Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

HEL 2021-002513
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 516 §

V 2.8.2021, Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto valitsee puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän kohdan osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 29 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan kaupunginvaltuusto valitsee kunkin vuoden kesäkuun ensimmäisessä kokouksessaan vuoden mittaiseksi toimikaudeksi keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.

Vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021) annetun lain mukaan vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuustojen toimikausi jatkui heinäkuun 2021 loppuun.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta 2.6.2021 § 164 koski hallintosäännöstä poiketen vain valtuuston jäljellä olevaa toimikautta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.08.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 76004

asta.vennela@hel.fi