Valtuustoaloite, Tekojääkenttä Herttoniemenrannan urheilupuistoon

HEL 2021-002229
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 73 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Mauri Venemiehen ym. valtuustoaloitteesta tekojääradan rakentamiseksi Herttoniemenrannan liikuntapuistoon

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Mika Ebelingin ehdotuksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä tällä hetkellä tekojääradan rakentamista Herttoniemenrannan liikuntapuistoon mahdollisena nykyisillä taloudellisille ja toiminnallisilla edellytyksillä.

Helsingissä on tällä hetkellä yhdeksän pysyvää tekojäärataa sekä vuosittain rakennettava Rautatientorin jääpuisto (poislukien vuosi 2021). Viime vuosina ovat valmistuneet radat Jätkä- ja Lauttasaareen sekä Laajasaloon. Seuraavaksi tekojäärataverkosto laajenee Johanneksenpuiston radalla, jonka olisi tarkoitus olla toiminnassa vuonna 2022. Vuosaareen tekojääradan rakentamista on suunniteltu vuodelle 2025.

Maaria Mäntyniemen vuonna 2015 valmistuneen pro gradu –työn Liikuntapaikkojen saavutettavuus pääkaupunkiseudulla mukaan seuraavat tekojääradat tulisi rakentaa Itä-, Pohjois- tai Luoteis-Helsinkiin. Sopivia alueita voisivat olla muun muassa Vuosaari, Ruskeasuo, Haaga tai Tali. Vuosaaren radan rakentamisen jälkeen seuraavaa tekojääaluetta tulisikin siis suunnitella Länsi-Helsinkiin. Herttoniemen jäähallin rakennustyöt ovat alkamassa syksyllä 2021, jonne on suunniteltu yleisöluisteluaikoja.

Tekojääratojen rakentamista hidastavat yleisesti liikuntapalveluiden määrärahojen puute. Yhden tekojääradan rakentamisen investointikustannukset ovat viime vuosina olleet noin 800 000 – 2 000 000 euroa riippuen radan lisäksi rakennettavasta muusta infrastruktuurista, kuten pukuhuoneista ja aidoista. Samoin haastava maaperä tai sijainti voivat nostaa rakentamiskuluja entisestään.

Investointikustannusten lisäksi tekojääradasta koituu kaupungille vuosittaisia käyttökustannuksia työntekijöistä, energiasta sekä aineista ja tarvikkeista noin 100 000 euroa seuraavien 20 - 30 vuoden ajan. Uusien tekojääradan kokoluokan hankkeiden toteuttaminen ei ole mahdollista liikuntapalveluiden nykyisillä investointi- ja käyttömäärärahoilla, vaan molempia olisi korotettava ennen uusien rakentamispäätösten tekoa.

Liikuntapoliittisesta ja Helsingin liikuntastrategisesta näkökulmasta tekojääratojen rakentaminen ovat perusteltuja ehdotuksia. Ne lisäävät kuntalaisten liikkumismahdollisuuksia sekä madaltavat liikkumaan lähtemisen kynnystä muun muassa maksuttomuutensa ansiosta. Samoin ratojen rakentamisella olisi myönteisiä vaikutuksia myös alueen nuorison kannalta merkittävänä harrastusmahdollisuuksia lisäävänä sekä sosiaalista integraatiota ja hyvinvointia edistävänä toimenpiteenä. Kuitenkin ennen tekojääratojen suunnittelua ja rakentamispäätöksiä tulisi varmistaa liikuntapalveluiden investointi- ja käyttötalousmäärärahojen riittävyys.

Herttoniemenrannan liikuntapuiston kentän kehittämismahdollisuuksista on valtuutettujen ohella kiinnostunut paikallinen jalkapalloseura. Puotinkylän Valtti haluaisi vuokrata kentän ja asentaa siihen tekonurmimaton. Alustavissa keskusteluissa liikuntapalvelut ja Valtti ovat päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että Herttoniemenrannan liikuntapuiston kenttä olisi kuitenkin talvisin luistelijoiden ja päivisin läheisten koulujen käytössä. Valtti on suhtautunut myös myötämielisesti siihen, että paikallisille asukkaille myönnettäisiin kentältä vapaakäyttövuoroja prime time -aikoina. Näin ollen tekonurmipintainen kenttä parantaisi alueen kaikkien asukkaiden liikuntamahdollisuuksia.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt 30.6.2021 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa Mauri Venemiehen ja 19 muun valtuutetun aloitteesta tekojääradan rakentamiseksi Herttoniemenrannan liikuntapuistoon. Aloite kokonaisuudessaan liitteenä.

Valtuustoaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kaupunkiympäristölautakunnalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 03.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen

Lisätietojen antaja

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi