Kokoonpanon muutos, musiikkitalon säätiön hallitus

HEL 2021-001849
Asialla on uudempia käsittelyjä
17. / 32 §

Helsingin Musiikkitalon säätiön hallituksen varapuheenjohtajan ja jäsenen valinta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Helsingin Musiikkitalon säätiön hallituksen varapuheenjohtajaksi Marit af Björkestenin Yleisradio Oy:stä ja jäseneksi Emilie Gardbergin Taideyliopistosta keväällä 2022 päättyvän toimikauden loppuun.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin Musiikkitalon säätiön tarkoituksena on edistää monipuolisen musiikkikulttuurin esille tuomista Musiikkitalossa. Säätiö myöntää avustuksia ja apurahoja sen tarkoitusta edistävään toimintaan ja hankintoihin eikä se tavoittele taloudellista voittoa. Sen jakamat tuet toteutuvat pääasiassa lahjoitusvaroin. Avustustoiminnan tavoitteena on Musiikkitalon musiikkitarjonnan monimuotoistaminen ja kynnyksen madaltaminen erilaisille esiintyjille ja yleisöille.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi 2.3.2020 § 16 säätiön hallituksen puheenjohtajaksi apulaispormestari Nasima Razmyarin, varapuheenjohtajaksi Gunilla Ohlsin Yleisradio Oy:stä sekä jäseniksi Kaarlo Hildénin Taideyliopistosta ja Pekka Kaurasen Helsingin Musiikkitalo Oy:stä. Hallituksen toimikausi jatkuu vuoden 2022 kevääseen.

Gunilla Ohls on siirtynyt eläkkeelle ja Yleisradio esittää hänen tilalleen säätiön hallitukseen strategia- ja asiakkuusjohtaja Marit af Björkesteniä.

Kaarlo Hildén on siirtynyt Sibelius-Akatemian dekaanin tehtävästä Taideyliopiston rehtoriksi ja hänen tilalleen säätiön hallitukseen on ehdolla uusi dekaani Emilie Gardberg.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 kohdan mukaan konsernijaosto päättää jäsenten nimeämisestä säätiöiden toimielimiin. Helsingin Musiikkitalon säätiön sääntöjen mukaan Helsingin kaupunki nimeää myös Musiikkitalon muiden omistajien esittämät jäsenet säätiön hallitukseen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi