Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen alueelliset ja infra -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

HEL 2021-001703
Asialla on uudempia käsittelyjä
18. / 208 §

Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden hyväksyminen alueelliset ja infra -yhteisöryhmään kuuluville tytäryhteisöille

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alueelliset ja infra -yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Taustaa

Kaupunginvaltuuston hyväksymän voimassa olevan konserniohjeen mukaisesti kaupungin tytäryhteisöt salkutetaan markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin.

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta arvioidaan kokonaisharkintana käyttäen hyväksi seuraavia markkinaehtoisuuteen ja elinkeinotoiminnan harjoittamiseen liittyviä tunnusmerkkejä:

 • yhteisöä ei ole nimenomaisesti perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista luonnetta,
 • yhteisöllä ei ole julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä,
 • yhteisön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa,
 • yhteisö toimii kilpailuolosuhteissa (kilpailutilanne, markkinaehtoinen hinnoittelu),
 • yhteisön toiminta kohdistuu laajaan tai rajoittamattomaan asiakaskuntaan,
 • yhteisön toiminta perustuu pääosin omaan tulorahoitukseen, eikä julkiseen rahoitukseen tai tukeen.

Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin osana tytäryhteisökohtaista omistajastrategiaa.

Kaupungin omistajaohjauksessa voidaan konserniohjeen mukaan soveltaa erilaisia toimintaperiaatteita ja -tapoja markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen ja muiden tytäryhteisöjen välillä. Eri salkuissa oleville tytäryhteisöille voidaan esimerkiksi asettaa erilaisia velvollisuuksia raportoinnin, tiedottamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suhteen ja ne voivat noudattaa erilaista henkilöstöpolitiikkaa.

Konserniohjeen mukaan markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt kuuluvat pormestarin ja apulaispormestarien välisessä toimialajaossa pormestarin toimialaan. Muiden tytäryhteisöjen kuuluminen pormestarin tai apulaispormestarin toimialaan ratkaistaan asianomaisen yhteisön toimialan perusteella.

Muut kuin markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt

Edellä mainittujen konserniohjeessa määriteltyjen kriteerien perusteella kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta muihin kuin markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin.

Nämä noin 80 kaupungin tytäryhteisöä tuodaan päätöksentekoon jaoteltuna kaupungin konserniohjauksen talouden ja toiminnan seurannassa käytetyn yhteisöryhmittelyn mukaisesti.

Yhteisöryhmät ovat:

 • alueelliset ja infra,
 • asunnot,
 • elinvoima- ja markkinointi,
 • kulttuuri,
 • liikunta,
 • sosiaali- ja terveys,
 • toimitilat,
 • tukipalvelut ja muut.

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat

Kaupunginhallitus päätti liikelaitoksia ja tytäryhteisöjä koskevista omistajapoliittisista linjauksista 26.4.2011. Erityisesti omistuksen säilyttämistä koskevia linjauksia on sen jälkeen muutettu tytäryhteisökohtaisesti tarvittaessa.

Nykyiset omistajapoliittiset linjaukset eivät enää ole riittävän kattavat välittääkseen kaupungin omistajatahdon tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallituksille ja toimitusjohtajille. Omistajastrategioilla tulee pystyä aiempaa paremmin tukemaan ja edistämään tytäryhteisöjen pitkäaikaista kehittymistä. Kaupunginkansliassa on valmisteltu uudenlainen tytäryhteisökohtaisen omistajastrategian malli, jonka avulla on tarkoituksena kuvata tytäryhteisön johdolle kaupungin pidemmän aikavälin tavoitteita ja odotuksia yhteisöä kohtaan, jotta yhteisön johto osaa johtaa ja kehittää toimintaa oikean suuntaisesti oman toimivaltansa puitteissa.

Konserniohjeen mukaisesti kaupungin omistajuus on luonteeltaan strategista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista hyötyä pitkällä aikavälillä. Uudet tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat myös kaupungin omaa sitoutumista omistajana tytäryhteisöille asetettaviin keskipitkän aikavälin kehittämistavoitteisiin ym. linjauksiin, mikä tukee pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta omistajuudessa.

Uudessa tytäryhteisökohtaisessa omistajastrategiassa tehdään omistukseen, strategiseen tahtotilaan sekä hallitukseen liittyviä linjauksia kunkin tytäryhteisön tai niiden muodostaman alikonsernin osalta. Näiden linjausten tavoitteena on osaltaan tukea kaupungille yhteisön omistamisesta muodostuvan omistaja-arvon positiivista kehittymistä. Omistajastrategioiden aikaperspektiivi on noin viidestä seitsemään vuotta ja niitä päivitetään jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain tai yksittäistapauksessa aina tarpeen mukaan esimerkiksi toimintaympäristön merkittävien muutosten johdosta.

Konserniohjeen mukaisesti omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Kaupungin omistuksella yhteisöissä tulee olla kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite. Näin ollen omistuksen osalta keskeinen omistajastrategioissa linjattava asia on edelleen se, säilytetäänkö kaupungin omistus entisellään vai onko siihen tarkoitus tehdä muutoksia. Lisäksi määritellään muun muassa yhteisön tarkoitusta ja tehtävää, yhteisön merkitystä kaupungille sekä yhteisön salkutusta.

Strategista tahtotilaa koskevien linjausten osalta keskeisimmät asiat liittyvät tavoitetilaan sekä kehittämislinjauksiin keskipitkällä aikavälillä.

Hallitusta koskevien linjausten osalta tarkoituksena on vahvistaa edelleen tytäryhteisöjen hallitusten kollektiivista osaamista. Omistajastrategioissa määritellään tytäryhteisökohtaisesti tarkemmin niitä osaamisalueita, joita nimenomaan kyseisen tytäryhteisön tai -säätiön hallituksella tulisi kollektiivisesti olla ja jotka on tarpeen ottaa huomioon hallituksen jäseniä nimettäessä. Lisäksi määritellään mihin hallituspalkkioryhmään kyseinen yhteisö kuuluu.

Jäljempänä on mainittu liitteenä olevien omistajastrategialuonnosten keskeisimpiä kohtia eri tytäryhteisöjen ja/tai niiden muodostamien alikonsernien osalta. Tytäryhteisökohtaisissa omistajastrategioissa ei ole otettu erikseen kantaa vuoden 2020 toimintaan ja talouteen olennaisesti vaikuttavaan koronaviruspandemiaan strategioiden pitemmän aikavälin näkökulmasta johtuen.

Omistajastrategioista on käyty keskustelua kunkin tytäryhteisön hallituksen ja toimivan johdon kanssa ennen päätöksentekoa.

Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy

Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa tai hallita Etelä-Hermannin asemakaava-alueilla olevia pysäköintitiloja ja tontteja tai -alueita ja harjoittaa pysäköintitoimintaa luovuttamalla autopaikkojen käyttöoikeuksia osakkeenomistajille. Yhtiö voi tarjota autopaikkojen käyttöoikeuksia osakkeenomistajille. Yhtiö voi tarjota autopaikkoja myös ulkopuolisille käyttäjille, mikäli siitä ei aiheudu haittaa yhtiön osakkaille. Ulkopuolisilta perittävien korvausten suuruudesta päättää hallitus.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiö mahdollistaa keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaan pysäköinnin järjestämisen ylläpitäen ja kehittäen kaupungin aluerakentamisen tavoitteiden mukaisia pysäköintiratkaisuja (asukas-, vuorottais- ja lyhytaikainen pysäköinti) toiminta-alueellaan.

Yhtiön toiminta jatkuu pääperiaatteiltaan entisellään. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy

Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia toteuttaa, omistaa, vuokrata, luovuttaa, hallita, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 39. kaupunginosan (Tapaninkylä) Tapanilan Fallkullan alueella sijaitsevia asuntotontteja ja liityntäpysäköintiä palvelevia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden autopaikkoja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen. Toiminnassaan osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannusperiaatetta.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 100%.

Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaiden pysäköintiratkaisujen järjestämisen toiminta-alueellaan kaupungin aluerakentamisen tavoitteiden mukaisesti (asukas-, vuorottais-, lyhytaikainen ja liityntäpysäköinti).

Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Helsingin Väylä Oy

Helsingin Väylä Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita vuokra- ja käyttöoikeuden nojalla Helsingin kaupungin Kampin ja Kluuvin kaupunginosissa pääosin yleisillä kaupunki- ja puistoalueilla olevaa maanalaista kiinteistöä ja omistaa sille rakennettua maanalaista huolto- ja pysäköintiliikenteen väylää.

