Toivomusponsi, Aino Acktén huvilan huomioiminen Helsingin historiallisesti arvokkaiden rakennusten korjaussuunnitelmissa

HEL 2021-002289
Asialla on uudempia käsittelyjä
25. / 25 §

Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran toivomusponsi Aino Acktén huvilan korjaamisesta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 17.2.2021 § 40 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään aloitetta Aino Acktén huvilan muuttamisesta jännien naisten museoksi valtuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään kaupunginhallituksen vastauksen valtuutettu Laisaaren aloitteeseen Aino Acktén huvilasta Laajasalossa valtuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta huomioida huvila, kun Helsingin arvokkaita
historiallisia rakennuksia valitaan korjausta varten. Tämän puisen rakennuksen peruskorjaus on siirtynyt niin monia vuosia, että se on pahasti rapistunut ja homehtunut, jolloin se voi tulla korjauskelvottomaksi, kun sädesieni syö sen. Huvilaa ei saa korjattua ympärivuotiseen käyttöön, joten sen vuokralaisista ja toiminnasta voidaan sopia peruskorjaustyön aikana.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto.

Aino Acktén huvilan peruskorjaus on otettu talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan. Vuoden 2022 talousarvion liitteenä olevassa rakentamisohjelmassa perusparannukselle on varattu 2,5 miljoonaa euroa taloussuunnitelmavuosille 2023−2024. Perusparannuksen hankesuunnitteluvaihe on käynnistymässä.

Kaupunginhallituksen hyväksymä toimitilastrategia ohjaa kaikkia kaupungin tiloihin liittyviä asioita omistamisesta asiakaslähtöiseen ja kokonaistaloudelliseen hallintaan ja käyttöön. Toimitilastrategia linjaa, että kaupunki haluaa säilyttää omistamansa toimitilakannan arvon ja että kaupungin omistamat rakennukset ovat käytössä.

Aino Acktén huvila on yksi monista kaupungin omistamista arvokiinteistöistä, joiden käyttökustannukset suhteessa mahdollisiin tuloihin ovat korkeat ja joihin liittyy korjausvelkaa ja suojelunäkökohtia. Toimitilastrategian toimeenpano-ohjelmassa on tavoitteena sisäisen vuokrajärjestelmän uudistaminen. Vuokramallin uudistuksen yhteydessä tarkastellaan mahdollisuutta erottaa arvokiinteistöt omaksi kokonaisuudekseen.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 28.09.2021 § 517

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että Aino Acktén huvila on yksi monista kaupungin omistamista arvokiinteistöistä, joiden käyttökustannukset suhteessa tuloihin ovat korkeat ja joihin liittyy usein korjausvelkaa ja suojelunäkökohtia.

Kaupunkiympäristön toimiala on lisännyt kohteen perusparannushankkeen talousarvioesityksen talonrakennusohjelmaan vuosiksi 2022 - 2031, jossa huvilan perusparannushankkeelle on varattu 2,5 miljoonaa euroa. Perusparannushankkeen hankesuunnitteluvaihe on käynnistymässä.

Kaupunginhallituksen hyväksymä toimitilastrategia ohjaa kaikkia kaupungin toimitiloihin liittyviä toimia ja toimijoita, omistamisesta asiakaslähtöiseen ja kokonaistaloudelliseen tilojen hallintaan ja käyttöön. Toimitilastrategian linjausten mukaisesti kaupunki haluaa säilyttää omistamansa toimitilakannan arvon ja samalla toimitilastrategia linjaa, että kaupungin omistamat rakennukset ovat käytössä.

Toimitilastrategian toimeenpano-ohjelman kohdan 4.4. tavoitteena on sisäisen vuokrajärjestelmän uudistaminen. Vuokramallin uudistuksen yhteydessä tarkastellaan mahdollisuutta erottaa arvokiinteistöt vuokramallissa omaksi kokonaisuudekseen.

Kaupunki kehittää lisäksi kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämistä edistäviä menettelyitä arvottamis- ja salkuttamisprosessin avulla.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 38472

sonja.liljeblad@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi