Valtuustoaloite, kadun nimeäminen entisen arkkiatrin ja Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan

HEL 2021-002235
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 305 §

Valtuutettu Marcus Rantalan aloite kadun nimeämisestä entisen arkkiatrin ja Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Valtuutettu Marcus Rantala ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Helsinki nimeää kadun Suomen entisen arkkiatrin ja Helsingin Yliopiston rehtorin ja kanslerin Nils Oker-Blomin mukaan.

Aloitteen johdosta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto 1.6.2021. Lausunto on annettu nimistötoimikunnan käsiteltyä asiaa 10.3.2021.

Lautakunnan mukaan nimistön suunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja nimistö suunnitellaan asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Helsingissä on noin 7 000 paikannimeä sekä suomeksi että ruotsiksi. Noin kahdeksan prosenttia nimistä on annettu henkilöiden mukaan. Henkilönimien käyttö nimistössä voi olla perusteltua, kun henkilö tai hänen elämäntyönsä liittyy läheisesti nimettävään paikkaan tai alueella käytettävään nimistön aihepiiriin.

Lautakunta toteaa, että Suomen ensimmäinen virusopin professori, Helsingin yliopiston rehtori ja kansleri, arkkiatri Nils Oker-Blom (1919–1995) ja hänen elämäntyönsä liittyy Helsinkiin ja aivan erityisesti Helsingin yliopistoon, jossa hän työskenteli vuosikymmenten ajan. Oker-Blom oli myös syntynyt ja kuoli Helsingissä. Nils Oker-Blomin laaja ja monialainen elämänura täyttää muistonimille yleisesti asetetut kriteerit.

Nimistötoimikunta on käsitellyt Nils Oker-Blomin muistamista aiemmin vuonna 2015 Släktföreningen Oker-Blom rf:n aloitteesta. Jo tällöin nimistötoimikunta on hyväksynyt Nils Oker-Blomin nimen niin sanottuun nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten esimerkiksi Meilahden sairaala-alueella jonkin sopivan, aiemmin nimeämättömän kohteen tullessa nimettäväksi.

Kaupunginhallitus katsoo lausuntoihin viitaten, että mahdollinen nimikkopaikka voi tulla harkittavaksi juuri Meilahden sairaala-alueella tai kampuksella taikka vaihtoehtoisesti Oker-Blomin pitkäaikaisilla asuinseuduilla Lauttasaaressa tai Taka-Töölössä, kun sinne avautuu uusia, hänen elämänkaareensa liittyviä, nimettäviä paikkoja. Nimistötoimikunta on yleisesti suosittanut selvittämään myös muita muistamisen tapoja kaavanimen sijaan, kuten vaikkapa kampuksen jonkin sisätilan nimeämistä Nils Oker-Blomin mukaan.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteet, jotka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Sulje

Kaupunginhallitus 20.09.2021 § 646

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 01.06.2021 § 302

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Nimistönsuunnittelu on osa kaupunkisuunnittelua, ja nimistö suunnitellaan asemakaavojen laatimisen yhteydessä. Helsingissä on noin 7 000 paikannimeä sekä suomeksi että ruotsiksi. Noin kahdeksan prosenttia nimistä on annettu henkilöiden mukaan. Henkilönnimien käyttö nimistössä voi olla perusteltua, kun henkilö tai hänen elämäntyönsä liittyy läheisesti nimettävään paikkaan tai alueella käytettävään nimistön aihepiiriin.

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Suomen ensimmäinen virusopin professori, Helsingin yliopiston rehtori ja kansleri, arkkiatri Nils Oker-Blom (1919–1995) ja hänen elämäntyönsä liittyy Helsinkiin ja aivan erityisesti Helsingin yliopistoon, jossa hän työskenteli vuosikymmenten ajan. Oker-Blom oli myös syntynyt ja kuoli Helsingissä. Nils Oker-Blomin laaja ja monialainen elämänura täyttää muistonimille yleisesti asetetut kriteerit.

Kaupunkiympäristölautakunta jatkaa, että nimistötoimikunta on käsitellyt Nils Oker-Blomin muistamista aiemmin vuonna 2015 Släktföreningen Oker-Blom rf:n aloitteesta. Jo tällöin nimistötoimikunta on hyväksynyt Nils Oker-Blomin nimen niin sanottuun nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten esimerkiksi Meilahden sairaala-alueella jonkin sopivan, aiemmin nimeämättömän kohteen tullessa nimettäväksi. Nimistötoimikuntaa kuultuaan kaupunkiympäristölautakunta mainitsee, että mahdollinen nimikkopaikka voi tulla harkittavaksi juurikin Meilahden sairaala-alueella tai kampuksella taikka vaihtoehtoisesti Oker-Blomin pitkäaikaisilla asuinseuduilla Lauttasaaressa tai Taka-Töölössä, kun sinne avautuu uusia, hänen elämänkaareensa liittyviä nimettäviä paikkoja. Nimistötoimikunta on suosittanut myös selvittämään muita muistamisen tapoja kaavanimen sijaan, kuten vaikkapa kampuksen jonkin sisätilan nimeämistä Nils Oker-Blomin mukaan.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi

Nimistötoimikunta 10.03.2021 § 16

Nimistötoimikunta antoi lausunnon kaupunkiympäristölautakunnalle:

Nimistötoimikunta toteaa Helsingin kaupungin vakiintuneista nimeämisperiaatteista, että jonkin kohteen nimeämistä henkilön muistoksi voidaan harkita, mikäli henkilö on kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän elämäntyön tehnyt suomalainen, tai henkilö on syntynyt tai asunut osan elämästään tai tehnyt elämäntyönsä Helsingissä, tai henkilö liittyy positiivisella tavalla nimettävään paikkaan tai edustaa sen historiallista kerrostuneisuutta. Helsingin muistonimiperiaatteet noudattavat YK:n ja suomen kielen lautakunnan suosituksia.

Nimistötoimikunta on käsitellyt virusopin professori, Helsingin yliopiston rehtori ja kansleri, arkkiatri Nils Oker-Blomin (1919–1995) muistamista koskevaa aloitetta 19.8.2015 sukuseuran aloitteesta. Silloin nimistötoimikunta on hyväksynyt Nils Oker-Blomin nimen niin sanottuun nimipankkiin mahdollista myöhempää käyttöä varten esimerkiksi Meilahden sairaala-alueella jonkin sopivan, aiemmin nimeämättömän kohteen tullessa nimettäväksi. Sopivia nimettäviä kohteita ei ole tämän jälkeen ilmennyt, mutta jatkossa voidaan tarkastella myös Oker-Blomin pitkäaikaisia asuinseutuja, kuten Lauttasaarta ja Taka-Töölöä, mahdollisina muistamisen paikkoina.

Nimistötoimikunta suosittaa myös selvittämään vaikkapa nimikkotapahtuman järjestämistä tai muita muistamisen ja tunnetuksi tekemisen tapoja, kuten muistolaattaa, nimikkopenkkiä, nimikkopuuta tai vastaavaa, tai esimerkiksi jonkin Meilahden sairaala-alueella tai kampuksella sijaitsevan sisätilan, kuten vaikkapa luentosalin, laboratorion tai kokoushuoneen, nimeämistä Nils Oker-Blomin mukaan.

Lisätiedot

Johanna Lehtonen, nimistönsuunnittelija, puhelin: 310 37386

johanna.lehtonen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.10.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi