Helsingin kaupungin talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2022 - 2024

HEL 2021-002643
Asialla on uudempia käsittelyjä
26. / 129 §

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotus vuodeksi 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosiksi 2022–2024

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Esitys

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat talous- ja suunnittelupäällikkö Mika Malmberg, tilapalvelupäällikkö Matti Kuusela, liikuntapaikkapäällikkö Petteri Huurre, ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Paavo Arhinmäen ehdotuksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se päättäisi kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 talousarvioehdotuksesta ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelmaehdotuksesta liitteiden 1–2 mukaisesti.

Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi seuraavat muut liitteet:

  • kaupunginhallituksen vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2022–2024 laatimisohjeet (liite 3)
  • rakentamisohjelman, vuokra- ja osakehankintaehdotukset sekä liikuntapaikkarakentamisen ohjelmat vuosille 2022-2031 (liitteet 4–6).

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, että Töölön kisahallin perusparannus, Suuntimopuiston koulun yhteyteen rakennettava kirjasto ja nuorisotila sekä Rikhardinkadun kirjaston perusparannus pitää toteuttaa nykyisessä talonrakentamisohjelmassa esitettyä aikaisemmin. Lisäksi kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää, kuten se on jo aiemmin esittänyt, että Harjun nuorisotalo pitäisi lisätä talonrakentamisen rakentamisohjelmaan

Liikuntapaikkarakentamisen osalta lautakunta huomauttaa, että Kruunusillat- ja Hakaniemensilta-hankkeisiin liittyvien alueiden maankäytön edellytysinvestointien rahoittaminen vaatii yhteensä noin 6,3 miljoonan euron tasokorotuksen puistojen ja liikunta-alueiden investointitasoon kaupunkiympäristön toimialalla.

Sulje

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 16.8.2021 vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raamin sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2023–2024 laatimisohjeet. Samassa yhteydessä päätettiin, että lauta- ja johtokuntien tulee hyväksyä talousarvioehdotuksensa 22.9.2021 mennessä.

Raamin lähtökohtina ovat valtuustokausilla 2013–2017 sekä 2017–2021 toteutettujen kaupunkistrategioiden taloustavoitteiden mukainen käyttötalousmenojen taso ja investointitason rahoituksellinen kestävyys mm. lainakannan maltillinen kasvu. Lisäksi talousarvioehdotuksen raami perustuu yleiseen talouskehitykseen ja talouden ja toiminnan suunnittelussa tunnistettuihin näkymiin tulojen ja menojen osalta. Lautakunnat valmistelevat vuoden 2022 talousarvioehdotuksensa raamin ja toimintaympäristön strategian muutosanalyysin pohjalta.

Kaupunkitasoisen käyttötalouden toimintamenojen kokonaisraamin määrittää väestönkasvuun, kustannustason nousuun ja tuottavuuden parantamiseen perustuva laskelma.

Kaupunginhallitus ei ole ehdotuksessaan antanut toimialakohtaisia raameja, mutta talousarvioehdotusten yhteensovitus tehdään kaupunkitasoisen kokonaisraamin puitteissa. Kaupunkitasoisen kokonaisraamin mukaisten toimintamenojen kasvuprosentti on 2,82 verrattuna talousarvioon 2021. Raamin mukainen kasvu vuoden 2020 tilinpäätöksestä on 6,96 %. Helsingin kaupungin vuoden 2022 talousarvioehdotuksen toimintamenojen kokonaisraami on 4 495,5 miljoonaa euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvioesitys on tehty perustuen kaupunkitason 2,82 % toimintamenojen kasvuun. Kyseinen prosentti koostuu kahdesta osasta eli kaupungin strategiatavoitteen mahdollistamasta menokasvuprosentista (2,01 %) ja vuosikorjausmenoista aiheutuvasta ylläpitovuokrien tasokorotuksesta (0,81 %). 2,82 % mukaiseen menoraamin kasvuun ei toimialalla päästä ilman mittavia tuottavuustoimenpiteitä sekä merkittäviä sopeuttamistoimia kustannustason alentamiseksi esimerkiksi henkilöstömenoihin ja ulkopuolisiin palveluihin käytettävissä olevien määrärahojen osalta. Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi kuluttajien luottamukseen ja turvallisuudentunteeseen palvelujen käyttäjinä. Toimiala katsoo, että sen tehtävänä on osaltaan olla palauttamassa tätä luottamusta ylläpitämällä laajaa palvelujen tarjontaa. Mikäli kuluttajien luottamus ei palaudu nopeasti entiselle tasolleen, kohdistuu toimialan toimintakatteeseen merkittävä tuloriski.

Toimialalla investoinnit kohdentuvat irtaimen omaisuuden perushankintoihin. Kaupunkitasoisessa vuoden 2021 talousarviossa irtaimen omaisuuden perushankintojen määrärahat ovat 62 miljoonaa euroa. Talousarvion laatimisohjeissa esitetty kaupunkitasoinen raami vuodelle 2022 on 87 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa 40 % kasvua. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala on soveltanut tätä samaa kasvuprosenttia esittäessään 8,9 miljoonan euron tasoa vuoden 2022 talousarvioehdotukseen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarvioehdotukseen sisältyy teknisenä siirtona vuosi- ja peruskorjaushankkeita kaupunkiympäristön toimialalta, jotka on siellä aikaisemmin käsitelty investointina, mutta jotka nyt ollaan siirtämässä käyttötalouteen. Kyseinen siirto tehdään siis kaupunkiympäristön (Kymp) toimialalla, mutta se vaikuttaa myös kulttuurin ja vapaa-ajan (Kuva) toimialaan, kun Kymp veloittaa nämä kulut edelleen muilta toimialoilta, jolloin myös Kuvan käyttötalouden menot kasvavat. Osa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan menoraamin odotetusta kasvusta tulee tästä ylläpitovuokrien tasokorotuksesta, joka on määrältään 1,244 miljoonaa euroa. Tämä summa jyvitetään tilatyypeittäin toimialan käytössä olevalle sopimuskannalle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan osalta on esitetty kunnossapitorahan siirtämistä toimialan budjettiin liikuntapalvelukokonaisuuden pääomakohteiden osalta. Arvio siirrettävästä 1,2 miljoonan euron kunnossapitorahasta on laskettu vuosien 2018–2020 hanketoteumaan perustuen. Toimialalla tehdyn arvion mukaan siirrettävän kunnossapitorahan todellinen tarve on noin 4 miljoonaa euroa. Tämä perustuu siihen, että liikunnan rakennusten kuntoluokka on välttävä ja joukossa on runsaasti huonokuntoisia rakennuksia, joita täytyy pitää kunnossa ennen perusparannushankkeita. Liikunnan rakennusten kuntoluokka on heikompi kuin esimerkiksi opetustoimen tai sosiaalitoimen kiinteistöjen kuntoluokka. Esitetyssä summassa ei ole myöskään otettu huomioon kasvaneista vastuista tulevaa lisätyötä jo valmiiksi alimitoitetulle toimialan hallinnolle.

Helsingin kaupungin talonrakentamisohjelmaan sekä vuokra- ja osaketilojen hankeohjelmaan on lisätty kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan esittämiä tarpeellisia hankkeita, kuten Kontulan nuorisotila ja kirjasto, Oulunkylän kirjasto, nuorisotalo ja työväenopisto, Vuosaaren tekojääradan huoltotilan korvaava uudisrakennus, Kalasataman kirjasto, Pukinmäen nuorisotila ja Kruunuvuorenrannan uimarannan huoltorakennus. Muutamia tilahankkeita on myöhäistetty rakentamisohjelmassa käytännön syistä, kuten kaavavalituksen johdosta. Kuten ylempänä on esitetty, Töölön kisahallin ja Rikhardinkadun kirjaston hankkeiden aikataulut tulisi aikaistaa tai voi syntyä riski pienempien korjausten tarpeelle, joilla paikataan laajemman peruskorjauksen myöhentymistä.

Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamiseen tarvittava noin 6,3 miljoonan euron korotus koostuu allianssihankkeen arvioimaan osuuteen Merihaan ja Siltavuoren venesataman muutostöistä, väistösatamista Merihaansiltaan liittyen sekä rahoitustarpeista, jotka liittyvät kaupallisen veneliikenteen tukisataman alueiden maankäytön edellytysinvestointeihin. Tarve kohdentuu usealle vuodelle.

Lauta- ja johtokuntien talousarvioehdotuksien tulee perustua laskelmiin, joista ilmenevät väestönkasvun ja toimintaympäristön muutosten vaikutukset asiakas- ja suoritemääriin erityisesti palveluissa, joiden kustannuksiin väestönkasvu suorimmin vaikuttaa. Laskelmista tulee ilmetä myös kustannustason muutoksien vaikutus. Toimialojen laskelmien perusteella mm. mahdollistetaan talousarvion yhteensovitusvaiheessa toimintamenojen kohdentaminen.

Lauta- ja johtokuntien tulee talousarvioehdotuksissaan kiinnittää huomiota tulojen kerryttämiseen suhteessa menojen kasvuun.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan katemuutos, huomioiden tekniset määrärahamuutokset, verrattuna vuoden 2021 talousarviossa määriteltyyn tasoon on 2,82 %, yhteensä 5,5 miljoonaa euroa

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan henkilöstötoimikunta käsitteli talousarvioesityksen kokouksessaan 3.9.2021.

Liite 1 sisältää:
Talousarvion 2022 perusteluteksti, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Liite 2 sisältää:
Talousarvion 2022 määrärahataulukot
- kaikkien kolmen käyttötalousosan talousarviokohtien määrärahat yhteensä
- käyttötalousosan TA-kohdan 4 10 01 määrärahat
- käyttötalousosan TA-kohdan 4 10 02 Kulttuurin laitosavustukset ja TA-kohdan 4 10 03 Liikunnan laitosavustukset
- toimialan talousarvioehdotus palvelukokonaisuuksittain sekä toimialan yhteisiin tuloihin- ja menoihin eriteltynä
- irtaimen omaisuuden perushankintamäärärahat 2021–2030

Liite 3 sisältää:
Vuoden 2022 talousarvioehdotuksen raami sekä talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen 2022–2024 laatimisohjeet

Liite 4 sisältää:
Talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmaluonnos vuosiksi 2021– 2030

Liite 5 sisältää:
Ehdotus vuokra- ja osakekohteiden suunnitteilla olevista uudis- ja peruskorjaushankkeista

Liite 6 sisältää:
Liikuntapaikka ja ulkoilualueiden rakentamisohjelmaluonnos vuosiksi 2021–2030

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Kirsti Laine-Hendolin, hallintojohtaja, puhelin: 09 310 87751

kirsti.laine-hendolin@hel.fi

Mika Malmberg, talous- ja suunnittelupäällikkö, puhelin: +358405823381

mika.malmberg@hel.fi

Ari Tirri, talouspäällikkö, puhelin: 09 310 85510

ari.tirri@hel.fi