Valtuustoaloite, Tekojääkenttä Herttoniemenrannan urheilupuistoon

HEL 2021-002229
Asialla on uudempia käsittelyjä
29. / 318 §

Valtuutettu Mauri Venemiehen aloite tekojääkentästä Herttoniemenrannan liikuntapuistoon

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Mauri Venemies ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Herttoniemenrannan liikuntapuistoon rakennetaan uusi tekojääkenttä nykyisen hiekkakentän paikalle.

Kaupunginhallitus toteaa, ettei kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pidä tekojääkentän rakentamista Herttoniemenrannan liikuntapuistoon mahdollisena nykyisillä taloudellisille ja toiminnallisilla edellytyksillä.

Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän pysyvää tekojäärataa. Viime vuosina ovat valmistuneet uudet tekojääkentät Jätkäsaareen, Lauttasaareen ja Laajasaloon. Laajasalon tekojää sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Herttoniemenrannasta ja on hyvin saavutettavissa julkisella liikenteellä. Herttoniemen alueelle on lisäksi tulossa uusi harjoitusjäähalli, jonka rakennustyöt alkavat syksyllä. Harjoitushalliin tulee myös yleisöluisteluvuoroja. Sekä Laajasalon tekojäärata että uusi jäähalli palvelevat hyvin myös Herttoniemenrannan asukkaita.

Tekojääradan investointikustannukset ovat noin 800 000–2 000 000 euroa riippuen sijainnista, maaperästä ja kentän yhteyteen rakennettavasta muusta infrastruktuurista. Investointikustannusten lisäksi tekojääradasta koituu vuosittaisia käyttökustannuksia noin 100 000 euroa seuraavien 20−30 vuoden ajan.

Seuraavaksi tekojääverkosto laajenee Johanneksenpuiston radalla, jonka on tarkoitus olla toiminnassa vuonna 2022. Vuosaareen tekojääradan rakentamista on suunniteltu vuodelle 2025. Tasaisen alueellisen jakautumisen näkökulmasta seuraavaa tekojääkenttää tulisi suunnitella Länsi-Helsinkiin.

Asiasta on saatu kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja kaupunkiympäristölautakunnan lausunnot. Vastaus on lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 655

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 15.06.2021 § 88

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä tällä hetkellä tekojääradan rakentamista Herttoniemenrannan liikuntapuistoon mahdollisena nykyisillä taloudellisille ja toiminnallisilla edellytyksillä.

Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän pysyvää tekojäärataa sekä vuosittain rakennettava Rautatientorin jääpuisto (poislukien vuosi 2021). Viime vuosina ovat valmistuneet radat Jätkä- ja Lauttasaareen sekä Laajasaloon. Seuraavaksi tekojäärataverkosto laajenee Johanneksenpuiston radalla, jonka olisi tarkoitus olla toiminnassa vuonna 2022. Vuosaareen tekojääradan rakentamista on suunniteltu vuodelle 2025.

Maaria Mäntyniemen vuonna 2015 valmistuneen pro gradu -työn Liikuntapaikkojen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla mukaan seuraavat tekojääradat tulisi rakentaa Itä-, Pohjois- tai Luoteis-Helsinkiin. Sopivia alueita voisivat olla muun muassa Vuosaari, Ruskeasuo, Haaga tai Tali. Vuosaaren radan rakentamisen jälkeen seuraavaa tekojääaluetta tulisikin siis suunnitella Länsi-Helsinkiin. Herttoniemen jäähallin rakennustyöt ovat alkamassa syksyllä 2021, jonne on suunniteltu yleisöluisteluaikoja.

Tekojääratojen rakentamista hidastavat yleisesti liikuntapalveluiden määrärahojen puute. Yhden tekojääradan rakentamisen investointikustannukset ovat viime vuosina olleet noin 800 000 – 2 000 000 euroa riippuen radan lisäksi rakennettavasta muusta infrastruktuurista, kuten pukuhuoneista ja aidoista. Samoin haastava maaperä tai sijainti voivat nostaa rakentamiskuluja entisestään.

