Helsingin kaupungin talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024

HEL 2021-002643
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 314 §

Helsingin kaupungin vuoden 2022 talousarvioon tehtävät muutokset

Helsingin kaupunginvaltuusto

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää vuoden 2022 talousarvion määrärahoja seuraavasti: Talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 1 004 000 euroa palkkakehitysohjelman toteuttamiseksi talousarviokohdille

2 10 01
Kasvatus- ja koulutus
576 000 euroa
3 10 01
Kaupunkirakenne
22 000 euroa
4 10 01
Kulttuuri ja vapaa-aika
34 000 euroa
5 10 01
Sosiaali- ja terveyspalvelut
372 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti siirtää 132 000 euroa määrärahaa sosiaali- ja terveystoimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle eräiden työntekijöiden ja vakanssien siirrosta johtuen seuraavasti

4 10 01
Kulttuuri ja vapaa-aika
+ 132 000 euroa
5 10 01
Sosiaali- ja terveyspalvelut
- 132 000 euroa

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Määrärahojen siirtäminen kaupungin palkkakehitysohjelman toteuttamiseksi vuoden 2022 talousarviossa

Helsingin kaupungin palkkakehitysohjelman toteuttamista on jatkettu vuonna 2022. Vuoden 2022 palkkakehitysohjelma on laadittu toimialojen, virastojen ja liikelaitosten johdon ja henkilöstöammattilaisten sekä kaupunginkanslian yhteistyönä. Valmistelutyössä kuultiin lisäksi laajasti eri tahoja, kuten henkilöstöjärjestöjen edustajia, sekä käytiin keskustelua kaupungin johtoryhmän jäsenten kanssa yhteisten prioriteettien löytämiseksi.

Palkkakehitysohjelma on Helsingin kaupunginhallituksen päättämä pidemmän aikavälin suunnitelma, jonka tarkoituksena on lisätä kaupungin houkuttelevuutta työnantajana sekä suunnitelmallisesti nostaa palkkausta erityisesti niissä ammattiryhmissä, joissa kaupungilla on osaavan henkilöstön saatavuuteen liittyviä palkkakilpailukykyhaasteita. Palkkakehitysohjelmalla on vuodesta 2019 alkaen vastattu järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti tähän haasteeseen.

Vuonna 2022 palkkakehitysohjelmalla on haluttu erityisesti parantaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla kelpoisen hoito- ja kasvatushenkilöstön saatavuutta tietyissä varhaiskasvatuksen päiväkodeissa. Korotuksia suunnataan myös kelpoisuusehdot täyttäville erityisluokanopettajille ko. toimialalla. Sosiaali- ja terveystoimialalla korotuksia suunnataan lastensuojelun laitoshoidon vaativissa ja erityistason yksiköissä sekä lasten ja nuorten vastaanotossa ja ympärivuorokautisessa perhearvioinnissa työskenteleville henkilöille. Lisäksi palkkakehitysohjelmasta kohdennetaan sosiaali- ja terveystoimialalle määrärahaa, joka käytetään kertakorvauksena sitouttamistarkoituksessa erikseen määriteltäville lääkäriryhmille.

Korotuksia kohdennettiin myös palvelukeskuksen palveluvastaaville ja ruokapalveluvastaaville sekä taloushallintopalveluiden palvelukoordinaattoreille, palkkasihteereille ja palkkakirjanpitäjille. Kaupunkiympäristön toimialalla asemakaavoituksessa, rakennusvalvonnassa ja kaupunkitila- ja maisemasuunnittelussa korotuksia saavat erilaisissa vaativimmissa arkkitehtitehtävissä tai vastaavissa asiantuntijatehtävissä työskentelevät. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla korotuksia kohdistuu nuoriso-ohjaajille (amk) sekä tilapalveluiden ja museoiden arkkitehdeille. Lisäksi korotuksia on kohdistettu myös kasvatuksen ja koulutuksen sekä sosiaali- ja terveystoimialan tilapalveluiden arkkitehdeille.

Kunta-alan pitkittyneestä työmarkkinaratkaisusta johtuen palkkakehitysohjelman valmistelu siirtyi loppuvuoteen 2022 ja siksi palkankorotukset tulivat voimaan vasta marraskuussa. Vuoden 2022 palkkakehitysohjelman mukaiset palkankorotukset 1.11.2022 lukien on kohdennettu noin 2600 tehtävälle toimialoilla ja liikelaitoksissa. Yksityiskohtainen lista tehtävänimikkeistä on liitteessä 1. Päätöksen mukainen määrärahan siirto koskee kahden kuukauden palkankorotuksia vastaava summaa vuodelta 2022. Vuonna 2023 ja siitä eteenpäin vuoden 2022 palkkakehitysohjelmassa päätetyt korotukset toimialojen tulee rahoittaa kokovuotisesti talousarvionsa mukaisista määrärahoista.