Yhtiön toimialana on lisäksi mainitun väylän ja siihen liittyvän kaupungin omistaman Kluuvin ajotunnelin ylläpitäminen ja vastata niiden hallinnoinnista ja operoinnista.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiö mahdollistaa keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaan maanalaisen huolto- ja pysäköintiliikenteen väylän ja siihen liittyvät toiminnot ylläpitäen kaupungin tavoitteiden mukaisia pysäköinnin ja liikenteen (maanalaisia) infraratkaisuja toiminta-alueellaan.

Yhtiön toiminta jatkuu pääperiaatteiltaan entisellään. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät toimintavarmuuteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen sekä kustannustehokkuuteen.

Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy

Hernesaareen jätteen putkikeräys Oy:n päätoimialana on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Hernesaaren uudella asuin- ja toimitila-alueella alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen / jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluita osakkeenomistajilleen.

Lisäksi yhtiö voi järjestää alueella osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 100% ja äänivaltaosuus on 100 %.

Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa keskitetyn ja kustannustehokkaan jätteen keräämisen järjestämisen toiminta-alueellaan. Yhtiön tavoitteena on syntypaikkalajittelun lisääminen kustannustehokkaasti ja kierrätystietoisuuden lisääminen, keskittyminen putkikeräysjärjestelmän kehitykseen sekä uusien liittyjien vaatimiin investointeihin.

Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n toimialana on huolehtia Itä-Pasilan alueen asuin- ja liikekortteleiden asemakaavan mukaisen autopaikkavelvoitteen täyttämisestä sekä alueen pysäköinnin järjestämisestä ja hoidosta, hallita osakkeenomistuksen tai vuokraoikeuden nojalla pysäköintipaikkoja ja -tiloja sekä muitakin rakennuksia, tontteja ja tiloja, joita voidaan luovuttaa paitsi pitkä- ja lyhytaikaisilla vuokrasopimuksilla yhtiön osakkaille ja ulkopuolisille vuokraajille, myös yleiseen lyhytaikaiseen käyttöön.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 31,12 % ja äänivalta 50,82%.

Yhtiö mahdollistaa keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaiden pysäköintiratkaisujen järjestämisen toiminta-alueellaan kaupungin aluerakentamisen tavoitteiden mukaisesti (asukas-, vuorottais- ja lyhytaikainen pysäköinti). Yhtiön tarkoituksena on tuottaa voittoa. Osingonjaosta päätetään vuosittain yhtiökokouksessa.

Yhtiön volyymin kehitys on sidoksissa yhtiön toiminta-alueen mahdolliseen laajentumiseen. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, sijoitetun pääoman tuottovaatimukseen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren ja Saukonpaaden uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää koonta-asemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen /jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä kierrätys- ja jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Kaupungin omistus- ja äänivaltaosuus on tällä hetkellä 100 %.

Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa keskitetyn ja kustannustehokkaan jätteen keräämisen järjestämisen toiminta-alueellaan. Yhtiön tavoitteena on syntypaikkalajittelun lisääminen kustannustehokkaasti ja kierrätystietoisuuden lisääminen, keskittyminen putkikeräysjärjestelmän kehitykseen sekä uusien liittyjien vaatimiin investointeihin.

Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy

Jätkäsaaren Pysäköinti Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia maanvuokraoikeuden perusteella omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimitila-alueen osayleiskaavan nro 11350 rajaamalle alueelle rakennettavia kahta tai useampaa korttelia palvelevia yhteispysäköintilaitoksia sekä niihin mahdollisesti sijoittuvia yhteisväestönsuoja- ja muita tiloja. Yhtiö voi lisäksi järjestää näihin liittyviä alueellisia palveluita.

Kaupungin omistusosuus on tällä hetkellä 3,75 % ja äänivaltaosuus 100 %.

Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaiden pysäköintiratkaisujen järjestämisen toiminta-alueellaan kaupungin aluerakentamisen tavoitteiden mukaisesti (asukas-, vuorottais-, lyhytaikainen ja liityntäpysäköinti).

Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n toimialana on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kaupunginosan (Hermanni) Kalasataman uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen /jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Kaupungin omistusosuus on tällä hetkellä 8,16 % ja äänivaltaosuus 100 %.

Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa keskitetyn ja kustannustehokkaan jätteen keräämisen järjestämisen toiminta-alueellaan. Yhtiön tavoitteena on syntypaikkalajittelun lisääminen kustannustehokkaasti ja kierrätystietoisuuden lisääminen, keskittyminen putkikeräysjärjestelmän kehitykseen sekä uusien liittyjien vaatimiin investointeihin.

Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä yhtiön omavaraisuusasteeseen.

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin Keski-Pasilan uusilla asuin- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Kaupungin äänivaltaosuus on 100 %.

Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa keskitetyn ja kustannustehokkaan jätteen keräämisen järjestämisen toiminta-alueellaan. Yhtiön tavoitteena on syntypaikkalajittelun lisääminen kustannustehokkaasti ja kierrätystietoisuuden lisääminen, keskittyminen putkikeräysjärjestelmän kehitykseen sekä uusien liittyjien vaatimiin investointeihin.

Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin pysäköintilaitos

Kiinteistö Oy Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää pysäköintilaitosta Helsingin kaupungin 54. kaupunginosassa (Vuosaari) vuokrasopimuksen nojalla hallitsemassaan Mosaiikkitorin ja Valopaadentien siltakannen alapuolella olevassa tilassa sekä sanotun kaupunginosan korttelin nro 54179 tontilla nro 3 olevan rakennuksen kahdessa alimmassa kerroksessa ja omistaa ja hallita mainittuun tilaan rakennuttamaansa pysäköintilaitosta. Yhtiön toimialana on lisäksi osoittaa osakkaidensa käyttöön voimassa olevan asemakaavan, rakennuslupien sekä osakkaiden kesken erikseen sovitun osakassopimuksen osoittaman määrä pysäköintipaikkoja.

Kaupungin omistusosuus on 88,32 %.

Yhtiö ylläpitää kaupungin aluerakentamisen tavoitteiden mukaisia pysäköintiratkaisuja (asukas-, liityntä- ja lyhytaikainen pysäköinti) toiminta-alueellaan.

Yhtiön toiminta jatkuu pääperiaatteiltaan entisellään. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n toimialana on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 49. (Laajasalo) Kruunuvuorenrannan sekä Borgströminmäen ja Gunillankallion uusilla asuin- ja toimitila-alueilla jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen /jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä kierrätys- ja jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Kaupungin omistusosuus on tällä hetkellä 15,6 % ja äänivaltaosuus 100%.

Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa keskitetyn ja kustannustehokkaan jätteen keräämisen järjestämisen toiminta-alueellaan. Yhtiön tavoitteena on syntypaikkalajittelun lisääminen kustannustehokkaasti ja kierrätystietoisuuden lisääminen, keskittyminen putkikeräysjärjestelmän kehitykseen sekä uusien liittyjien vaatimiin investointeihin.

Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Postipuiston Pysäköinti Oy

Postipuiston Pysäköinti Oy:n toimialana on toteuttaa, omistaa, vuokrata, luovuttaa, hallita, ylläpitää ja uudistaa Helsingin kaupungin 17. kaupunginosan (Pasila) uudella asuntoalueella (Postipuiston pohjoisosa) asuntotontteja palvelevia ja niiden ulkopuolisia pysäköintilaitoksia ja -alueita ja niiden autopaikkoja sekä tuottaa näihin perustuvia omakustannusperusteisia palveluja osakkeenomistajilleen. Toiminnassaan osakkaisiinsa nähden yhtiö noudattaa omakustannusperiaatetta.

Yhtiön toiminta jakaantuu kahteen sopimusalueeseen. Sopimusalue 1:n tonttien autopaikoitus toteutetaan kortteliin 17124 rakennettavalla pysäköintilaitoksella, ja sopimus-alue 2:n tonttien autopaikoitus toteutetaan kortteliin 17129 rakennettavalla pysäköinti-laitoksella.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 100%.

Kaupungilla on vahva aluekehitysintressi yhtiössä. Yhtiö mahdollistaa keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaiden pysäköintiratkaisujen järjestämisen toiminta-alueellaan kaupungin aluerakentamisen tavoitteiden mukaisesti (asukas-, vuorottais- ja lyhytaikainen pysäköinti).