Investointikustannusten lisäksi tekojääradasta koituu kaupungille vuosittaisia käyttökustannuksia työntekijöistä, energiasta sekä aineista ja tarvikkeista noin 100 000 euroa seuraavien 20 - 30 vuoden ajan. Uusien tekojääradan kokoluokan hankkeiden toteuttaminen ei ole mahdollista liikuntapalveluiden nykyisillä investointi- ja käyttömäärärahoilla, vaan molempia olisi korotettava ennen uusien rakentamispäätösten tekoa.

Liikuntapoliittisesta ja Helsingin liikuntastrategisesta näkökulmasta tekojääratojen rakentaminen ovat perusteltuja ehdotuksia. Ne lisäävät kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia sekä madaltavat liikkumaan lähtemisen kynnystä muun muassa maksuttomuutensa ansiosta. Samoin ratojen rakentamisella olisi myönteisiä vaikutuksia myös alueen nuorison kannalta merkittävänä harrastusmahdollisuuksia lisäävänä sekä sosiaalista integraatiota ja hyvinvointia edistävänä toimenpiteenä. Kuitenkin ennen tekojääratojen suunnittelua ja rakentamispäätöksiä tulisi varmistaa liikuntapalveluiden investointi- ja käyttötalousmäärärahojen riittävyys.

Herttoniemenrannan liikuntapuiston kentän kehittämismahdollisuuksista on valtuutettujen ohella kiinnostunut paikallinen jalkapalloseura. Puotinkylän Valtti haluaisi vuokrata kentän ja asentaa siihen tekonurmimaton. Alustavissa keskusteluissa liikuntapalvelut ja Valtti ovat päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että Herttoniemenrannan liikuntapuiston kenttä olisi kuitenkin talvisin luistelijoiden ja päivisin läheisten koulujen käytössä. Valtti on suhtautunut myös myötämielisesti siihen, että paikallisille asukkaille myönnettäisiin kentältä vapaakäyttövuoroja prime time -aikoina. Näin ollen tekonurmipintainen kenttä parantaisi alueen kaikkien asukkaiden liikuntamahdollisuuksia.

25.05.2021 Pöydälle

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 08.06.2021 § 323

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Herttoniemenrannan liikuntapuisto, jonne tekojäätä ehdotetaan, on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala vastaa liikuntapuistojen palveluista ja niiden kehittämisestä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan tekemän tekojääratojen verkostosuunnitelman perusteella seuraavaksi on suunniteltu Vuosaaren tekojääradan rakentamista. Se on aikatauluteuttu vuodelle 2025.

Viime vuosina Helsinkiin on valmistunut useita tekojääratoja, joista Laajasalon tekojäärata sijaitsee noin kahden kilometrin päässä Herttoniemenrannasta. Se on hyvin saavutettavissa myös julkisella liikenteellä Herttoniemenrannasta. Lisäksi uuden harjoitusjäähallin rakentaminen aivan Herttoniemenrannan tuntumaan Herttoniemen kartanon pohjoispuolelle, Linnanrakentajantien ja Abraham Wetterin tien risteykseen alkaa tänä syksynä. Halliin on suunniteltu tulevan myös yleisöluisteluaikoja. Sekä Laajasalon tekojäärata että halli palvelevat hyvin myös herttoniemenrantalaisia.

Jäädytykseen ja huoltoon liittyville laitteille tarvitaan rakennus. Se puolestaan vaikuttaa kaupunki- ja maisemakuvaan. Alustavasti voidaan todeta, ettei Herttoniemenrannan liikuntapuiston kentän muuttamisella tekojääksi olisi merkittäviä vaikutuksia, sillä liikuntapuiston lähiympäristössä ei ole maisemallisia arvokohteita.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Milja Halmkrona, maisema-arkkitehti: 31026323

milja.halmkrona@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi