimintoja kuin Eteläsatamassa.

Selvityksen tavoitteena on tutkia millaisia väliaikaiskäyttöjä alueelle olisi mahdollista osoittaa. Väliaikaisten toimintojen mahdollistamisella ylläpidetään alueen viihtyisyyttä, tuetaan asukaslähtöistä, matalan kynnyksen kaupunkitoimintaa sekä pienyritystoimintaa. Alueiden väliaikaisten toimintojen sekä vaiheittaisen muutoksen aikataulut sovitetaan satamatoimintojen siirtymisen ja muutosten aikatauluihin.

Esittelijä toteaa lisäksi, että Eteläsataman ja Katajanokan satamajärjestelyt, ml. uuden designmuseon rakentaminen sekä Katajanokanlaituri 4:ssä Stora Enson pääkonttorin rakennustyöt tulevat usean vuoden ajan hallitsemaan kaupungin merellistä julkisivua ja vaikuttamaan kaupunkilaisten, yrittäjien ja matkailijoiden viihtyisyyteen ja toimintaedellytyksiin alueella. Samalle aikajänteelle sijoittuu myös kaupungintalokortteleiden peruskorjaus. Siksi lautakunnan lausunnossa mainittu aikataulutus ja laaja yhteistyö eri osapuolien kesken on elintärkeää. Tässä voidaan käyttää hyväksi myös tulevaa Tukkutorin ja Helsingin Leijona Oy:n yhdistymistä ja osallistaa hankkeeseen laajalti alueen yrittäjiä ja myös asukkaita.

Esitys on lautakunnan lausunnon mukainen viimeisen kappaleen lisäyksellä.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 02.11.2021 § 596

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Satamatoimintojen uudelleenjärjestely käynnistää laajamittaisen muutosprosessin merellisen Helsingin ytimessä, kun satamatoiminnoille varatut alueet vapautuvat muuhun käyttöön. Eteläsataman maankäyttöä kehitetään ja alue rakentuu osaksi laajenevaa keskustatoimintojen aluetta ja kävelykeskustaa. Maankäytön muutoksen tavoitteena on edistää keskustan vetovoimaa ja viihtyisyyttä, tukea yritystoimintaa sekä rakentaa Helsingin niemeä kiertävää rantareittiä. Länsisatamassa ei ole tiedossa samanlaista alueenkäytön muutosta satama-alueen jäädessä nykyiseen käyttöön.

Uuden kaupunkistrategian mukaan Eteläsatamasta kehitetään elämyksellinen keskus, jossa kulttuuri ja vapaa-aika ovat vahvasti läsnä. Eteläsatamalla on tärkeä rooli Helsingin merellisyyden kehittämisessä ja kesällä järjestetty Helsinki Biennaali osoitti rannan merkityksellisyyden. Lyypekinlaiturille, reittiliikenteen lähtöpaikalle rakennettu paviljonki teki Biennaalin näkyväksi Eteläsatamassa ja Biennaali voisi mahdollisesti olla yksi tällainen väliaikainen toiminto, joka voisi levittäytyä alueelle laajemmin tulevina vuosina 2023 ja 2025.

Eteläsataman rakentaminen tulee tapahtumaan vaiheittain ja alueella tulee olemaan rakennustyömaita sekä väliaikaisia järjestelyjä useamman vuoden ajan. Työmaat Helsingin merellisessä sydämessä tulevat olemaan kaupungin näkyvimpiä ja keskeisimpiä rakennustyömaa-alueita. Osa yleisistä katu- ja jalankulkualueista tullaan toteuttamaan ensin väliaikaisin järjestelyin ja viimeistelemään vasta ympäröivien rakennushankkeiden valmistuttua. Väliaikaiset järjestelyt saattavat olla paikallaan useamman vuoden ajan ja rakennustyömaan aikaisilla järjestelyillä voidaan vaikuttaa alueen viihtyisyyteen ja toiminnallisuuteen mahdollistamalla alueelle väliaikaisia toimintoja.

Kaupunkiympäristön toimiala käynnistää vuonna 2022 selvityksen satamatoiminnoilta vapautuvien maa-alueiden väliaikaisen käytön mahdollisuuksien kartoittamiseksi Eteläsataman alueella. Länsisatamassa nykyinen satama-alue on jäämässä satama-alueeksi, eikä siellä ole tarpeen järjestää vastaavia viihtyvyyttä tukevia väliaikaistoimintoja kuin Eteläsatamassa.

Selvityksen tavoitteena on tutkia millaisia väliaikaiskäyttöjä alueelle olisi mahdollista osoittaa. Väliaikaisten toimintojen mahdollistamisella ylläpidetään alueen viihtyisyyttä, tuetaan asukaslähtöistä, matalan kynnyksen kaupunkitoimintaa sekä pienyritystoimintaa. Alueiden väliaikaisten toimintojen sekä vaiheittaisen muutoksen aikataulut sovitetaan satamatoimintojen siirtymisen ja muutosten aikatauluihin.

Esittelijä
va. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Salla Hoppu, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37240

salla.hoppu@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi