Tutkimuslupa, Collective Intelligence through Digital Tools - COLDIGIT

HEL 2021-002339
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 16

Päätös tutkimusluvan myöntämisestä COLDIGIT- tutkimushankkeelle

Viestintäjohtaja

Päätös

Viestintäjohtaja päätti myöntää tutkimusluvan Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen osatutkimukselle COLDIGIT - Collective Intelligence through Digital Tools- tutkimushankkeessa. Tutkimuslupa myönnetään ehdolla, että tietoja saa käyttää vain päätöksessä mainittua tarkoitusta varten. Tutkimuslupa on voimassa vuoden 2023 loppuun saakka.

Päätöksen perustelut

Collective Intelligence through Digital Tools (COLDIGIT) -tutkimushanke tutkii, miten digitaalisessa ympäristössä voidaan tukea kollektiivista älykkyyttä ja parantaa julkisen sektorin päätöksentekoa. Helsingin yliopiston toteuttamassa COLDIGIT-osatutkimuksessa tutkitaan Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin toisen kierroksen (2020-2022) yhteiskehittämisvaiheen toteutusta Decidim-alustalla omastadi.hel.fi- palvelussa. Tutkimusyhteistyön kautta Helsingin kaupunki pystyy entistä paremmin tunnistamaan ja arvioimaan digitaalisella alustalla tapahtuvan osallistuvan budjetoinnin toimeenpanon kehittämiskohteita ja vahvuuksia. Tutkimushankkeen tuloksia hyödynnetään osallistuvan budjetoinnin kehittämisessä.

Tutkimusaineisto kerätään tilaisuuksissa havainnoimalla, osallistujille kohdentuvilla palautekyselyillä ja haastatteluilla. Lisäksi aineistoina käytetään osallistuvan budjetoinnin ehdotuksia käsitteleviä keskusteluja omastadi.hel.fi-alustalla.

Tutkimuslupahakemuksen liitteenä on tietosuojaseloste. Tutkimusraportissa tai muulla tavoin ei saa ilmaista tutkittujen asiakkaiden tunnistetietoja. Tutkimusaineistoa käsitellään ja säilytetään tutkimuksen teon ajan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tutkimusaineisto tuhotaan 12 kuukautta hankkeen päättymisen jälkeen.

Helsingin kaupunginkanslia ei osallistu tutkimuksen rahoittamiseen. Tutkimusraportti toimitetaan Helsingin kaupungin yhteyshenkilölle tutkimuksen päätyttyä.

Päätös tullut nähtäväksi 31.03.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Titta Reunanen, alueosallisuuden päällikkö, puhelin: 09 310 23437

titta.reunanen@hel.fi

Päättäjä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 21 k
3. Tutkimuslupahakemus 18.2.2021, liite, tietosuojailmoitus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.