Tilinpäätös vuodelta 2020, Työterveysliikelaitos

HEL 2021-002256
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 6 §

Työterveysliikelaitoksen tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2020

Työterveysliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Työterveysliikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä ja allekirjoittaa liikelaitoksen tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2020. Samalla johtokunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että tilikauden ylijäämä yhteensä 17 659,68 euroa, siirretään liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain 67 §:n ja 120 §:n mukaan kunnallisen liikelaitoksen johtokunnan on laadittava tilikaudelta tilinpäätös, joka on annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Kunnallisen liikelaitoksen tilinpäätöksen allekirjoittavat johtokunnan jäsenet ja liikelaitoksen johtaja. Esityksen kunnallisen liikelaitoksen tilikauden tuloksen käsittelystä tekee johtokunta.

Työterveysliikelaitoksen liikevaihto toimintavuonna 2020 oli 21 617 287,11 euroa. Tilikauden ylijäämä oli 17 659,68 euroa.

Asiakaskokemusta mittaava NPS-arvo (sitova toiminnallinen tavoite) oli vuonna 2020 67, tavoite 70.

Koronan aiheuttamasta poikkeustilanteesta johtuen palveluiden saatavuutta ei voitu laskea mittarilla kiireetön lääkärin vastaanottoaika 5 arkipäivän kuluessa (toiminnallinen tavoite). Lääkäreiden etävastaanottojen määrä kasvoi kuitenkin merkittävästi palveluiden myynnin painottuessa ensisijaisesti sähköiseen asiointiin.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.03.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Tiina Pohjonen

Lisätietojen antaja

Katariina Niemelä, hallintopäällikkö, puhelin: +358931054082

katariina.niemela@hel.fi