Yhtiön volyymin ja taloudellisen kannattavuuden kehitys on sidoksissa yhtiön toiminta-alueen aluerakentamisen etenemiseen. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät oikea-aikaisiin investointeihin alueen kokonaiskehitys huomioiden, asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, investointien ja ylläpidon kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Suomenlinnan Liikenne Oy

Suomenlinnan Liikenne Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa matkustaja-aluksia ja harjoittaa kotimaanliikennettä matkustaja-aluksilla Helsingissä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 100%.

Yhtiö tuottaa kaupungin tavoitteiden mukaisia lauttaliikennöintipalveluja HKL:lle ja kehittää vesiliikenteen palveluita Helsingin alueella kustannustehokkaasti, asiakaslähtöisesti ja ympäristöystävällisesti huomioiden Helsingin merellisen strategian.

Yhtiön toiminta jatkuu pääperiaatteiltaan entisellään ottaen huomioon HKL:n sopimusjärjestelyt HSL:n ja Suomen valtion kanssa. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät asiakaskeskeisyyteen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen, kustannustehokkuuteen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Töölönlahden Pysäköinti Oy

Töölönlahden Pysäköinti Oy:n toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa tai hallita Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa olevaa asemakaavan 10855 määrittelemää maanalaista määräalaa sekä omistaa ja hallita sille rakennettua maanalaista pysäköintilaitosta pääosin asemakaavan 10920 mukaisia auto- ja väestönsuojapaikkoja varten.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on tällä hetkellä 100%.

Yhtiö mahdollistaa keskitetyn ja maankäytöllisesti tehokkaan pysäköinnin järjestämisen ylläpitäen kaupungin tavoitteiden mukaisia pysäköintiratkaisuja sekä pysäköintilaitosta toiminta-alueellaan.

Yhtiön toiminta jatkuu pääperiaatteiltaan entisellään. Yhtiölle omistajastrategiassa määriteltävät keskeiset tavoitteet liittyvät omaisuuden arvon säilyttämiseen, Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttamiseen sekä riittävään vakavaraisuuteen.

Lopuksi

Tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat kuvastavat kaupungin pitkän aikavälin omistajalinjauksia kunkin tytäryhteisön osalta. Linjausten on oltava yhteisöjen toiminnan kehittämisen tukemiseksi riittävän pitkäjänteisiä. Omistajastrategioissa asetetaan tytäryhteisöille keskipitkälle aikavälille kaupunkiomistajan näkökulmasta keskeiset tavoitteet / kehityssuunnat ja niiden avainmittarit.

Omistajastrategioiden myötä on tarkoituksena luopua erillisestä vuotuisesta talousarviotavoitteiden asettamisprosessista. Omistajastrategioiden tavoitteet ovat pitkäjänteisempiä ja ne kiinnitetään paremmin kaupunkistrategiaan kuin nykyiset vuosittain erikseen asetettavat tavoitteet.

Yhtiöiden vaiheittaista etenemistä kohti konkreettisia tavoitetasoja ja/tai tavoitteilla osoitettuun haluttuun kehityssuuntaan seurataan säännöllisesti osana tytäryhteisöjen raportointia ja muuta seurantaa. Tuloksista raportoidaan konsernijaostolle ainakin yhteisöraporttien yhteydessä 1-2 kertaa vuodessa.

Jos mittarit osoittavat, että kehitys ei jonkun tytäryhteisön osalta ole tavoitteiden suuntaista, asiaan puututaan tarpeen mukaan konserniohjauksen keinoin. Tarvittaessa kehityssuuntaa osoittavia tavoitteita voidaan myös vuosittain tarkentaa konserniohjauksella yhteisöille asetettavilla omistajastrategian mukaisten mittareiden raja-arvoilla.

Omistajastrategioiden sekä niissä määriteltyjen keskeisten tavoitteiden ja mittareiden päivitystarvetta tarkastellaan jatkossa vähintään kaupunkistrategiakausittain.

Konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallitus päättää omistajastrategioista konsernijaoston esityksen pohjalta.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 08.03.2021 § 18

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä alueelliset ja infra -yhteisöryhmään kuuluvien tytäryhteisöjen omistajastrategiat liitteiden mukaisesti.

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 310 36445

miia.aho@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 07.04.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445

miia.aho@hel.fi