Yhtiökokoukset vuonna 2021, Palvelukeskus Albatross Oy

HEL 2021-001805
Asialla on uudempia käsittelyjä
19. / 34 §

Palvelukeskus Albatross Oy:n varsinainen yhtiökokous vuonna 2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan siten, että yhtiön hallitukseen valitaan yksikön päällikkö Pasi Lönnberg ja yksikön päällikkö Johannes Möttönen, molemmat kaupunkiympäristön toimialalta, yhtiöjärjestyksessä mainituksi toimikaudeksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Palvelukeskus Albatross Oy on kaupungin tytäryhteisö, jossa kaupungin omistusosuus osakkeista on 79,0 %. Yhtiön toimialaluokitus on "muiden kiinteistöjen vuokraus ja hallinta". Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen ylläpitäminen. Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla 54. kaupunginosan (Vuosaari) korttelissa 540180 sijaitsevaa tonttia nro 2 ja sille rakennettua rakennusta. Rakennuksessa toimii sosiaali- ja terveystoimen palvelutiloja, mm. terveysasema ja neuvola sekä lisäksi mm. Helsingin seurakuntayhtymän ja KELA:n palvelutiloja.

Vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen on kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 2.3.2020 perusteella nimetty Sari Hildén ja Markku Metsäranta kaupunkiympäristön toimialalta vuonna 2022 päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunkiympäristön toimialalta 12.2.2021 saadun ilmoituksen mukaan toimikaudeksi 2021-2022 esitetään hallitusjäsenten vaihtamista siten, että hallitukseen valittaisiin Pasi Lönnberg ja Johannes Möttönen, joiden suostumus tehtävään on saatu. Esitetyt henkilöt toimivat yksikön päällikköinä kaupunkiympäristön rakennettu ympäristö Rya /Tilat palvelualueella.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi