Toivomusponsi, Aino Acktén huvilan korjaus opiskelijayhteistyönä

HEL 2021-002295
Asialla on uudempia käsittelyjä
26. / 26 §

Valtuutettu Pia Pakarisen toivomusponsi opiskelijayhteistyöstä Aino Acktén huvilan korjaamisessa

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 17.2.2021 § 40 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle ja tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään aloitetta Aino Acktén huvilan muuttamisesta jännien naisten museoksi valtuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että tutkitaan, olisiko Aino Acktén huvila mahdollista korjata Aalto-yliopiston, Metropolian ja Stadin ammattiopiston opiskelijayhteistyönä.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto.

Aino Acktén huvilan peruskorjaus on otettu talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaan. Vuoden 2022 talousarvion liitteenä olevassa rakentamisohjelmassa perusparannukselle on varattu 2,5 miljoonaa euroa taloussuunnitelmavuosille 2023−2024. Perusparannuksen hankesuunnitteluvaihe on käynnistymässä.

Aino Acktén huvila on yksi monista kaupungin omistamista arvokiinteistöistä, joiden käyttökustannukset suhteessa mahdollisiin tuloihin ovat korkeat ja joihin liittyy korjausvelkaa ja suojelunäkökohtia. Huvilan korjaamisesta opiskelijayhteistyönä on keskusteltu alustavasti oppilaitosten kanssa. Neuvotteluja tullaan jatkamaan suunnittelutyön edetessä, kun huvilan korjaustavat ja niissä tarvittava erikoisosaaminen
tarkentuvat.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 28.09.2021 § 518

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että Aino Acktén huvila on yksi monista kaupungin omistamista arvokiinteistöistä, joiden käyttökustannukset suhteessa tuloihin ovat korkeat ja joihin liittyy usein korjausvelkaa ja suojelunäkökohtia.

Kaupunkiympäristön toimiala on lisännyt kohteen perusparannushankkeen talousarvioesityksen talonrakennusohjelmaan vuosiksi 2022 - 2031, jossa huvilan perusparannushankkeelle on varattu 2,5 miljoonaa euroa. Perusparannushankkeen hankesuunnitteluvaihe on käynnistymässä.

Aino Acktén huvilan korjaamisesta oppilaitosyhteistyönä on keskusteltu alustavasti oppilaitosten kanssa. Neuvotteluja tullaan jatkamaan suunnittelutyön edetessä, kun huvilan korjaustavat ja niissä tarvittava erikoisosaaminen tarkentuvat.

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Sonja Liljeblad, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 38472

sonja.liljeblad@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.01.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi