Katusuunnitelma, Itäbaana, Tupasaarentie, Hiihtäjäntie, Kulosaari, Herttoniemi

HEL 2021-001838
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 354 §

Kulosaaren puistotie, Kipparlahdensilmukka, Hiihtäjänkuja, katusuunnitelmien hyväksyminen, Kulosaari, Herttoniemi

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat projektipäällikkö Jari Hurskainen, yksikön päällikkö Katriina Arrakoski ja liikenneinsinööri Ilari Heiska. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Amanda Pasanen: Pyydän asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Amanda Pasasen ehdotuksesta.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä seuraavat liitteenä olevat katusuunnitelmat:

  • Kulosaaren puistotie välillä Tupasaarentie−Kipparlahdensilmukka suunnitelmapiirustus nro 31556/1 (liite 2)
  • Kipparlahdensilmukka välillä Kulosaaren puistotien silta−Kipparlahden ylikulkukäytävä suunnitelmapiirustus nro 31557/1 (liite 4)
  • Hiihtäjänkuja suunnitelmapiirustus nro 31558/1 (liite 7)
  • Kipparlahden ylikulkukäytävä katusuunnitelmaa varten pääpiirustus nro 31559/1 (liite 8).
Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Kulosaaren puistotie ja Kipparlahdensilmukka ovat nykyisiä paikallisia kokoojakatuja, joiden pohjoisreunalla on jalkakäytävä ja kaksisuuntainen pyörätie. Kaduilla kulkee kaksi bussilinjaa idästä länteen, ajaen kuitenkin toiseen suuntaan eri katuja pitkin kulkematta näiden katujen kautta.

Hiihtäjänkuja on nykyinen päättyvä tonttikatu, jolla on jalkakäytävä länsireunalla. Kadun kautta pääsee ajamaan liikerakennuksen pysäköintiin ja logistiikkapihalle sekä metron liityntäpysäköintiin.

Edellä mainittujen katujen lisäksi suunniteltu Itäbaanan linjaus kulkee Kipparlahdensilmukan EV-alueen ja Saunalahden/Fastholman selännemetsän kautta muodostaen Tupasaarentien ja Hiihtäjäntien välille noin kilometrin pituisen Itäbaanan osan. Näiden edellä mainittujen puistoalueiden osalta itäbaanan puistosuunnitelmat hyväksytään kaupunkiympäristölautakunnassa erikseen.

Katusuunnitelmat pohjautuvat Itäbaanan alustavaan yleissuunnitelmaan (v. 2014), yleiskaavan baanaverkkoon (v. 2016) ja Kivinokan asemakaavaan nro 12624 (v. 2023). Muut voimassa olevat asemakaavat, joihin katusuunnitelmat perustuvat ovat 7248, 10025, 11198,11621.

Katusuunnitelmilla mahdollistetaan Itäbaanan rakentaminen Kulosaaren ja Herttoniemen välillä. Baanat ovat pyöräliikenteen runkoväyliä, jotka yhdistävät seudun suurimmat asuinalueet suuriin työpaikkakeskittymiin. Lähtökohtana on ollut suunnitella mahdollisimman houkutteleva Itäbaanan osuus, joka olisi turvallinen, suora, vaivaton ja miellyttävä käyttää.

Suunniteltu osuus liittyy lännessä rakennettuun pyöräkatuun Kulosaaren puistotiellä ja idässä Hiihtäjäntiehen, jolle Itäbaana rakentuu alueen muun rakentamisen yhteydessä.

Kipparlahdensilmukan bussipysäkin länsipuolella on Kivinokan vaahteralehto, jonka uhanalaisuusluokka on silmälläpidettävä. Suunnitelman mukaan kadun rakentaminen luiskineen voidaan tehdä katualueella.

Kivinokan uudessa asemakaavassa nro 12624 katualuetta on laajennettu, jotta suunnitelmassa esitetty kiertoliittymä ja pysäköintialue saadaan toteutettua alueelle.

Suunnitelma

Kulosaaren puistotie välillä Tupasaarentie–Kipparlahdensilmukka piirustus nro 31556/1 (liite 2)

Kadun pohjoisreunan nykyinen pyörätie muutetaan yksisuuntaiseksi pyörätieksi. Kadun eteläreunaan rakennetaan uusi yksisuuntainen pyörätie. Nykyisen Kulosaaren puistotien sillan kohdalla pyörätie muuttuu pyöräkaistaksi.

Kipparlahdensilmukka välillä Kulosaaren puistotien silta–Kipparlahden ylikulkukäytävä piirustus nro 31557/1 (liite 4), Kipparlahden ylikulkukäytävä pääpiirustus nro 31559/1 (liite 8)

Kipparlahdensilmukan länsipäässä pohjoisreunan nykyinen pyörätie muutetaan yksisuuntaiseksi pyörätieksi. Nykyisen Kulosaaren puistotien sillan kohdalla eteläreunalla on pyöräkaista. Kipparlahdensilmukan länsipäähän rakennetaan kiertoliittymä, jossa yksisuuntaiset pyörätiejärjestelyt muutetaan turvallisesti kaksisuuntaiseksi pyörätieksi.