Palkkakehitysohjelman mukaiset korotukset ovat vuositason kustannukseltaan viisi miljoonaa euroa. Koska vuoden 2022 palkkakehitysohjelman mukaiset palkankorotukset tulevat voimaan kesken vuotta, talousarvioon varatusta määrärahasta jää käyttämättä lähes neljä miljoonaa euroa vuonna 2022. Jäljellä jäävä osuus, 3 996 000 euroa, kohdennetaan henkilöstölle myönnettävään kulttuuri- ja liikuntaetuun, joka edistää osaltaan palkkakehitysohjelmalle asetettuja tavoitteita parantaen henkilöstön pito- ja vetovoimaa. Joulukuussa 2022 myönnettävällä edulla halutaan lisäksi hyvittää palkanmaksun ongelmista henkilöstölle aiheutunutta harmia ja ongelmia. Tämän määrärahan kohdentamisesta tehdään vuoden 2022 aikana erillinen päätösehdotus kaupunginhallitukselle.

Vuoden 2022 palkkakehitysohjelman toteuttamista varten määrärahaa tulisi siirtää talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 1 004 000 euroa talousarviokohdille 2 10 01, Kasvatus ja koulutus 576 000 euroa, 3 10 01, Kaupunkirakenne 22 000 euroa, 4 10 01, Kulttuuri ja vapaa-aika 34 000 euroa, 5 10 01, Sosiaali- ja terveyspalvelut 372 000 euroa.

Määrärahan siirtäminen sosiaali- ja terveystoimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle eräiden työntekijöiden ja vakanssien siirrosta johtuen

Kansliapäällikkö on 22.12.2021 § 274 päätöksessään siirtänyt kaksi aikuisten ehkäisevän päihdetyön tehtävissä olevaa työntekijää varsinaisine palkkoineen nykyisillä palvelussuhteen ehdoilla sosiaali- ja terveystoimialalta (ta-kohta 5 10 01) kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle (ta-kohta 4 10 01) 1.1.2022 lukien. Työntekijöiden siirto sosiaali- ja terveystoimialalta kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialalle on osa toimintojen uudistamista, jonka tarkoituksena on muodostaa eheämpi ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus, joka huomioi kaikki ikäryhmät. Tällä päätöksellä siirretään vakanssien siirrosta aiemmin sosiaali- ja terveystoimialle aiheutuneet palkkakustannukset, 132 000 euroa, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle.

Sulje

Kaupunginhallitus 28.11.2022 § 823

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa

Kaupunginvaltuusto päättää siirtää vuoden 2022 talousarvion määrärahoja seuraavasti: Talousarviokohdalta 1 30 01, Kaupunginhallituksen käyttövarat, yhteensä 1 004 000 euroa palkkakehitysohjelman toteuttamiseksi talousarviokohdille

2 10 01
Kasvatus- ja koulutus
576 000 euroa
3 10 01
Kaupunkirakenne
22 000 euroa
4 10 01
Kulttuuri ja vapaa-aika
34 000 euroa
5 10 01
Sosiaali- ja terveyspalvelut
372 000 euroa

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää siirtää 132 000 euroa määrärahaa sosiaali- ja terveystoimialalta kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle eräiden työntekijöiden ja vakanssien siirrosta johtuen seuraavasti

4 10 01
Kulttuuri ja vapaa-aika
+ 132 000 euroa
5 10 01
Sosiaali- ja terveyspalvelut
- 132 000 euroa

21.11.2022 Pöydälle

Esittelijä
vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 310 28256

riina.kopola@hel.fi

Teemu Heinilä, johtava asiantuntija, puhelin: 310 37369

teemu.heinila@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.12.2022

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen)
 • kunnan jäsen.
Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 24.12.2021 saakka seuraava:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on 27.12.2021 alkaen seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Sörnäistenkatu 1
 
00580 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Sörnäistenkatu 1
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimusten perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätietojen antaja

Riina Kopola, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 28256

riina.kopola@hel.fi

Teemu Heinilä, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 37369

teemu.heinila@hel.fi