Kiertoliittymän itäpuolelle rakennetaan pysäköintialue Kivinokan virkistysalueen kävijöille. Kiertoliittymästä itään Itäbaana jatkuu kaksisuuntaisena pyörätienä metsäisellä suojaviheralueella (EV). Suojaviheralueelle on laadittu erillinen puistosuunnitelma. Baanan rinnalle rakennetaan kaksi metriä leveä jalkakäytävä.

Baanan, pysäköintialueen ja kiertoliittymän ja niiden luiskien kohdalla oleva puusto poistetaan kokonaisuudessaan. Uutta puustoa ja pensaita istutetaan ympyrän keskiosaan, pysäköintialueen lähelle ja kiertoliittymän pohjoispuolelle. Niittyalueita tulee Itäbaanan eteläreunalle ja pysäköintialueen läheisyyteen.

Kipparlahdensilmukan ylikulkukäytävä on uusi silta, jota pitkin baanan linjaus viedään metroradan vieressä Kipparlahdensilmukan yli. Sillan länsipäässä Kipparlahdensilmukan reunaan rakennetaan betoninen tukimuuri pitämään luiskaa paikoillaan. Sillan itäpäässä Itäbaana jatkuu metroradan vieressä korkealla penkereellä. Penkereen rakentaminen edellyttää sen alaosaan korkean tukimuurin. Sillan ja penkereen kaide levytetään ja siihen on suunniteltu taidetta näkymään baanan suuntaan.

Metrosillan ja Kipparlahden ylikulkukäytävän alle sijoittuu uusi pysäköintialue, joka palvelee Vanhankaupunginselän virkistysalueelle saapumista. Pysäköintialue sijaitsee osittain raideliikenteelle varatulla kaava-alueella ja osittain lähivirkistysalueella. Alueen sijoittamisesta raideliikennealueelle on sovittu kaupunkiliikenteen kanssa. Sijoittuminen puistoalueelle on huomioitu puistosuunnitelmassa eikä vaikuta puiston käytettävyyteen.

Hiihtäjänkuja piirustus nro 31558/1 (liite 7)

Hiihtäjänkuja muutetaan pyöräkatumaiseksi tonttikaduksi, jossa korostetaan baanareittiä punaisella asfaltilla. Logistiikkapihan ja pysäköintilaitoksen ajot tulevat nupukivialueen yli ja riittäviin näkemiin on kiinnitetty suunnittelussa huomioita.

Suunnitelmien tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevista suunnitelmaselostuksista nrot 31556/1 (liite 1), 31557/1 (liite 3) ja 31558/1 (liite 6). Koostepiirustus on liitteenä 5.

Kadut sopeutuvat asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttävät toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnitelmat on laadittu yhteistyössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymän (HSY), Helen sähköverkko Oy:n, Telia Finland Oyj:n, DNA Oyj:n ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa.

Katusuunnitelmaluonnokset ovat olleet sähköisesti esillä kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 2.−15.6.2021 (Kulosaaren puistotie ja Kipparlahdensilmukka) ja 17.−30.11.2021 (Hiihtäjänkuja) välisen ajan. Suunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus Herttoniemen siirtolapuutarhalaisille pidettiin 3.6.2021. Esillä olosta ja mahdollisuudesta mielipiteen esittämiseen on tiedotettu alueen talouksiin postitetulla tiedotekirjeellä, kaupungin verkkosivuilla sekä Helsingin Uutisten paikallispainoksessa.

Esillä olon aikaiset asukaspalautteet on kirjattu vuorovaikutusmuistioon, joka on liitteenä 9.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet sähköisesti nähtävillä kaupunkiympäristön asiakaspalvelupisteessä ja Helsingin kaupungin verkkosivuilla 12.– 25.4.2023 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta ja mahdollisuudesta muistutuksen antamiseen ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille, sekä muille osallisille yleistiedoksiantona. Lisäksi asiasta on ilmoitettu kaupungin verkkosivuilla.

Muistutusten käsittely

Suunnitelmista jätettiin kaksi muistutusta.

Muistutukset on käsitelty ja niihin annetut vastineet löytyvät liitteenä 10 olevasta muistiosta. Muistutukset eivät aiheuta muutoksia laadittuihin katu- ja puistosuunnitelmiin.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelmien rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 3 180 000 euroa (alv. 0 %). Kustannukset jakautuvat kaduittain seuraavasti:

 

  yht. euroa (alv. 0 %) euroa/m²(alv. 0 %)
Kulosaaren puistotie 280 000 51 
Kipparlahdensilmukka   2 710 000 434
Hiihtäjänkuja  190 000 174

Kipparlahden ylikulkukäytävän rakennuskustannukset tukimuureineen ovat 1 900 000 euroa ja ne on huomioitu osana Kipparlahdensilmukan kustannuksia.

Katujen vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 45 000 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset ovat noin 15 000 euroa kalliimmat kuin nykyisin.

Katujen rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2023 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Toimivalta

Hallintosäännön 16 luvun 1 § 2 mom. kohdan 11 mukaan kaupunkiympäristölautakunta päättää katu-, puisto- tai muun yleisen alueen suunnitelman hyväksymisestä lukuun ottamatta taloudellisesti tai periaatteellisesti vähäisiä suunnitelmia.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Jari Hurskainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 21378

jari.hurskainen@hel.fi